Choose your region

HTC One X+ รีวิว

เขียนรีวิว
575 global reviews
คุณลักษณะ
4.6675
อายุแบตเตอรี่
3.9336
การออกแบบ
4.6571
Performance
4.5844
กล้อง
4.3729
คุณภาพเสียง
4.4463
หน้าจอ
4.6893
ความง่ายในการใช้
4.6470
รูปลักษณ์และสัมผัส
4.7175