HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Podešavanje pesme kao tona zvona

Odaberite pesmu iz vaše Muzika biblioteke i podesite je kao ton zvona ili ton zvona za omiljeni kontakt.

 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Muzika.
 2. Reprodukujte pesmu koju želite da podesite kao ton zvona.
 3. Dodirnite > Podesi kao ton zvona.
 4. Dodirnite Ton zvona telefona ili Ton zvona kontakta.

  Ako izaberete Ton zvona kontakta, izaberite kontakte sa kojima želite da povežete ton zvona.

Opsecanje MP3 tona zvona

Koristite trimer tona zvona aplikacije Muzika ako želite da samo deo pesme podesite kao ton zvona.
 1. Reprodukujte pesmu koju želite da podesite kao ton zvona.
 2. Dodirnite > Podesi kao ton zvona > Opseci ton zvona.
 3. Povucite oznake na delove tona zvona koje želite postaviti za njegov početak i kraj.

  Za preciznije opsecanje, dodirnite taster sa strelicom za kretanje nalevo ili nadesno. Vremenski markeri označavaju gde se nalazite u pesmi.

 4. Kada završite sa opsecanjem, dodirnite Podesi kao.
 5. Izaberite da li opsečenu pesmu želite da postavite kao Ton zvona telefona ili Ton zvona kontakta.
Savet: Možete da pogledate novi ton zvona u podešavanjima telefona. Idite na Podešavanja > Zvuk i obaveštenje > Ton zvona.
Povezani „Kako da“
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?