Dátum vstupu do platnosti: 20. júla 2011

Tieto pravidlá správania sa vzťahujú na webovú lokalitu spoločnosti HTC a na fóra, blogy alebo ďalšie časti webovej lokality (ďalej len „komunikačné prvky“), ktoré vám umožňujú komunikovať so spoločnosťou HTC a so širokou verejnosťou. Vzťahujú sa aj na každú časť webovej lokality, na ktorej je uvedené prepojenie na tieto pravidlá správania. V týchto pravidlách správania sa o komunikačných prvkoch hovorí ako o „službách“. Prečítajte si tieto pravidlá správania a dodržiavajte ich v súvislosti so službami, ktoré budete používať.

Podmienky členstva
Služby sú určené pre osoby vo veku 18 rokov a viac, ak sa v prípade konkrétnych služieb neuvádza inak. Ako používateľ služby budete dodržiavať tieto pravidlá správania a zodpovedáte za všetky činnosti a za obsah, ktorý uverejníte/odovzdáte na stránky. Okrem dodržiavania pravidiel správania máte povinnosť riadiť sa všetkými platnými lokálnymi a národnými právnymi predpismi.

Zakázané spôsoby používania
Nesmiete na stránky odovzdávať, uverejňovať, prenášať, distribuovať ani umožňovať distribúciu obsahu (vrátane textového, obrazového, zvukového obsahu, videí, dát, informácií alebo softvéru) ani inak používať služby spôsobom, ktorý:

 • zobrazuje nahotu vrátane úplnej alebo čiastočnej ľudskej nahoty alebo nahé ľudské telá vo forme ilustrácií alebo animovaných filmov;
 • podnecuje k pornografii, obscénnosti, vulgárnosti, rúhaniu, nenávisti, náboženskému fanatizmu, rasizmu alebo k bezdôvodnému násiliu, alebo podobné správanie obhajuje či vyjadruje;
 • by mohol skresliť zdroj informácií, ktoré uverejňujete alebo odovzdávate, vrátane vydávania sa za inú osobu alebo subjekt alebo ktorý by mohol vysielať pozmenené, klamné alebo falošné informácie vedúce k identifikácii zdroja;
 • poskytuje alebo vytvára prepojenie na externé webové lokality, ktoré sú v rozpore s týmito pravidlami správania;
 • by zahŕňal obsah, ktorý je chránený zákonmi na ochranu duševného vlastníctva, právom na súkromie alebo zverejnenie alebo inými platnými predpismi, pokiaľ nie ste vlastníkom týchto práv alebo nimi nemáte právo nakladať, alebo pokiaľ ste nezískali potrebný súhlas a povolenia;
 • má akokoľvek poškodiť alebo zneužiť maloleté osoby;
 • je vytvorený na získavanie alebo zhromažďovanie informácií, ktoré môžu viesť k identifikovaniu neplnoletých osôb (každej osoby mladšej ako 18 rokov) vrátane, okrem iného: mena, e-mailovej adresy, poštovej adresy, telefónneho čísla alebo názvu školy danej osoby;
 • vymazáva, manipuluje alebo upravuje akékoľvek informácie, materiál alebo obsah, ktorý uverejnila druhá osoba alebo subjekt;
 • narúša súkromie akejkoľvek osoby prostredníctvom získavania, zhromažďovania, uchovávania a zverejňovania súkromných informácií alebo informácií, ktoré môžu pomôcť identifikovať danú osobu, ako sú heslá, informácie k účtom, čísla bankových kariet, adresy alebo ďalšie kontaktné informácie bez vedomia a ich dobrovoľného súhlasu;
 • je zakázaný alebo porušuje platné miestne a národné právne predpisy vrátane okrem iného detskej pornografie, sodomie, incestu, nedovolených drog, softvérového pirátstva a obťažovania;
 • predstavuje hrozby, prenasledovanie, očierňovanie, podvod, ponižovanie, viktimizáciu alebo zastrašovanie osoby alebo skupiny osôb bez ohľadu na príčinu, a to vrátane, na základe veku, pohlavia, telesného postihnutia, etnickej príslušnosti, sexuálnej orientácie, rasy alebo náboženstva, alebo ktorý motivuje alebo povzbudzuje druhých, aby sa takto správali;
 • poškodzuje alebo narúša, alebo má v úmysle poškodiť alebo narušiť počítač druhého používateľa alebo ktorý by umožnil vám alebo druhým osobám nezákonný prístup k softvéru alebo obísť bezpečnosť na webových stránkach alebo na serveroch vrátane, okrem iného, odosielania spamov alebo pokusov o sondovanie alebo testovanie zraniteľnosti systému alebo siete, či prekonať bezpečnostné alebo autentifikačné opatrenia;
 • vykonáva akúkoľvek činnosť, ktorá by mohla vyvolať výraznú zaťaž (podľa definície HTC) na infraštruktúru všetkých služieb HTC, ako sú presuny nadmerne vysokých objemov dát alebo nadmerná spotreba pásma, nadmerne veľké úložisko, hosťovanie webového servera, IRC servera alebo iného servera a netradičné aktivity koncového používateľa;
 • odosiela alebo sa usiluje o odoslanie nevyžiadaných správ vrátane propagačných správ alebo reklám týkajúcich sa produktov alebo služieb, odosiela spam, reťazovú poštu alebo nevyžiadanú poštu;
 • vstupuje, používa neverejné oblasti akejkoľvek služby, počítačového systému alebo akejkoľvek webovej lokality HTC alebo s nimi manipuluje, alebo spôsobuje škodu podnikateľským aktivitám spoločnosti HTC, škodí jej dobrému menu, zamestnancom, zariadeniam alebo ľubovoľnej osobe;
 • pokúša sa o prístup k dátam akejkoľvek služby alebo akejkoľvek webovej lokality HTC, o vyhľadávanie alebo získavanie týchto údajov pomocou akéhokoľvek vyhľadávacieho nástroja, softvéru, nástroja, agenta, robota, modulu na prehľadávanie obsahu, zberného nástroja, zariadenia alebo mechanizmu iného, než je softvér alebo vyhľadávací agent poskytovaný spoločnosťou HTC alebo inými všeobecne dostupnými webovými prehliadačmi tretích strán;
 • “„obviňuje“ akúkoľvek službu HTC alebo jej webovú lokalitu, či inak vytvára zdanie, akoby ste boli vo vzťahu so spoločnosťou HTC alebo že spoločnosť HTC vás poverila konať v jej mene; alebo
 • sa pokúša predstavovať zamestnanca, zástupcu, vedúceho pracovníka, hostiteľský počítač, administrátora, moderátora alebo iného používateľa spoločnosti HTC alebo inú osobu, a to bez ohľadu na prostriedky.

