Dátum vstupu do platnosti: 20. júla 2011

Ak sa domnievate, že došlo ku skopírovaniu vášho diela spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, pošlite písomné oznámenie vo formáte uvedenom ďalej zástupcovi spoločnosti HTC pre autorské práva. Nezabudnite, že spoločnosť HTC poskytuje tento postup len na ten účel, aby ste mohli HTC oznámiť, že došlo k porušeniu vašich autorských práv v súvislosti s vaším chráneným materiálom na našej webovej lokalite. Na iné požiadavky, ako napríklad na požiadavky o technickú pomoc, nedostanete odpoveď prostredníctvom tohto procesu.

Zástupcovi HTC pre autorské práva písomne poskytnite tieto informácie:

  1. fyzický alebo elektronický podpis osoby oprávnenej konať v mene vlastníka autorských práv;

  2. podrobný opis miesta na webovej lokalite, kde sa nachádza materiál, v prípade ktorého došlo k porušeniu práv, aby spoločnosť HTC mohla tento materiál nájsť;

  3. vaša poštová adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, aby vás spoločnosť HTC v prípade potreby mohla v súvislosti vaším oznámením kontaktovať;

  4. vyhlásenie, že sa v dobrej viere domnievate, že použitie materiálu spôsobom, voči ktorému namietate, nebol schválený vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom, ani nie je povolený zákonom a

  5. vaše prísažné vyhlásenie, že informácie, ktoré uvádzate vo svojom oznámení, sú presné a že ste vlastníkom autorských práv alebo ste osobou oprávnenou konať v mene vlastníka autorských práv.

V prípade, že na webovú lokalitu pristupujete z miesta v Severnej alebo Južnej Amerike, zástupcu HTC pre oznámenia o porušení autorských práv na webovej lokalite môžete kontaktovať na tejto adrese:

Zástupca pre autorské práva; Právne oddelenie
HTC America, Inc.
13920 SE Eastgate Way, Suite 400
Bellevue, WA 98005
Telefón: (425) 679-5318
Fax: (425) 861-1715

V prípade, že na webovú lokalitu pristupujete z miesta mimo Severnej alebo Južnej Ameriky, zástupcu HTC pre oznámenia o porušení autorských práv na webovej lokalite môžete kontaktovať na tejto adrese:

Zástupca pre autorské práva; Právne oddelenie
HTC Corporation
23 Xinghua Road,
Taoyuan District,
Taoyuan City 330, Taiwan
Telefón: +886-3-3753252
Fax: +886-3-3753251