Backup and Transfer

การถ่ายโอนเนื้อหาจากโทรศัพท์ Android

บนโทรศัพท์ Android เครื่องเก่าของคุณ ให้ดาวน์โหลด เครื่องมือถ่ายโอน HTC และใช้ในการถ่ายโอนเนื้อหาของคุณไปยังโทรศัพท์ HTC เครื่องใหม่ของคุณ

ชนิดของเนื้อหาที่เก็บไว้ในเครื่องบนโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณที่ เครื่องมือถ่ายโอน HTC สามารถถ่ายโอนได้รวมถึงรายชื่อผู้ติดต่อ ข้อความ เพลง ภาพถ่าย วิดีโอ และการตั้งค่าบางรายการ ข้อมูลประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติมเช่นประวัติการโทร บัญชีอีเมล และการตั้งค่าแอพพลิเคชัน HTC บางรายการ สามารถถ่ายโอนจากโทรศัพท์ของ HTC ที่มี HTC Sense 5.5 หรือสูงกว่า

 1. บนโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ ไปที่ การตั้งค่า
 2. แตะที่ รับเนื้อหาจากโทรศัพท์อื่น หรือ ระบบ > รับเนื้อหาจากโทรศัพท์อื่น
 3. เลือกว่าจะถ่ายโอนจากโทรศัพท์ HTC Android หรือโทรศัพท์ Android อื่น
 4. บนหน้าจอ รับเนื้อหาจากโทรศัพท์อื่น ให้แตะที่ ถัดไป
 5. บนโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณ ให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง เครื่องมือถ่ายโอน HTC จากแอพพลิเคชัน Google Play Store และเปิดเครื่องมือ
 6. เมื่อคุณเห็น PIN บนโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า จะมีการแสดง PIN เดียวกันบนโทรศัพท์ HTC เครื่องใหม่ของคุณก่อนที่คุณจะดำเนินการต่อ
  ข้อควรทราบ: หากไม่ปรากฏรหัส PIN ให้แตะที่ ลองอีกครั้ง บนโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณ หากยังคงไม่ปรากฏรหัสขึ้น นั่นหมายความว่า โทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าโทรศัพท์ HTC ของคุณ หากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น ให้ลองวิธีการถ่ายโอนอื่น
 7. บนโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณ แตะที่ ยืนยัน
 8. บนโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณ ให้เลือกชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการถ่ายโอน จากนั้นแตะที่ ถ่ายโอน
 9. รอจนกระทั่งการถ่ายโอนเสร็จสิ้น
 10. แตะที่ เสร็จ บนโทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง