• ซื้อ

ขอต้อนรับเข้าสู่ www.htc.com ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ไซท์" ข้อตกลงและเงื่อนไขของ HTC.com ต่อไปนี้นั้นทำขึ้นระหว่างคุณและบริษัท HTC Corporation ตั้งอยู่ที่ 23 Xinghua Road, Taoyuan District, Taoyuan City 330, Taiwan ทะเบียนบริษัทเลขที่16003518 และบริษัทในเครือ ("HTC") โดยประกอบด้วยข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลบังคับถึงการใช้งานไซท์ของคุณ ไซท์ประกอบด้วยเว็บเพจที่มีข้อมูลและทะเบียนบริษัทเลขที่ต่างๆ ที่ HTC และผู้ให้บริการข้อมูลรายอื่นได้นำเสนอไว้ให้ ข้อตกลงและเงื่อนไขของ HTC.com นั้นจะมีผลบังคับกับการใช้งานไซท์นี้ของคุณเท่านั้น โดยข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จะไม่ถูกนำไปใช้กับการใช้งานเว็บไซท์อื่นๆ ของ HTC (เช่นเว็บไซท์ร้านค้าออนไลน์ HTC หรือร้านค้าอุปกรณ์เสริม HTC ซึ่งอาจมีให้บริการในบางพื้นที่) รวมถึง ผลิตภัณฑ์ ซอฟท์แวร์ หรือบริการอื่นๆ และไม่เป็นการปรับเปลี่ยนหรือแปลงความข้อตกลงอื่นๆ ที่คุณมีอยู่หรือที่ทำขึ้นในภายหลังกับ HTC HTC มอบสิทธิในการเข้าใช้งานไซท์นี้ให้กับคุณเมื่อคุณได้ทำการตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของ HTC.com นี้แล้ว ซึ่งรวมไปถึงความตกลงของคุณในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัว และจรรยาบรรณของ HTC แนวทางประพฤติปฏิบัติ, ซึ่งแต่ละบทได้ถูกแก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขของ HTC.com และได้ระบุลงไปในข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว (รวมเรียกว่า "เงื่อนไข") และมีผลใช้กับการใช้งานไซท์นี้ของคุณ "คุณ" หมายถึงบุคคลใดก็ตามที่เข้าใช้งานไซท์นี้หรือบริการใดก็ตามที่มีให้ผ่านไซท์นี้ ("บริการ")แถลงการณ์เรื่องความเป็นส่วนตัวของ HTC นั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติของ HTC สำหรับการเก็บรวบรวมและการใช้งานข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวคุณและการใช้งานไซท์นี้ของคุณ คุณได้ยอมรับว่า HTC ที่ได้ตกลงทำตามแถลงการณ์เรื่องความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัว, ของบริษัทสามารถเก็บรวม ใช้งาน เปิดเผย ส่งผ่าน ประมวลผลและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณและบัญชีผู้ใช้ เพื่อดำเนินการและให้ข้อมูลกับไซท์นี้ คุณมีสิทธิที่จะอัพเดต แก้ไข และลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านไซท์นี้อาจถูกเก็บและประมวลผลในประเทศไต้หวันและในประเทศอื่นๆ ซึ่ง HTC หรือผู้ให้บริการได้ตั้งอยู่ ในการใช้งานไซท์นี้ คุณได้ยินยอมให้มีการโอน การบันทึก และการเก็บรักษาข้อมูลที่อยู่นอกเหนือจากประเทศที่คุณอาศัยอยู่ในขณะที่ประเทศอยู่ในกระบวนการทำงานนั้น ข้อมูลอาจต้องถูกเข้าถึงโดยศาล การบังคับใช้กฎหมาย และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของชาติ โปรดอ่านประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัว.


โปรดอ่านเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียดก่อนที่จะเข้าใช้งานไซท์ โดยการคลิกที่กล่องทำเครื่องหมายที่เป็นการแสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขนี้ หรือการเข้าใช้งานไซท์โดยวิธีการใดๆ (ซึ่งข้อตกลงในการเข้าใช้งานนั้นได้รับอนุญาตตามกฎหมาย) คุณได้ตกลงที่จะผูกพันกับเงื่อนไขนี้ หากคุณไม่ต้องการที่จะผูกพันกับเงื่อนไขนี้ อย่าทำการตกลงยอมรับเงื่อนไขหรือเข้าใช้งานไซท์ ไซท์นี้ไม่มีเป้าหมายหรือมีเจตนาทำขึ้นเพื่อเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หากคุณมีอายุต่ำกว่า 13 ปี คุณไม่ควรเข้าใช้งานไซท์หรือใช้บริการ และไม่ควรให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวคุณกับ HTC รวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล (ในทางตรง หรือผ่านเว็บบอร์ด บล็อก ฯลฯ) คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งาน e-Club หรือ YouClub โดยการลงทะเบียนหรือการเข้าใช้งาน e-Club หรือ YouClub นั้น คุณได้ยืนยันรับรองว่าคุณมีอายุ 13 ปีหรือมากกว่า 13 ปี หากคุณมีอายุ 13 ปีขึ้นไป แต่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์การบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายภายใน (18 ปี ในเกือบทุกประเทศ) ก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าจะยอมรับที่จะเข้าใช้งานไซท์นี้ หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับ HTC
คุณควรอ่านแถลงการณ์ว่าด้วยความเป็นส่วนตัวกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณและพ่อแม่ผู้ปกครองได้เข้าใจคำแถลงนี้แล้ว ขอแนะนำให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองควบคุมบุตรหลานของท่านในขณะใช้อินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อื่นๆ หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศสเปน ระเบียบข้อจำกัดทางอายุที่ได้กล่าวมานั้นจะใช้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศเวียตนาม ระเบียบข้อจำกัดทางอายุที่ได้กล่าวมานั้นจะใช้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ข้อจำกัดทางอายุที่ได้กล่าวมานั้นจะใช้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ข้อจำกัดทางอายุที่ได้กล่าวมานั้นจะใช้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี HTC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ทุกเมื่อตามที่ได้ระบุไว้ใน ข้อ 18. 1. เงื่อนไขเพิ่มเติม อาจมีการนำเสนอเงื่อนไขเพิ่มให้คุณได้รับรู้ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับการใช้งานไซท์หรือคุณสมบัติจำเพาะใดๆ ของไซท์ที่คุณได้ใช้งาน หรือการดาวน์โหลดเนื้อหาจากไซท์ผ่านการให้บริการ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ ก็ตามที่อ้างอิงประกอบกันกับเงื่อนไขในที่นี้ หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติม อย่าใช้งานหรือซื้อคุณสมบัติจำเพาะใดๆ ที่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม (หากเงื่อนไขนั้นจำกัดอยู่กับคุณสมบัตินั้นๆ) หรือหยุดการใช้งานไซท์และยุติบัญชีการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณยังต้องทำตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่มาจากฝ่ายที่สามซึ่งอาจถูกนำมาใช้เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือดาวน์โหลดซอฟท์แวร์จากผู้ผลิตรายอื่นด้วย