Nesmiete používať žiadnu formu automatizovaného zariadenia alebo počítačového programu, ktorý umožňuje predkladanie príspevkov do fór bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti HTC.

Ukončenie a zrušenie členstva
Spoločnosť HTC si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia posúdiť a odstrániť obsah používateľa bez predchádzajúceho oznámenia a vymazávať obsah a používateľské účty. Spoločnosť HTC si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zakázať konkrétnych účastníkov alebo im ukončiť prístup k službám.

Práva a povinnosti
Odporúčame vám, aby ste nikomu neposkytovali informácie, ktoré by druhé osoby mohli zneužiť s cieľom ublížiť vám. Odporúčame rodičom, aby sa zaujímali o to, aký obsah ich deti uverejňujú, a sledovali ich aktivity na internete a aby pomáhali vykonávať kontrolu nad týmto obsahom a aktivitami ich detí s cieľom zaistiť ich bezpečnosť na internete. Spoločnosť HTC nenesie zodpovednosť za obsah príspevkov, zoznamov alebo správ, ktoré vytvorili používatelia. Rozhodnutie prezerať si tento obsah alebo nadväzovať kontakt s ostatnými spočíva len na vás. Odporúčame vám, aby ste využívali svoj úsudok.

Za ochranu svojho počítača proti zasahovaniu, spywaru alebo vírusom, ktoré sa môžu nachádzať v preberaných súboroch z tejto služby, zodpovedáte vy. Odporúčame vám, aby ste si do počítača nainštalovali antivírusový program a pravidelne ho aktualizovali.

Spoločnosť HTC si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia meniť a dopĺňať alebo upravovať pravidlá správania alebo akúkoľvek službu. Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali tieto usmernenia s cieľom zabezpečiť ich dodržiavanie.

Niektoré informácie, ktoré poskytnete alebo odovzdáte na stránky služby, sa môžu uchovávať za hranicami krajiny, v ktorej sídlite.

Porušenie týchto pravidiel správania môžete nahlasovať na adresu global-privacy@htc.com

Všetky aktivity v rámci tejto služby sa riadia Zmluvnými podmienkami spoločnosti HTC naposledy aktualizovanými 20. júla 2011.