Backup and Transfer

การถ่ายโอนเนื้อหาจาก iPhone

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ Google Drive บน iPhone ของคุณ และใช้เพื่อสำรองเนื้อหา iPhone ลงในบัญชี Google ของคุณ หากต้องการเรียนรู้วิธีการ โปรดเยี่ยมชมที่ https://www.android.com/switch/

บนโทรศัพท์ HTC ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Google เดียวกันกับที่คุณใช้สำรองข้อมูล iPhone ของคุณ จากนั้นรายชื่อติดต่อ ปฏิทิน ภาพถาย และวิดีโอของคุณจะถูกซิงก์ไปยังโทรศัพท์ HTC ของคุณ