 2. รหัสผ่าน อำนาจตามรัฐบัญญัติอีเลคทรอนิกส์ที่มีผลกับคุณ กิจกรรมบางอย่างบนไซท์นี้กำหนดให้คุณทำการลงทะเบียนโดยการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (เช่น เพื่อเข้าร่วม e-Club หรือ YouClub (ถ้ามี) หรือเพื่อโพสต์รายการต่างๆ ไปยังส่วนสนับสนุนชุมชนออนไลน์บนไซท์นี้) หากคุณลงทะเบียน คุณต้องให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ครบสมบูรณ์ และถูกต้องกับ HTC คุณตกลงที่จะเก็บรักษาและรับผิดชอบต่อการเก็บรักษาความลับของรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้งานของคุณ คุณยอมรับว่าหากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณถูกใช้งานบนไซท์ HTC จะถือว่าการใช้งานนั้นได้กระทำโดยคุณ และคุณจะมีภาระผูกพันทางกฎหมายจากการใช้งานและต้องมีความรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้ของคุณทั้งหมด คุณยินยอมที่จะแจ้งต่อ HTC ในทันที่ที่มีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้นกับบัญชีของคุณหรือเกิดการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยอื่นใดตามที่อยู่อีเมลที่ได้ระบุไว้ในข้อ 18

 3. การใช้งานไซท์ การเข้าใช้งานไซท์นั้นมีให้ตามพื้นฐานการใช้งานชั่วคราวและคุณสามารถใช้งานไซท์ได้เมื่อไซท์นั้นมีให้ใช้งาน ไซท์อาจไม่เปิดให้ใช้งานตลอดเวลาก็ได้ อาจมีข้อขัดข้องหรือมีระยะการปิดใช้งานต่อเนื่อง HTC ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ลบ และจำกัดหรือห้ามการเข้าใช้งานไซท์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไซท์ (รวมถึงคุณสมบัติใดๆ ที่มี) ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 4. จรรยาบรรณของคุณ ไซท์นี้อาจมีคุณสมบัติในการติดต่อสื่อสาร (เช่น บล็อก ฟอรั่มการสนับสนุน ฯลฯ) ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับ HTC และสาธารณชนในวงกว้างได้ คุณตกลงที่จะใช้ไซท์นี้เพื่อการโพสต์ ส่งและรับข้อความและเนื้อหาที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของไซท์เท่านั้น คุณต้องไม่ใช้งานไซท์ไปในทางที่ผิดด้วยการเผยแพร่ไวรัส โทรจัน เวิร์ม โลจิคบอมบ์ หรือเนื้อหาอื่นๆ อันเป็นประสงค์ร้ายหรือเป็นอันตรายทางเทคนิค คุณต้องไม่พยายามเข้าใช้งานไซท์ หรือเซิร์ฟเวอร์ใดๆ คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลใดๆ ที่เชื่อมต่อกับไซท์โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องไม่ผูกติดไซท์ผ่านการโจมตีที่มีวัตถุประสงค์ให้ไม่สามารถให้บริการได้หรือการโจมตีเพื่อให้เครือข่ายไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ คุณตกลงว่าเมื่อใช้งานไซท์ คุณจะไม่เข้าร่วมหรือพยายามเข้าร่วมกระทำการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นและที่ได้ระบุไว้ใน แนวทางประพฤติปฏิบัติ.หากคุณกระทำการละเมิดข้อกำหนดนี้คุณอาจกระทำผิดทางอาญา HTC จะรายงานการละเมิดนั้นไปยังเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและ HTC จะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เหล่านั้นด้วยการเปิดเผยชื่อและข้อมูลอื่นๆ ทีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับคุณที่ HTC มีอยู่ ในกรณีที่มีการละเมิด สิทธิในการใช้งานไซท์ของคุณจะสิ้นสุดลงทันที หาก HTC สงสัยถึงการละเมิดข้อกำหนดใดก็ตาม HTC สามารถดำเนินการทางกฎหมายและร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินคดีต่อผู้ละเมิดข้อบังคับได้ คุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับ HTC ในการสืบสวนการละเมิดที่ต้องสงสัย HTC สงวนสิทธิในการติดตั้ง ทำการใช้งาน จัดการ และปฏิบัติการทำงานด้วยซอฟท์แวร์หนึ่งตัวหรือมากกว่า ทำการเฝ้าติดตาม หรือวิธีการอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการระบุหรือติดตามกิจกรรมที่ HTC คำนึงว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือละเมิดเงื่อนไขนี้ ได้ตามขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด

