Ice View

< < Menu

Prikazivanje obaveštenja o aplikacijama iz HTC Ice View

Napomena: Pomoćni sadržaj je zasnovan na sledećoj verziji aplikacije: 2.00.8x. Pojedini modeli telefona možda ne podržavaju najnoviju verziju aplikacije.
Vaš telefon vam obezbeđuje brzi pristup obaveštenjima i aplikacijama, uključujući i aplikaciju Kamera, bez otvaranja futrole.
Važno: Aplikaciju Ice View možete da koristite sa podržanim HTC markiranim futrolama za telefone.
  1. Da biste probudili svoj HTC telefon, dvaput dodirnite futrolu HTC telefona.
  2. Kada vidite obaveštenja o aplikacijama, prevucite prstom ulevo ili udesno da biste videli tipove obaveštenja koja ste primili.
  3. Prevucite prstom nagore da biste prelistali obaveštenja određenog tipa, a zatim prevucite prstom ulevo ili udesno da biste pojedinačno proverili obaveštenja.
  4. Prevucite prstom nadole po futroli da biste uklonili obaveštenja.