HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Vaša lista kontakata

Aplikacija Ljudi prikazuje listu svih kontakata koji se nalaze na HTC Desire 828 i na onlajn nalozima na koje ste prijavljeni. Koristite aplikaciju Ljudi kako biste lakše komunicirali sa ljudima koji su Vam važni.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Ljudi.
 2. Na listi kontakata možete:
  • Pregledati svoj profil i urediti svoje kontaktne informacije.
  • Dodati nove, uređivati, pretraživati ili slati kontakte.
  • Dodirnuti fotografiju kontakta radi prikaza mogućnosti brzog povezivanja sa kontaktom.
  • Videti kada Vam je kontakt poslao novu poruku.
Savet: Za razvrstavanje kontakata prema njihovim imenima ili prezimenima, dodirnite > Podešavanja > Razvrstaj kontakte po.

Filtriranje Vaše liste kontakata

Ako je lista kontakata postala predugačka, možete odabrati sa kojih naloga želite da se prikazuju kontakti.
 1. Na kartici Ljudi, dodirnite .
 2. Odaberite onlajn naloge koji sadrže kontakte koje želite prikazati.
 3. Pritisnite .

Pronalazak ljudi

Potražite kontakte sačuvane na HTC Desire 828 u direktorijumu Vaše firme ako imate nalog Exchange ActiveSync ili na društvenim mrežama na koje ste prijavljeni.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Ljudi.
 2. Na kartici Ljudi možete:
  • Pronaći ljude na svojoj listi kontakata. Dodirnite , a zatim unesite prvih nekoliko slova imena kontakta u okvir pretrage.
  • Pronaći ljude u direktorijumu svoje firme. Dodirnite , unesite prvih nekoliko slova imena kontakta u okvir pretrage, a zatim dodirnite Traži kontakte u direktorijumu firme.
Savet: Osim traženja kontakata prema imenu, takođe, možete tražiti kontakte koristeći njihovu e-mail adresu ili ime firme. Na kartici Ljudi, dodirnite > Podešavanja > Traži kontakte prema, a zatim odaberite kriterijum pretrage.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?