 5. เนื้อหาจากบุคคลอื่น ไซท์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซท์ของบุคคลอื่น ("ไซท์เชื่อมโยง") ไซท์เชื่อมโยงนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้ความควบคุมของ HTC และ HTC ไม่มีส่วนรับผิดชอบสำหรับไซท์เชื่อมโยงใดๆ HTC ให้ลิงค์เชื่อมโยงเหล่านี้ไว้เพื่อความสะดวกและสิ่งที่อยู่ในลิงค์นั้นไม่ได้ถือเป็นการรับรองของ HTC หรือความเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติกา เมื่อคุณเข้าใช้งานไซท์เชื่อมโยง คุณได้กระทำไปด้วยความเสี่ยงของคุณเอง อีกทั้ง ในระหว่างการใช้งานบริการที่นำเสนอผ่านไซท์ คุณอาจได้ดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีให้จากฝ่ายที่สามไปยังอุปกรณ์หรือเข้าใช้งานบริการและไซท์เชื่อมโยงที่มีให้จากฝ่ายที่สาม เช่น ผู้ร่วมใช้สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการระบบไร้สาย และผู้พัฒนาซอฟท์แวร์แอพพลิเคชั่นรายอื่น หากคุณได้รับสิ่งใดก็ตามจากฝ่ายที่สามผ่านทางอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามผ่านไซท์หรือบริการ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดถึงเสียงเรียกเข้า เพลง แอพพลิเคชั่น ราคาหุ้น รายงานข่าว รายงานสภาพอากาศ สารหรือเนื้อหาอื่นๆ แลข้อมูลสำหรับใช้ด้วยหรือใช้กับอุปกรณ์ของคุณและไซท์ ("เนื้อหาจากบุคคลอื่น") คุณได้เข้าใจว่าคุณได้รับเนื้อหาจากบุคคลอื่นนั้นจากผู้จัดหาบุคคลอื่นและไม่ได้รับจาก HTC ความสัมพันธ์ของคุณในส่วนเนื้อหาจากบุคคลอื่นนั้นมีกับผู้จัดหา ไม่ได้มีกับ HTC เป็นความรับผิดชอบของคุณเองที่จะอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้งานที่ใช้กับบริการ ไซท์เชื่อมโยง และเนื้อหาจากบุคคลอื่น ของบุคคลอื่น การเรียกร้องค่าชดเชยที่คุณอาจมีได้กับบริการ ไซท์เชื่อมโยง และเนื้อหาจากฝ่ายที่สามนั้นมีต่อผู้จัดหา และไม่ได้เกิดกับ HTC

 6. คำเตือนเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล ไซท์นี้ประสงค์จะเป็นตัวแทนการแสดงถึงบริการและผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันของ HTC อย่างไรก็ตาม ข้อมูลบางอย่างอาจเป็นข้อมูลที่ล้าสมัย ไซท์นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและอาจมีการผิดพลาดในการพิมพ์ ความไม่แม่นยำ หรือการขาดตกบกพร่อง สีที่คุณเห็น (เช่น สีของผลิตภัณฑ์) บนไซท์อาจขึ้นอยู่กับการกำหนดและการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์ของคุณและอาจไม่ถูกต้องแม่นยำตามสีจริง คุณตกลงว่าจะไม่ยึดถือเอาข้อมูลใดๆ ที่มีให้ในไซท์นี้ ซึ่งมีไว้เพื่อให้ความสะดวกสบายของคุณเท่านั้น

 7. เนื้อหาจากผู้ใช้งาน ไซท์นี้อาจมีคุณสมบัติด้านการสื่อสาร (เช่น บล็อก ฟอรั่มสนับสนุน ฯลฯ) ที่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับ HTC และสาธารณชนในวงกว้าง และเนื้อหายังอาจถูกโพสต์ไปบนไซท์หรือการให้บริการใดโดยเฉพาะโดยผู้ใช้งานก็ได้ "เนื้อหาจากผู้ใช้งาน" หมายถึงข้อมูลทั้งหมด กราฟิก ข้อความ ภาพ ซอฟท์แวร์ ไฟล์เสียง วิดีโอ การสื่อสาร และเนื้อหาอื่นๆ รวมถึงข้อมูลเมต้าที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดๆ ที่ถูกโพสต์ไปบนไซท์หรือบริการโดยผู้ใช้งานไซท์ (ยกเว้น ความเห็นตอบรับ ที่ได้ระบุไว้ใน ข้อ 9. เนื้อหาจากผู้ใช้งานทั้งหมดถือเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของสิทธิ คุณมีรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาจากผู้ใช้งานที่ถูกอัพโหลด ดาวน์โหลด โพสต์ อีเมล์ ส่งต่อ" เก็บรักษา หรือกระทำการอื่นใดให้สามารถใช้งานได้โดยคุณหรือผ่านบัญชีผู้ใช้ของคุณ HTC อาจไม่ควบคุมเนื้อหาจากผู้ใช้งานที่โพสต์หรือส่งโดยใช้ไซท์นี้และจะไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาจากผู้ใช้ใดๆ ทั้งสิ้น แม้ว่า HTC จะไม่ได้ทำการคัดกรองเนื้อหาจากผู้ใช้ก่อน HTC ก็มีสิทธิที่จะระบุว่าเนื้อหาจากผู้ใช้ใดที่เหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลง และอาจทำการคัดเลือกก่อน คัดกรอง บล็อก ย้าย ปฏิเสธ เปลี่ยนแปลง หรือลบเนื้อหาจากผู้ใช้งานได้ทุกเมื่อ จำกัดโดยดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า HTC จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาจากผู้ใช้งานใดๆ ทั้งสิ้น HTC ไม่ทำการรับประกันความปลอดภัยในหรือสภาพพร้อมให้ใช้งานกับเนื้อหาจากผู้ใช้งานใดๆ ที่ส่งผ่านหรือเก็บรักษาไว้โดยใช้ไซท์หรือบริการ และไม่แสดงการเป็นตัวแทนที่จะทำการติดตามการเข้าใช้หรือใช้งานไซท์หรือบริการ HTC ขอเตือนให้คุณไม่ทำการโพสต์หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลอันที่มีความสำคัญ

