• ซื้อ

ที่ HTC® เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมด้วยความรับผิดชอบ โดยการ ให้ความเคารพต่อบุคลากร ชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ และสิ่งแวดล้อม มาตรฐานด้าน หน้าที่รับผิดชอบขององค์กรในระดับสากลและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเรานั้นมี จุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 • สร้างสภาพแวดล้อมที่ควรค่าแก่การทำงานและยั่งยืน ที่ซึ่งพนักงานสามารถเติบโต ได้
 • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดในขณะที่เรานำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
 • รักษาไว้ซึ่งซัพพลายเชนที่มีความรับผิดชอบและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ที่สุด รวมถึงฐานซัพพลายเออร์ผู้ผลิตที่สนับสนุนและยึดมั่นในมาตรฐานทางสังคม และขององค์กรอย่างที่ควรเป็น

บุคลากร

ความสำเร็จของธุรกิจและความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่นั้นเกี่ยวข้องโดยตรง กับสวัสดิภาพของพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเรา สถานภาพของบริษัท และ ความสามารถในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ควรค่าแก่การทำงานและยั่งยืนนั้น ขึ้นอยู่กับ จรรยาบรรณของตัวบุคคลและความซื่อสัตย์ของพนักงานเป็นสำคัญ และเราก็พยายามอย่าง เต็มที่ในการปฏิบัติตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และมีความ รับผิดชอบ

 • สิทธิมนุษยชน

  เราให้คำมั่นสัญญาที่จะปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับ พนักงานของเราทุกคน เราให้ความเคารพต่อการคุ้มครองและปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพนักงานโรงงานของเรา ตามหลักการที่ได้ระบุไว้ใน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ความสัมพันธ์ระหว่าง พนักงาน ลูกค้า และซัพพลายเออร์ของเรา ตลอดจนประเทศและชุมชนต่างๆ ที่เรา เข้าไปดำเนินธุรกิจนั้นสอดคล้องกับหลักการดังกล่าว ซึ่งได้ระบุและอ้างอิงไว้ในที่นี้ นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนการว่าจ้างที่มีสิทธิ์เลือกโดยอิสระเสรี และห้ามมิให้มีการ คุกคามหรือเลือกปฏิบัติใดๆ

 • ชั่วโมงการทำงาน

  เราพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดตารางการทำงานของพนักงานให้มีความสมดุลและ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานในท้องถิ่น ในส่วนของพนักงานโรงงานนั้น เราปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดโดย กลุ่มพันธมิตรอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EICC) เพื่อจำกัดไม่ให้มีการทำงานล่วงเวลามากเกินไป ซัพพลายเออร์ผู้ผลิต จะต้องปฏิบัติตาม 'จรรยาบรรณซัพพลายเออร์' และกำหนดให้มีการพักเป็นเวลา อย่างน้อย 24 ชั่วโมงติดต่อกันทุกๆ เจ็ดวัน

 • สุขภาพและความปลอดภัย

  เราพยายามอย่างเต็มที่ในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูก สุขลักษณะสำหรับพนักงาน ตัวอย่างเช่น พนักงานโรงงานของเราจะได้รับการ ฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยอยู่อย่างต่อเนื่องตามที่จำเป็นต่อการทำงาน และโรงงานผลิตของเรายังได้รับการจัดการอย่างใกล้ชิด โดยอาศัยการออกแบบที่ เหมาะสม การควบคุมโดยวิธีบริหารจัดการและวิศวกรรม การบำรุงรักษาในเชิง ป้องกัน และการกำหนดระเบียบปฏิบัติในการทำงานอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมี การตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

  เราปรับปรุงเนื้อหาในแนวทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ สอดคล้องกับสภาพความปลอดภัยและสุขภาพในปัจจุบัน ในแนวทางยังกล่าวถึงการ จัดการกับวัตถุอันตราย และการลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บในสถานที่ทำงานและ จากวัตถุอันตรายด้วย นอกจากนี้ เรายังได้รับการรับรอง OHSAS18001:2007 ใน ด้านระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ ในขั้นตอนการประกอบบางส่วนในโรงงานของเราเอง เพื่อลดความเสี่ยงจากอาการ บาดเจ็บที่เกิดจากการทำกิจกรรมเดิมซ้ำเป็นเวลานาน

  แนวทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเรามีสาระสำคัญดังนี้

  • การจัดหาระบบควบคุมที่เหมาะสม ระเบียบปฏิบัติในการทำงานอย่าง ปลอดภัย การบำรุงรักษาเชิงป้อนกัน อุปกรณ์ความปลอดภัย และมาตรการ ป้องกันอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ ทำงาน
  • การจัดทำนโยบายกู้ภัยฉุกเฉินเพื่อฝึกอบรม แจ้งเตือน และอพยพพนักงาน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
  • การส่งเสริมให้พนักงานโรงงานเข้าร่วมในโครงการด้านสวัสดิการที่บริษัท เป็นผู้สนับสนุน ในปัจจุบัน โรงงานผลิตของเราในไต้หวันและจีนเปิดให้ พนักงานสมัครสมาชิกศูนย์ออกกำลังกาย และมีบริการให้คำปรึกษาและ ตรวจสุขภาพในสถานที่ทำงาน
 • การไม่เลือกปฏิบัติหรือคุกคาม

  ความหลากหลายคือหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรของเราทั่วโลก และช่วยให้ เราสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของลูกค้า ชุมชน และพันธมิตรของเราได้ เราคือผู้ว่าจ้างที่ให้โอกาสอย่างเท่าเทียม และไม่เลือก ปฏิบัติในการว่าจ้างหรือการปฏิบัติต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นในด้านเชื้อชาติ เพศ อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ ศาสนา ถิ่นกำเนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดที่ได้รับ ความคุ้มครองจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • การไม่ใช้แรงงานเด็ก

  แรงงานเด็กเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่ง และเรามีมาตรการเชิงรุกในการ ป้องกันการใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งในโรงงานผลิตของ เราเองและในโรงงานของซัพพลายเออร์ผู้ผลิต เรากำหนดให้ต้องมีการแสดง หลักฐานยืนยันอายุก่อนการว่าจ้างทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเราปฏิบัติตามกฎหมาย แรงงานของท้องถิ่นทุกประการ 'จรรยาบรรณซัพพลายเออร์' ที่เรากำหนดไว้ สำหรับซัพพลายเออร์ผู้ผลิตนั้นห้ามมิให้มีการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรมไม่ว่าใน รูปแบบใด และเน้นย้ำอย่างชัดเจนว่าผู้ที่ทำงานในโรงงานทุกคนจะต้องมีอายุอยู่ใน เกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้ทำงานได้ นอกจากนี้ เรายังตรวจสอบการใช้แรงงาน ภายในองค์กร และแจ้งให้ซัพพลายเออร์ผู้ผลิตทราบถึงความคาดหวังของเราใน เรื่องการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมอยู่เป็นประจำ

สิ่งแวดล้อม

เราตั้งใจที่จะค้นหาวิธีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงาน กำจัดของเสีย และ นำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำ ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และพัฒนาการ ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

 • การใช้พลังงานและการปล่อยมลพิษทางอากาศ

  เพื่อลดปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศและก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) เราได้ออกแบบซัพพลายเชนที่มีความสั้นมาก และโรงงานของซัพพลาย เออร์ส่วนใหญ่ก็ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานผลิตหลักของเราในจังหวัดเถาหยวน ประเทศ ไต้หวัน และเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน วิศวกรและนักออกแบบของเราเน้นการ ออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังบังคับ ใช้มาตรฐานที่กำหนดไว้ใน 'จรรยาบรรณซัพพลายเออร์' กับซัพพลายเออร์ผู้ผลิต ของเรา และมีการตรวจสอบแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างการตรวจสอบ ภายในซัพพลายเออร์ อีกทั้งยังมีการควบคุมดูแลแหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจกและ มลพิษทางอากาศของเราตามมาตรฐาน ISO 14064-1 อีกด้วย

  การจัดการสารและวัตถุอันตราย

  การจัดการของเสีย สารเคมี และวัตถุอันตรายอื่นๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมมี ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงสุขภาพและความปลอดภัย ของพนักงานในโรงงานของเรา เรากำหนดให้ซัพพลายเออร์ผู้ผลิตของเราปฏิบัติ ตามกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อจำกัดในการใช้สารที่ เป็นอันตรายในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (RoHS) เรามีหลายแผนงานที่ช่วย ให้มั่นใจว่าการจัดการและควบคุมของเสียเป็นไปอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการ ตรวจสอบภายในซัพพลายเออร์ การตรวจโรงงาน รวมถึงการจัดเก็บและปฏิบัติงาน กับสารเคมีและของเสียอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ เรายังได้นำระบบตรวจสอบเข้ามา ใช้โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางเคมีและทางกายภาพ และการเก็บเอกสารตลอดทั้ง ซัพพลายเชนเพื่อช่วยลดหรือกำจัดสารที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 • การใช้ซ้ำและการรีไซเคิล

