HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Unos teksta

Kada u nekoj aplikaciji dodirnete tekstualno polje, automatski će se prikazati tastatura na ekranu.
Dodirnite tastere na tastaturi na ekranu za unos slova i brojeva, kao i interpunkcijskih znakova i simbola.
  • Dodirnite za umetanje velikog slova. Dodirnite taj taster dvaput za uključivanje opcije Caps Lock.
  • Pritisnite i držite tastere sa sivim znakovima pri vrhu za unos brojeva, simbola ili akcentovanih slova. Sa nekim tasterima povezano je više znakova ili akcenata.
  • Klizite prstom udesno za prikazivanje tastera sa brojevima i simbolima. Za povratak na glavnu tastaturu, klizite prstom ulevo.
  • Pritisnite za zatvaranje tastature na ekranu.
Savet: Za prikazivanje podešavanja tastature, pritisnite i držite taster zareza ako vidite iznad znaka. Ili, odaberite Podešavanja > Jezik i tastatura > HTC Sense Input

Odabir i promena jezika tastature

Ako je u uređaju HTC Desire 828 dostupno više jezika tastature, možete odabrati koji jezici želite da se pojavljuju na Vašoj tastaturi.
  1. Odaberite Podešavanja, a zatim dodirnite Jezik i tastatura > HTC Sense Input.
  2. Dodirnite Odabir tastature, a zatim odaberite jezike koje želite.
Za promenu jezika tastature, učinite jedno od navedenog:
  • Povucite ulevo po ekranu preko tastature (opcija nije moguća ako koristite Trace tastaturu).
  • Dodirnite oznaku jezika, npr. kada vidite jezik tastature koji želite da koristite.
  • Dodirnite i držite oznaku za jezik, a zatim povucite prst do jezika tastature koji želite koristiti.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?