 8. ใบอนุญาตสำหรับเนื้อหาจากผู้ใช้งาน HTC ไม่อ้างสิทธิการเป็นเจ้าของเนื้อหาจากผู้ใช้งานที่คุณส่งหรือทำให้สามารถเข้าใช้งานได้โดยใช้ไซท์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ด้วยการส่ง โพสต์ หรือถ่ายโอนเนื้อหาจากผู้ใช้งาน และ/หรือข้อมูลที่แสดงถึงตัวบุคคลไปบนพื้นที่ของไซท์ที่สามารถเข้าใช้งานได้โดยผู้ใช้รายอื่นหรือโดยสาธารณะชน คุณได้มอบสิทธิอนุญาตให้ใช้งาน ส่ง แจกจ่าย ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับใช้ เปิดเผยแก่บุคคลอื่น ตีพิมพ์ แปล กระทำและแสดงต่อสาธารณะ กับเนื้อหาจากผู้ใช้นั้นๆ โดยปราศจากค่าลิขสิทธิ์ และไม่ผูกขาด แก่ HTC และสมาชิกสาธารณะชนเหล่านั้นที่ได้เข้าใช้งานเนื้อหาจากผู้ใช้งานนั้นๆ และอนุญาตให้เผยแพร่ชื่อและข้อมูลที่ระบุถึงตัวบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาจากผู้ใช้งานนั้นๆ HTC อาจเปิดเผยตัวตน (หากทราบ) ให้กับบุคคลรายอื่นที่ร้องเรียนว่าเนื้อหาที่คุณโพสต์หรืออัพโหลดไปยังไซท์นั้นเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของพวกเขา โดยการส่ง โพสต์ หรือถ่ายโอนเนื้อหาจากผู้ใช้งานไปบนพื้นที่ของไซท์ที่สามารถเข้าใช้งานโดยผู้ใช้รายอื่นหรือสาธารณะชนได้ คุณได้รับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของเนื้อหาจากผู้ใช้นั้นๆ หรือได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องให้เผยแพร่ (รวมถึงข้อตกลงทั้งหมดที่จำเป็นภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัว) และการใช้งานและเผยแพร่เนื้อหาจากผู้ใช้งานนั้นไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดๆ คุณเข้าใจว่าเพื่อให้ไซท์และบริการที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้เนื้อหาจากผู้ใช้งานสามารถมีให้ใช้งานบนไซท์และบริการนั้น HTC อาจส่งเนื้อหาจากผู้ใช้ของคุณผ่านเครือข่ายสาธารณะหลายเครือข่าย ในสื่อหลายรูปแบบ และอาจมีการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาจากผู้ใช้ของคุณ HTC อาจเก็บรักษาและเรียกใช้เนื้อหาจากผู้ใช้ อาจทำให้สามารถใช้งานได้โดยผู้ใช้และสมาชิกอื่นๆ ในกลุ่มสาธารณะ และอาจแก้ไขเนื้อหานั้นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางเทคนิค และกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของไซท์ HTC ไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดกับบุคคลอื่นใดๆ สำหรับเนื้อหาหรือความไม่เที่ยงตรงของเนื้อหาใดๆ ที่โพสต์ไว้บนไซท์โดยคุณหรือโดยผู้ใช้รายอื่น HTC มีสิทธิที่จะลบเนื้อหาหรือการโพสต์ใดๆ ที่ได้กระทำไปบนไซท์ โดยเหตุผลใดๆ ก็ตาม รวมไปถึงเหตุที่ไม่เป็นไปตาม จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ.

 9. ความเห็นตอบรับ คุณตกลงว่า หากคุณส่งหรือให้ข้อแนะนำเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ HTC ให้ดีขึ้น ("ความเห็นตอบรับ") ไปยัง HTC ด้วยการกระทำการส่งหรือการแนะนำ คุณได้ให้สิทธิ อำนาจ และผลประโยชน์ทั้งหมด

  ที่มีผลและไม่สามารถเพิกถอนได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใดในโลกจากความเห็นตอบรับแก่ HTC โดยไม่มีสิทธิในการได้รับค่าชดเชย หรือค่าสิทธิจาก HTC และตราบเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้จะได้อนุญาต คุณได้สละสิทธิพึงได้ตามที่คุณอาจได้จากความเห็นตอบรับ นอกเหนือไปจากนั้น คุณยังได้สละสิทธิโดยไม่เพิกถอนและตกลงที่จะไม่ทำการเรียกร้องใดๆ กับ HTC หรือผู้สืบสิทธิของ HTC เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับความเห็นตอบรับที่คุณได้ส่งหรือมอบให้กับ HTC คุณตกลงว่าการมอบหมายและการสละสิทธินี้จะมีผลโดยไม่จำเป็นต้องมีการกระทำอื่นใดเพิ่มเติมหรือต้องใช้เอกสารอื่นใดจากคุณ

