HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Ručno prebacivanje lokacija

Vidžet HTC Sense Home automatski menja lokaciju prema tome gde se nalazite. Takođe, možete ručno promeniti lokaciju vidžeta HTC Sense Home.

Kako bi vidžet HTC Sense Home automatski mogao da menja lokaciju, potrebno je proveriti da li su usluge lokacije uključene. Pogledajte Uključivanje i isključivanje usluga lokacije.

  1. Na Početnom ekranu proklizite ulevo ili udesno dok ne vidite vidžet HTC Sense Home.
  2. Dodirnite , a zatim dodirnite željenu lokaciju.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?