  สำหรับเราแล้ว การลดปริมาณของเสียเริ่มจากการลดการผลิตของเสียตั้งแต่ แหล่งกำเนิด เรามุ่งมั่นที่จะลดปริมาณของเสียทางอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิต ของเรา และเพิ่มปริมาณการรีไซเคิลทรัพยากรต่างๆ ความมุ่งมั่นนี้ในเรื่องนี้ทำให้เรา สามารถรักษาอัตราการรีไซเคิลโดยเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 60 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณของ เสียจากกระบวนการผลิตได้ ในสำนักงานหลักของ HTC บรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ไม่ใช้ แล้วทั้งหมด เช่น กล่องกระดาษ ภาชนะบรรจุ และวัสดุของบรรจุภัณฑ์ที่เป็น พลาสติกจะได้รับการรวบรวมและคัดแยกเพื่อนำไปรีไซเคิล นอกจากนี้ เรายังมองหา วิธีต่างๆ ที่จะช่วยลดของเสีย เช่น การริเริ่ม โครงการ Take-back ในสหรัฐฯ ซึ่งเปิด โอกาสให้ลูกค้าส่งคืนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำหรือรี ไซเคิลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และยังริเริ่มโครงการนำร่องในการถอดอุปกรณ์ ชาร์จไฟออกจากบรรจุภัณฑ์สำหรับวางจำหน่ายของเราด้วย

 • การจัดการและการรายงานด้านสิ่งแวดล้อม

  เราได้ขอรับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุด ISO 14000 เพื่อลด ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เราได้รับการรับรองดังต่อไปนี้

  • ISO 14001:2004 ในการกำหนดเกณฑ์สำหรับระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่ง รวมถึงการลดต้นทุนในการจัดการของเสีย และการประหยัดการใช้พลังงาน และวัสดุ
  • ISO 14064-1:2006 ในการรายงานปริมาณการปล่อยและการกำจัดก๊าซ เรือนกระจก ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดในการออกแบบ การพัฒนา การจัดการ การ รายงานข้อมูล และการตรวจสอบบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรา
  • ISO 50001:2011 ในการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการประหยัดพลังงาน อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ
  • IECQ QC 080000 HSPM ในการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตและออกแบบ ผลิตภัณฑ์ให้ปราศจากสารอันตราย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและ มาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อย ที่สุด

ซัพพลายเชน

ตามเงื่อนไขในการร่วมงานกับเรานั้น ซัพพลายเออร์ผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตามหลักการและ มาตรฐานใน 'จรรยาบรรณซัพพลายเออร์' ของ HTC ทั้งในด้านบุคลากร สุขภาพและ ความ ปลอดภัย และในด้านสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด จรรยาบรรณซัพพลายเออร์ หากต้องการ ทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เราตรวจสอบการปฏฺิบัติงานภายในของซัพพลายเออร์ผู้ผลิตเป็น ประจำเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และเพื่อเฝ้าตรวจสอบอย่างใกล้ชิดว่า มีซัพพลายเออร์รายใดเสี่ยงต่อการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของเราหรือไม่

 • จรรยาบรรณซัพพลายเออร์

  จรรยาบรรณซัพพลายเออร์ (จรรยาบรรณ) จะอธิบายเกี่ยวกับข้อกำหนดในด้าน หน้าที่ขององค์กรและความรับผิดชอบทางสังคมที่ซัพพลายเออร์ผู้ผลิตจะต้อง ปฏิบัติตาม ตามเงื่อนไขในการทำธุรกิจร่วมกับ HTC นั้น เราคาดหวังว่าซัพพลาย เออร์ผู้ผลิต (และซัพพลายเออร์ของตนในลำดับถัดไป) จะต้องรับทราบและนำ ข้อกำหนดเหล่านี้ไปปฏิบัติ และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ เราประเมินการ ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เป็นประจำ และใช้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เป็น ปัจจัยหนึ่งในการคัดเลือกพันธมิตร

  ข้อกำหนดด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย และจริยธรรมที่ระบุ ไว้ในหลักจรรยาบรรณนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งกำหนดโดย กลุ่มพันธมิตรอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EICC)สหประชาชาติ และ องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO))จรรยาบรรณของเราครอบคลุมเรื่อง ต่อไปนี้

  • สิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงการป้องกันการใช้แรงงานเด็กและ การใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจ การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เสรีภาพในการ สมาคม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  • แนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการวางแผนเตรียม ความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินและนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  • นโยบายสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการป้องกันมลภาวะ การจัดการของเสีย และ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  • หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ ซึ่งรวมถึงนโยบายการแสวงหาแหล่งแร่นอก พื้นที่ขัดแย้ง และการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
  • ระบบการจัดการ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ การ ตรวจสอบภายในและการประเมิน และการจัดเตรียมเอกสาร
 • แผนงานตรวจสอบภายในซัพพลายเออร์