 10. เนื้อหาจาก HTC; สิทธิในการเป็นเจ้าของ; ใบอนุญาต; การอัพเดต "เนื้อหาจาก HTC" หมายถึงข้อมูล กราฟิก ข้อความ ภาพ ซอฟท์แวร์ ไฟล์เสียง วิดีโอ การสื่อสาร และเนื้อหาอื่นๆ (รวมถึงข้อมูลเมต้าที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดๆ) ทั้งหมด ที่ HTC และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิได้มอบให้กับคุณในทางการที่เกี่ยวข้องกับไซท์ HTC และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นเจ้าของเนื้อหาจาก HTC ทั้งหมด รวมถึงการเลือกและการจัดเรียงเนื้อหาจาก HTC และ "รูปร่างหน้าตา" ของไซท์ HTC และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นเจ้าของสิทธิทางกฎหมาย กรรมสิทธิ์ สิทธิในผลประโยชน์ทั้งในและกับไซท์ เนื้อหาจาก HTC และซอฟท์แวร์ใดๆ (รวมถึงเนื้อหาอัพเดตและอัพเกรดที่มี) ที่มอบให้คุณเป็นส่วนหนึ่งหรือเกี่ยวกับการใช้งานไซท์ของคุณ ("ซอฟท์แวร์") รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดและสิทธิในการเป็นเจ้าของที่มีอยู่ในที่นี้ HTC ให้มอบการอนุญาตให้คุณใช้ซอฟท์แวร์ด้วยตนเอง ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิได้ โดยมีข้อจำกัด ตามที่ HTC มีให้คุณในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการและเป็นไปตามเงื่อนไข HTC อาจส่งการอัพเดตสำหรับซอฟท์แวร์ให้กับคุณซึ่งอาจเป็นการดาวน์โหลดและติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ ตัวอัพเดตเหล่านี้อาจรวมถึงการแก้ไขบั๊ก การเพิ่มคุณสมบัติ การพัฒนาให้ดีขึ้น หรือซอฟท์แวร์เวอร์ชั่นใหม่ ในที่นี้คุณได้ตกลงว่า HTC อาจทำการส่งการอัพเดตเหล่านี้ให้คุณได้โดยอัตโนมัติและคุณจะรับและติดตั้งตัวอัพเดตนั้นลงบนอุปกรณ์ของคุณตามที่กำหนด

 11. ไม่รับประกัน ไซท์ ไซท์เชื่อมโยง เนื้อหา เนื้อหาจากบุคคลอื่น และบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การอัพเดตและอัพเกรตซอฟท์แวร์ที่ติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์ HTC ที่คุณดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ HTC ของคุณผ่านทางไซท์ มีให้ "ในสภาพที่เป็น" "พร้อมความชำรุดบกพร่อง" และ "ตามที่มีให้" และความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับคุณภาพที่พึงพอใจ ประสิทธิภาพ ความสามารถในการมีให้ใช้ ความปลอดภัย ความเที่ยงตรงแม่นยำ และความพยายามทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณเท่าที่จะได้รับอนุญาตอย่างสูงสุดตามกฎหมาย HTC และผู้จัดหาของบริษัทไม่รับรอง รับประกัน หรือให้การกำหนดเงื่อนไข แสดงออก แสดงนัย หรือออกกฎ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การแสดงการรับประกันโดยปริยายต่อความสามารถในการจำหน่าย ความสามารถในการทำตลาด หรือคุณภาพอันเป็นที่น่าพอใจ ความสมบูรณ์ต่อเจตนา ความเหมาะสม หรือการไม่ล่วงละเมิดใดโดยเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง HTC ผู้จัดหาของบริษัท และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิไม่ได้ทำการรับประกันว่า (i) ไซท์หรือบริการจะตรงกับความต้องการของคุณ; (ii) ไซท์หรือบริการจะอยู่ใต้เงื่อนไขการใช้งานที่ไม่มีการรบกวน ได้ทุกเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ; (iii) ข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากการที่คุณใช้งานไซท์หรือบริการจะถูกต้องและเชื่อถือได้; หรื (iv) ข้อบกพร่องหรือผิดพลาดในซอฟท์แวร์ที่มอบให้กับคุณผ่านทางไซท์จะถูกต้อง HTC ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ทีเกิดจากการโจมตีที่ทำให้เครือข่ายไม่สามารถให้บริการได้ ไวรัส หรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายทางเทคนิคอื่นใดที่อาจติดต่อไปยังคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือทรัพยสินอื่นใดของคุณจากการที่คุณใช้งานไซท์หรืออันเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ ที่มีให้บนไซท์ หรือเว็บไซท์ใดๆ ก็ตามที่เชื่อมโยงกับไซท์ เนื้อหาทั้งหมดและข้อมูลอื่นๆ ที่คุณดาวน์โหลดหรือได้รับผ่านทางไซท์นั้นคุณได้เข้าใช้งานโดยแบกรับความเสี่ยงไว้ด้วยตัวคุณเอง และคุณจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายที่เกิดจากอุปกรณ์ของคุณ หรือการสูญเสียข้อมูลหรือเนื้อหาอันเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดข้อมูลใดๆ ก็ตาม HTC ไม่รับรองหรือรับประกันว่าไซท์หรือคุณสมบัติใดๆ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดนั้นมีให้ใช้งานได้หรือเหมาะสมที่จะใช้งานในสถานที่ใดๆ โดยเฉพาะ คุณต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าใช้งานไซท์ของคุณ คุณอาจมีสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมายภายในของคุณที่เงื่อนไขนี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

  ตราบเท่าที่กฎหมายภายในจะกำหนดไว้ว่าข้อกำหนดเหล่านั้นไม่สามารถยกเว้นได้ เงื่อนไขเหล่านั้นจะถูกถือว่าขัดแย้งกับเอกสารนี้ แต่ความรับผิดชอบของ HTC สำหรับการละเมิดเงื่อนไขที่แสดงนัยถึงกฎหมายที่ตราไว้นั้นถูกจำกัดไว้ตามขอบเขตที่อนุญาตไว้กฎหมายนั้นที่บังคับใช้

 12. การปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายบางประเภทที่เกิดขึ้น ตามขอบเขตที่กฎหมายได้อนุญาตไว้สูงสุด จะไม่มีกรณีใดที่ HTC หรือผู้จัดหาใดๆ จะต้องรับผิดชอบต่อ (a) ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา เกิดขึ้นเป็นพิเศษ เกิดโดยบังเอิญ เกิดโดยอ้อม หรือค่าเสียหายในเชิงลงโทษ; หรือ (b) ความเสียหายสำหรับการสูญเสียผลกำไร หรือความลับ หรือข้อมูลอื่นใด สำหรับความขัดข้องทางธุรกิจ สำหรับการบาดเจ็บแก่ตัวบุคคล สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน สำหรับการสูญเสียความเป็นส่วนตัว สำหรับผิดพลาดอันเป็นไปตามหน้าที่โดยสุจริต หรือจากการระมัดระวังตามสมควร หรือจากการประมาทเลินเล่อใน (a) และ (b) ที่เกิดขึ้นจาก เกิดขึ้นโดย เป็นผลจาก หรือจากการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไข ไซท์ การใช้งานไซท์ของคุณ ไซท์เชื่อมโยง เนื้อหาจาก HTC ข้อมูลจากฝ่ายที่สาม หรือบริการเหล่านี้ แม้ว่า HTC หรือผู้จัดหาใดๆ ได้ทำการประกาศถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายเช่นนั้น ในบางประเทศนั้นไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดผลหรือความเสียหายที่เกิดตามมา หรือความเสียหายต่อการบาดเจ็บแก่ตัวบุคคล ดังนั้นข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นของความเสียหายที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้นจะไม่ได้นำไปใช้กับคุณ

 13. ข้อจำกัดต่อความรับผิดและสิทธิขาดในการแก้ไขเยียวยา ตามขอบเขตที่กฎหมายได้บัญญัติไว้สูงสุด การรับผิดชอบสูงสุดโดยรวมกันของ HTC และผู้จัดหาของบริษัทแก่คุณและสิทธิ์ขาดในการแก้ไขเยียวยาภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้สำหรับความเสียหาย การบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากสิ่งใดๆ และการเรียกร้องและผลของการกระทำที่เกิดจาก เกิดโดย เป็นผลจาก หรือโดยการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไข ไซท์ ไซท์เชื่อมโยง เนื้อหาจาก HTC ข้อมูลจากฝ่ายที่สาม บริการ หรือการใช้งานไซท์จะได้รับค่าชดเชยตามความเสียหายจริงที่คุณได้รับตามความเชื่อถือที่มีเหตุผลบนไซท์สูงสุดห้าดอลลาร์ (U.S. $5.00) การคงอยู่ของการเรียกร้องหรือคดีภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข ไซท์ ไซท์เชื่อมโยง เนื้อหาจาก HTC ข้อมูลจากฝ่ายที่สาม หรือบริการ จะไม่ขยายผลหรือเพิ่มข้อจำกัดของเงินค่าเสียหาย ตามขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาต เงินค่าเสียหายตามจริงนี้จะเป็นการเยียวยาแก้ไขของคุณเพียงผู้เดียว
  ในบางประเทศจะไม่พิจารณาเงื่อนไขสัญญาบางข้อ หากศาลภายในเขตอำนาจศาลถือว่าความรับผิดชอบครอบคลุมข้างต้นไม่สามารถบังคับใช้ได้ เงื่อนไขนั้นจะไม่สามารถใช้ได้แต่คำว่า "สูงสุดห้าดอลลาร์ (U.S. $5.00)" ให้ถือว่าถูกแทนที่ด้วยคำว่า "มูลค่าสูงสุดของธุรกรรมตามที่ความรับผิดนั้นได้เกิดขึ้น"

  ไม่มีข้อความใดในข้อ 13 นี้ได้บ่งบอกถึงความหมายที่จะยกเว้นความรับผิดซึ่งภายใต้คู่ความตามกฎหมายไม่สามารถละเว้นได้ แต่กรรมสิทธิ์โดยกฎหมายที่คุณมีจะถูกถือว่าถูกจำกัดถึงขอบเขต (ถ้ามี) อันพึงยอมได้ภายใต้กฎหมายนั้น

 14. ค่าสินไหมทดแทน คุณจะต่อสู้คดี ชดใช้ค่าเสียหาย และให้ HTC กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน หุ้นส่วน ผู้จัดหา และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิไม่ได้รับอันตรายจากการเรียกร้องหรือการฟ้องร้องจากบุคคลอื่น รวมถึงค่าทนายความที่เหมาะสม ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นจาก (a) ข้อมูลจากผู้ใช้ใดๆ ที่ส่ง โพสต์ ถ่ายโอน หรือการกระทำอื่นใดที่ให้ใช้ได้ภายใต้บัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้ไซท์หรือบริการ; (b) การใช้งานไซท์หรือบริการของคุณและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการใช้ข้อมูลบัญชีของคุณ; (c) การที่คุณผิดเงื่อนไข; (d) การละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นของคุณ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนี้จะยังคงอยู่ แม้มีการสิ้นสุดข้อตกลงและเงื่อนไขหรือการสิ้นอายุของเงื่อนไขและการใช้งานไซท์หรือบริการของคุณ

