Backup and Transfer

การคืนค่าจากสำรองข้อมูล HTC

หากคุณทำการสำรองข้อมูลสำหรับโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณโดยใช้ สำรองข้อมูล HTC คุณสามารถคืนค่าข้อมูลการสำรองที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์ HTC เครื่องใหม่ของคุณ
ข้อมูลสำคัญ:
 • การคืนค่าข้อมูลการสำรองจะบันทึกทับข้อมูลและการตั้งค่าปัจจุบันบนโทรศัพท์ HTC
 • ขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อหา การคืนค่าข้อมูลการสำรองเข้าไปที่โทรศัพท์ของคุณผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลของคุณอาจมีค่าใช้จ่ายด้านข้อมูลเพิ่มเติม และใช้เวลานาน แนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อ Wi‍-Fi
 • ในการคืนค่าแอพพลิเคชันที่ต้องมีการชำระเงิน คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชันเหล่านั้นผ่านแอพพลิเคชัน Google Play Store
 1. หลังจากที่คุณตั้งค่าโทรศัพท์ HTC เครื่องใหม่ของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลื่อนเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน จากนั้นแตะที่การแจ้งเตือน ถ่ายโอนหรือเรียกคืนเนื้อหาของคุณ

  นอกจากนี้คุณยังสามารถไปที่การตั้งค่า จากนั้นแตะที่ ระบบ หรือ การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต

 2. แตะที่ เรียกคืนจากการสำรองข้อมูล HTC

  หากมีการโหลดโทรศัพท์ของคุณด้วย Android 6 หรือเวอร์ชันใหม่กว่ามาล่วงหน้า คุณจะได้รับข้อความพร้อมท์ขึ้นให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน การเรียกคืน HTC ติดตั้งและเปิดแอพพลิเคชันนี้ และจากนั้น แตะที่ คืนค่าจากการสำรองข้อมูล HTC

 3. หากหน้าจอ บัญชี HTC ปรากฏขึ้น ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีเดียวกันกับที่คุณใช้ในการสำรองข้อมูลโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณ

  จะมีการแสดงผลประวัติการสำรองข้อมูลของคุณ

 4. เลือกการสำรองข้อมูล และจากนั้น แตะที่ ถัดไป
 5. หากได้รับข้อความพร้อมท์ขึ้น ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ
 6. ดำเนินการคืนค่าข้อมูลการสำรองของคุณตามคำแนะนำบนหน้าจอ และดำเนินการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณต่อ
 7. เลื่อนเปิดแผงการแจ้งเตือนเพื่อตรวจสอบว่ามีการแจ้งเตือนใดๆ เพื่อดำเนินการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้เสร็จสิ้น

จะมีการคืนค่าแอพพลิเคชันฟรีจาก Google Play Store ในพื้นหลัง และคุณสามารถติดตามความคืบหน้าผ่านการแจ้งเตือนในแถบสถานะ ในการคืนค่าแอพพลิเคชันที่ต้องมีการชำระเงิน คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชันเหล่านั้นจาก Google Play Store