  การตรวจสอบการปฏฺิบัติงานภายในของซัพพลายเออร์ผู้ผลิตมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการรักษาจรรยาบรรณของซัพพลายเชน เพราะฉะนั้น เราจึงจัดการกระบวนการ ตรวจสอบภายในอย่างจริงจัง และมีทีมตรวจสอบภายในซัพพลายเออร์โดยเฉพาะ ซึ่งจะเดินทางไปยังโรงงานของซัพพลายเออร์ผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบว่าการปฏิบัติงาน เป็นไปตามกฎระเบียบท้องถิ่น และสอดคล้องกับ จรรยาบรรณซัพพลายเออร์หรือไม่ ทีมตรวจสอบภายในซัพพลายเออร์มีหน้าที่ตรวจสอบซัพพลายเออร์ผู้ผลิตตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย เราปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับ สากล เช่น แนวทางที่กำหนดขึ้นสำหรับบริษัทอิเล็กทรอนิกส์โดย กลุ่มพันธมิตร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EICC) ซัพพลายเออร์ที่ตรวจพบว่ามีปัญหาด้านการ ปฏิบัติตามจะได้รับการแจ้งให้ทราบและจะได้รับมอบหมายให้จัดทำแผนเยียวยา สำหรับจัดการกับปัญหาที่พบโดยทันที

 • การแสวงหาแหล่งแร่อย่างรับผิดชอบ

  นโยบายการแสวงหาแหล่งแร่ของเรากำหนดว่าวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรานั้น ต้องได้รับการสกัด นำเข้าสู่กระบวนการ และผลิตด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้อง กับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและจริยธรรมของเรา การใช้แร่ธาตุที่มาจากพื้นที่ขัดแย้ง ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ ในฐานะสมาชิกของกลุ่ม พันธมิตรอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EICC) เราได้ลงนามใน จรรยาบรรณทางธุรกิจ ของ EICCซึ่งกำหนดให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติตามนโยบายการจัดหาแหล่งแร่โดยจะต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแร่แทนทาลัม (เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโคลแทน) ดีบุก ทังสเตน และทองที่นำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ของตนนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ใดๆ แก่กอง กำลังติดอาวุธ ซึ่งได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและ พื้นที่รอบข้าง แต่เนื่องจากการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อหาแหล่งที่มายังคงทำได้ยาก HTC จึงได้ยุติการแสวงหาแหล่งแร่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและ แอฟริกากลางโดยสิ้นเชิง และตามเงื่อนไขในการทำธุรกิจร่วมกับ HTC นั้น ซัพ พลายเออร์จะต้องรับทราบและยอมรับนโยบายการแสวงหาแหล่งแร่อย่างรับผิดชอบ ของเราด้วย เราตรวจสอบแนวทางปฏิบัติในการแสวงหาแหล่งแร่ของซัพพลายเออร์ ผ่านแผนงานตรวจสอบภายในซัพพลายเออร์

ชุมชน

การเป็นประชากรที่ดีของโลกต้องเริ่มจากการเป็นประชากรที่ดีของท้องถิ่น เราให้การ สนับสนุนโครงการหลายประเภทในชุมชนของเรา ไม่ว่าจะเป็นในด้านวิชาการและการศึกษา การปกป้องสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและศิลปะ และกิจกรรมอาสาสมัคร ตัวอย่างเช่น:

 • พนักงานจากสำนักงานใหญ่ของเราในไต้หวันได้ร่วมสนับสนุนโครงการและชั้นเรียน เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพของเด็กและวัยรุ่น ผ่านทางมูลนิธิ HTC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน นับตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา โครงการการศึกษา Pan Shi (ซึ่งแปลว่า "ฐานหิน") ของมูลนิธิได้ให้การสนับสนุนเงินทุน การฝึกอบรม และทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 24 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน แก่สถานศึกษากว่า 100 แห่ง และครูนักเรียนอีกกว่า 68,000 คนจากทั่วทั้งประเทศไต้หวัน
 • เราร่วมเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไต้หวันในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อ การศึกษาแก่เด็กๆ ที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำในอเมริกากลางและแอฟริกา
 • ในอเมริกาเหนือ สำนักงานใหญ่ของเราในสหรัฐฯ เป็นผู้สนับสนุนหลักของ Bellevue Boys และ Girls Club และร่วมสนับสนุน TXL (Teen Excellence) Center ซึ่งช่วยเสริมสร้างทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในด้านเทคโนโลยีให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย
 • นอกจากนี้ เรายังมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำใน ภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือที่ห่างไกลของจีน มณฑลเสฉวน มณฑลเหลียวหนิง และ มณฑลชิงไห่มาตั้งแต่ปี 2007