 15. สิทธิ์ในการเยียวยาแก้ไขโดยไม่ผูกขาด ข้อยกเว้นของความเสียหายภายใต้ข้อ 12 นั้นเป็นอิสระจากสิทธิขาดในการเยียวยาแก้ไขของคุณในข้อ 13 และยังคงอยู่แม้ว่าสิทธิขาดในการเยียวยาแก้ไขไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญหรือถูกถือว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อจำกัดของความรับผิดชอบแต่ละข้อในข้อ 12 และ 13 จะนำมาใช้โดยไม่คำนึงว่าความเสียหายเกิดขึ้นจาก (a) การผิดสัญญา (b) การผิดการรับประกัน (c) ความผิดหรือการละเมิดสิทธิรวมไปถึงความประมาทและการสำแดงความเท็จ (d) ความรับผิดเด็ดขาด หรือ (e) มูลเหตุอื่น ตามขอบเขตการยกเว้นและข้อจำกัดที่ไม่ถูกห้ามโดยกฎหมาย

 16. คำเตือนเรื่องลิขสิทธและกระบวนการแยกประกอบ คุณตกลงที่จะเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ HTC และบุคคลอื่น หากคุณเชื่อว่าข้อมูลที่มีให้ผ่านไซท์นั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของฝ่ายใดก็ตาม โปรดแจ้งแก่ตัวแทนลิขสิทธิ์ของ HTC โดยใช้กระบวนการแจ้งตามที่ระบุไว้ใน ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา. หลังจากที่ได้รับการแจ้ง HTC อาจลบหรือปิดการเข้าใช้งานข้อมูลที่มีโอกาสละเมิดสิทธิ์ใดๆ นั้น HTC มีสิทธิที่จะยกเลิกบัญชีใดๆ หรือสิทธิในการข้าใช้งานไซท์สำหรับการละเมิดสิทธิจากผู้ถือบัญชี หรือบุคคลที่เข้าใช้งานไซท์ ของ HTC หรือสิทธิ์ของผู้อื่น

 17. กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อตกลงเลือกศาลโดยไม่คำนึงถึงหลักเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย หากคุณอาศัยอยู่ใน (a) อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ กฎหมายแห่งรัฐวอชิงตันในประเทศสหรัฐอเมริกาจะนำมาใช้บังคับเงื่อนไข การตีความ และการเรียกร้องสิทธิอันเกิดจากการผิดสัญญา และ (b) ในภูมิภาคอืนๆ กฎหมายของประเทศไต้หวัน (ROC) จะควบคุมเงื่อนไข การตีความ และการเรียกร้องข้อละเมิด; การเรียกร้องอื่นๆ รวมถึงการเรียกร้องที่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม และการละเมิด จะอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐที่คุณอยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือหากคุณอาศัยอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา จะใช้กฎหมายของประเทศที่เราส่งหมายให้คุณ หากคุณอาศัยในอเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้ คุณและ HTC ตกลงที่จะยื่นความต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่ในรัฐและศาลรัฐบาลสหรัฐในคิงคันทรี รัฐวอชิงตัน สำหรับข้อพิพาท การเรียกร้อง และการกระทำใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับบริการหรือเงื่อนไข หากคุณอาศัยอยู่ในภูมิภาคอื่น คุณและ HTC ตกลงที่จะยื่นความต่อเขตอำนาจศาลในศาลเขตไทเป ประเทศไต้หวันสำหรับข้อพิพาท การเรียกร้อง และการกระทำใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับบริการหรือเงื่อนไข สนธิสัญญาสหประชาชาติเรื่องการจำหน่ายสินค้านานาชาตินั้นได้รับการยกเว้นไว้โดยชัดเจนจากการใช้กับเงื่อนไข คุณจะไม่ใช้หรือส่งออกสิ่งใดจากไซท์หรือบริการ (รวมถึงซอฟท์แวร์) ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายการส่งออกและข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของสหรัฐอเมริกาหรือของประเทศอื่น จนกว่าข้อจำกัดต่อไปนี้จะถูกห้ามโดยกฎหมาย การเรียกร้องหรือมูลฟ้องใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือการใช้งานไซท์หรือบริการต้องถูกยื่นสำนวนความภายใน (1) ปีหลังจากมูลคดีได้เกิดขึ้นหรือถูกห้าม

 18. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข HTC สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลา ฉบับที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยจะมีผลในวันที่ทำการโพสต์ยกเว้นว่าจะได้ระบุไว้เป็นอื่นในเงื่อนไขที่ได้รับการปรับปรุงแล้วนั้น คุณสามารถดูเงื่อนไขฉบับล่าสุดได้ทุกเมื่อที่ www.htc.com .การยอมรับเงื่อนไขของคุณด้วยการคลิกที่กล่อง (หากมีให้คุณใช้งาน) หรือการใช้งานไซท์ต่อไปหลังจากการมีเงื่อนไขฉบับปรับปรุงแล้วของคุณนั้นจะเป็นมีผลผูกพันเป็นการยอมรับของเงื่อนไขฉบับปรับปรุง หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขฉบับปรับปรุงใดๆ ก็ตาม คุณต้องยกเลิกการลงทะเบียนและ/หรือยุติการใช้งานไซท์ของคุณในทันที

