HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Vaša lista kontakata

Aplikacija Ljudi prikazuje listu svih kontakata koji se nalaze na HTC Desire 825 i na onlajn nalozima na koje ste prijavljeni. Koristite aplikaciju Ljudi kako biste lakše komunicirali sa ljudima koji su Vam važni.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Ljudi.
 2. Na listi kontakata možete:
  • Pregledati svoj profil i urediti svoje kontaktne informacije.
  • Dodati nove, uređivati, pretraživati ili slati kontakte.
  • Dodirnuti fotografiju kontakta radi prikaza mogućnosti brzog povezivanja sa kontaktom.
  • Videti kada Vam je kontakt poslao novu poruku.
Savet: Za razvrstavanje kontakata prema njihovim imenima ili prezimenima, dodirnite > Podešavanja > Razvrstaj kontakte po.

Filtriranje Vaše liste kontakata

Ako je lista kontakata postala predugačka, možete odabrati sa kojih naloga želite da se prikazuju kontakti.
 1. Na kartici Ljudi, dodirnite Imenik.
 2. Odaberite onlajn naloge koji sadrže kontakte koje želite prikazati.
 3. Pritisnite .

Pronalazak ljudi

Potražite kontakte sačuvane na HTC Desire 825 u direktorijumu Vaše firme ako imate nalog Exchange ActiveSync ili na društvenim mrežama na koje ste prijavljeni.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Ljudi.
 2. Na kartici Ljudi možete:
  • Pronaći ljude na svojoj listi kontakata. Dodirnite , a zatim unesite prvih nekoliko slova imena kontakta u okvir pretrage.
  • Pronaći ljude u direktorijumu svoje firme. Dodirnite , unesite prvih nekoliko slova imena kontakta u okvir pretrage, a zatim dodirnite Traži kontakte u direktorijumu firme.
Savet: Osim traženja kontakata prema imenu, takođe, možete tražiti kontakte koristeći njihovu e-mail adresu ili ime firme. Na kartici Ljudi, dodirnite > Podešavanja > Traži kontakte prema, a zatim odaberite kriterijum pretrage.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?