HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

TalkBack

Koristite TalkBack ako Vam je potrebna navigacija HTC U Ultra uređajem sa govornom povratnom informacijom. Kada dodirnete ekran, HTC U Ultra vibrira i daje Vam zvučni odgovor, tako da znate šta dodirujete.
Napomena: Nisu podržani svi jezici.

Uključivanje TalkBack

 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Dostupnost.
 2. Dodirnite TalkBack, a zatim dodirnite prekidač Uklj./Isklj.
 3. Pročitajte TalkBack izjavu o odricanju, a zatim dodirnite U redu.

Kratko uputstvo kako se koristi TalkBack počeće nakon što uključite TalkBack.

Napomena: TalkBack najbolje radi ako isključite automatsku rotaciju ekrana.

Uključivanje istraživanja dodirivanjem Uklj./Isklj.

Istraživanje dodirom omogućava HTC U Ultra uređaju da odgovori na kratke pokrete i dodire ekrana zvučnim povratnim informacijama. Kada uključite TalkBack, biće omogućeno Istraživanje dodirom.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Dostupnost.
 2. Dodirnite TalkBack, a zatim dodirnite > Podešavanja.
 3. U opciji Istraživanje dodirom, dodirnite prekidač za ukljivanje/isključivanje pored opcije Istraživanje dodirom da biste je uključili ili isključili.

Kada je Istraživanje dodirom onemogućeno, HTC U Ultra više neće da odgovori na kratke pokrete ili govorne stavke kada dodirnete ekran.

Korišćenje TalkBack gestova

Kada su aktivirane opcije TalkBack i Istraživanje dodirom, TalkBack gestovi zamenjuju redovne gestove dodira.
Napomena: Medijski gestovi, kao što je prelaženje preko ekrana sa tri prsta, možda neće biti dostupni kada je omogućena opcija TalkBack.
Uradite nešto od sledećeg:
Za Učinite
Otvorite stavku
 1. Povucite prst po ekranu kako biste našli i odabrali stavku.
 2. Dvostruko dodirnite bilo koju tačku na ekranu da otvorite stavku.
Pomerite stavku
 1. Povucite prst po ekranu kako biste našli stavku.
 2. Dvostruko dodirnite bilo koju tačku na ekranu, ali ne podižite prst prilikom drugog dodira.
 3. Prevucite stavku do novog mesta i podignite prst.
Krećite se po ekranu Koristite dva prsta kako biste povukli gore, dole, levo ili desno.
Otključajte zaključani ekran Koristeći dva prsta, povucite gore sa dna ekrana.
Otvorite panel Obaveštenja Koristeći dva prsta, povucite dole sa vrha ekrana.

Dodela TalkBack prečica

TalkBack ima prilagodljive pokrete koji mogu da se koriste za otvaranje panela Obaveštenja, za gledanje najnovijih aplikacija, pristup TalkBack kontrolama i još mnogo toga.
Važno: Koraci u nastavku opisani su korišćenjem redovnih pokreta. Koristite odgovarajuće TalkBack pokrete ako ste već uključili TalkBack.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Dostupnost.
 2. Dodirnite TalkBack, a zatim dodirnite > Podešavanja > Upravljanje pokretima.
 3. Dodirnite bilo koji od kratkih pokreta, a zatim izaberite radnju.

Korišćenje TalkBack kontekst menija

TalkBack ima globalni kontekstualni meni za kontrolu neprekidnog čitanja i TalkBack kontrole, kao i lokalni kontekstualni meni za kontrolu izabranog teksta ili stavke na ekranu. Ovim menijima se može pristupiti korišćenjem TalkBack kratkih pokreta.
 1. Uključite TalkBack.
 2. Uradite nešto od sledećeg:
  • Da biste otvorili meni globalni kontekst, koristite jedan prst da povučete dole u jednom neprekidnom pokretu.
  • Da biste otvorili lokalni kontekstualni meni, koristite jedan prst da povučete gore i desno u jednom neprekidnom pokretu.
  Napomena: Ako ste već promenili kratke pokrete TalkBack, proverite TalkBack podešavanja za odgovarajući pokret.
 3. Dvaput dodirnite stavku na meniju da biste je izabrali.

Menjanje TalkBack brzine čitanja i visine glasa

Važno: Koraci u nastavku opisani su korišćenjem redovnih pokreta. Koristite odgovarajuće TalkBack pokrete ako ste već uključili TalkBack.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Dostupnost.
 2. Dodirnite Konverzija teksta u govor.
 3. Povucite klizače Brzina govora i Visina glasa udesno da povećate ili ulevo da smanjite.
 4. Dodirnite opciju Poslušajte primer da biste poslušali brzinu govora i visinu glasa koje ste podesili.
  Napomena: Dodirnite Resetuj brzinu govora ili Resetuj visinu govora da biste vratili podešavanja na njihove podrazumevane vrednosti.

TalkBack podešavanja jezika

 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Dostupnost.
 2. Dodirnite Konverzija teksta u govor.
 3. Dodirnite pored Google tekst i govor, a zatim učinite nešto od sledećeg:
  Za Učinite
  Izaberite drugi jezik Dodirnite Jezik.
  Instaliranje glasa Dodirnite Instaliraj glas, a zatim dodirnite jezik. Dodirnite pored govornih podataka koje želite da instalirate. Kada je instalacija završena, dva puta pritisnite i izaberite Jezik.
  Napomena: Nisu podržani svi jezici.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?