 19. การสิ้นสุดข้อตกลงและเงื่อนไข คุณสามารถทำการยุติการลงทะเบียนบัญชีของคุณหรือหยุดการใช้งานไซท์ได้ทุกเมื่อ HTC สงวนสิทธิในการยุติเงื่อนไขและการเข้าใช้งานไซท์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งนั้น รวมไปถึงบริการได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ข้อ 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, และ 23 จะยังคงอยู่หลังจากการสิ้นสุดข้ดตกลงและเงื่อนไข

 20. การแจ้งเตือน HTC อาจส่งการแจ้งเตือน (รวมถึงกระบวนการทางกฎหมาย) แก่คนตามที่ HTC กำหนดเพื่อให้เป็นไปตามวิธีการทางกฎหมาย รวมถึงการโพสต์การแจ้งเตือนบนไซท์หรือการส่งการแจ้งเตือนไปยังอีเมลหรือที่อยู่ไปรษณีย์ใดๆ ก็ตามที่คุณให้ไว้กับ HTC คุณตกลงที่จะทำให้อีเมลและที่อยู่ไปรษณีย์ของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอและตรวจสอบการแจ้งเตือนที่โพสต์ไว้บนไซท์อยู่เสมอ คุณตกลงที่จะส่งการแจ้งเตือน HTC ด้วยการส่งไปรษณีย์ไปยัง "ที่อยู่สำหรับการแจ้งเตือนตามกฎหมาย" ของ HTC ซึ่งคือ:
 21. HTC Corporation
  ถึง: ฝ่ายกฎหมาย  
  23 Xinghua Road 
  Taoyuan District
  Taoyuan City 330, Taiwan


  โดยส่งสำเนาถึง:
  HTC America, Inc.
  ถึง: ฝ่ายกฎหมาย
  13920 SE Eastgate Way, Suite 400
  Bellevue, WA 98005

 22. ทั่วไป หากศาลที่มีเขตอำนาจระบุว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในเงื่อนไขนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ศาลจะเปลี่ยนบทบัญญัติที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยบทบัญญัติที่ถูกต้อง บังคับใช้ได้ที่ใกล้เคียงกับเจตนารมณ์ของบทบัญญัติต้นฉบับมากที่สุดและส่วนอื่นๆ ของเงื่อนไขนี้ยังคงมีผลต่อไป ข้อบัญญัติในเงื่อนไขนี้ถูกใช้เพื่อความสะดวกของแต่ละฝ่ายเท่านั้น และไม่มีนัยสำคัญทางกฎหมายหรือสัญญา HTC อาจโอนสิทธิเงื่อนไขนี้ ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งได้ทุกเมื่อโดยจะแจ้งหรือไม่แจ้งให้คุณทราบก็ได้ คุณไม่สามารถโอนเงื่อนไขนี้ โอนสิทธิ โอน หรือ อนุญาตให้ใช้สิทธิของคุณ (ถ้ามี) ในไซท์ได้ การที่ HTC ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการผิดสัญญาของคุณหรือของผู้อื่นของ HTC นั้นไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของบริษัทในการดำเนินการกับผลที่ตามมาหรือกับการผิดเงื่อนไขในประเภทเดียวกัน เงื่อนไขนี้ (รวมถึงแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัว จรรยาบรรณบริษัท และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่นๆ) ประกอบเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ HTC ในส่วนของไซท์ เงื่อนไขนี้จะแทนที่การสื่อสารในทุกประเภทที่เกิดขึ้นก่อนหรือเกิดในระยะดียวกันทั้งหมดระหว่างคุณและ HTC ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไซท์ การแปลความใดๆ ของเงื่อนไขนี้ถูกทำขึ้นเพื่อความต้องการในท้องถิ่น หากมีการขัดกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษในการควบคุม

 23. การสนับสนุน HTC ไม่ได้นำเสนอการสนับสนุนลูกค้าสำหรับไซท์หรือคุณสมบัติใดๆ หรือบริการที่มีให้ผ่านไซท์ จนกว่า HTC จะได้โพสต์ข้อมูลบนไซท์ที่ว่าเราได้มอบการสนับสนุนลูกค้าสำหรับส่วนใดส่วนหนึ่งของไซท์

 24. ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ยกเว้นเนื้อหาของผู้ใช้ เนื้อหาทั้งหมดที่อันเกี่ยวเนื่องกับไซท์เป็น © 2011 HTC Corporation และ/หรือซัพพลายเออร์ 23 Xinghua Road, Taoyuan District, Taoyuan City 330, Taiwan สงวนลิขสิทธิ์ ซอฟท์แวร์และเนื้อหาข้อมูลใดๆ ที่ให้ไว้ในไซท์ได้รับการปกป้องภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและข้อตกลงในการปกป้องสิทธิ์ HTC และ/หรือ ซัพพลายเออร์เป็นเจ้าของชื่อ, ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นในไซท์, เนื้อหาจาก HTC, ความเห็นตอบรับ และซอฟท์แวร์ใดๆ (รวมถึงการอัพเดตซอฟท์แวร์ใดๆ ที่ดาวน์โหลดไปยังเครื่องของคุณผ่านไซท์นี้) โลโก้ HTC โลโก้ HTC โลโก้ quietly brilliant และ/หรือ ชื่อผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ HTC ที่อ้างอิงในไซท์เป็นเครื่องหมายการค้าของ HTC Corporation ชื่อบริษัท, ชื่อผลิตภัณฑ์, ชื่อบริการและโลโก้อื่นๆ ที่อ้างอิงในไซท์นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของชื่อนั้นๆ
 25. © 2011 HTC Corporation