Choose your region

HTC One X+ รีวิว

เขียนรีวิว
576 global reviews
คุณลักษณะ
4.6684
อายุแบตเตอรี่
3.9301
การออกแบบ
4.6580
Performance
4.5855
กล้อง
4.3764
คุณภาพเสียง
4.4326
หน้าจอ
4.6910
ความง่ายในการใช้
4.6458
รูปลักษณ์และสัมผัส
4.7191