Pobierz program HTC Sync Manager

Obsługujące urządzenia:

HTC X2, HTC One X10, HTC U Play, HTC U Ultra, HTC U11, HTC U11 life, HTC U11+, HTC U11 EYEs, HTC One S9, HTC One A9s, HTC One E9+, HTC One E9s, HTC One E9s dual sim, HTC One X9, HTC One X9 dual sim, HTC 10, HTC 10 evo, HTC Desire 10 lifestyle, HTC Desire 10 pro, HTC Desire 10 compact, HTC Desire 830, HTC Desire 830 dual sim, HTC Desire 828, HTC Desire 828 dual sim, HTC Desire 826 4G, HTC Desire 826, HTC Desire 826 dual sim, HTC Desire 825, HTC Desire 820G dual sim, HTC Desire 820G+ dual sim, HTC Desire 820G PLUS dual sim, HTC Desire 820s, HTC Desire 728, HTC Desire 728 dual sim, HTC Desire 728G dual sim, HTC Desire 650, HTC Desire 650 dual sim, HTC Desire 630 dual sim, HTC Desire 628, HTC Desire 628 dual sim, HTC Desire 626s, HTC Desire 626 dual sim, HTC Desire 626G+ dual sim, HTC Desire 626G dual sim, HTC Desire 625, HTC Desire 555, HTC Desire 550, HTC Desire 530, HTC Desire 526, HTC Desire 526G, HTC Desire 526G+, HTC Desire 526G+ dual sim, HTC Desire 520, HTC Desire 326G dual sim, HTC One A9, HTC One E9 dual sim, HTC Desire 700, HTC Desire 610, HTC One M8S, HTC Butterfly 3, HTC One ME dual sim, HTC One M9+, HTC One E9+ dual sim, HTC Desire 626, HTC One (M9), HTC Desire EYE, HTC One(E8), HTC One mini 2, HTC Desire 612, HTC Desire 510, HTC Butterfly 2, HTC One (M8), HTC Desire 816, HTC One max, HTC One, HTC One dual, HTC One mini, HTC Butterfly s, HTC J One, Desire L by HTC, Desire P by HTC, Desire Q by HTC, Droid DNA by HTC, HTC Butterfly, HTC Desire 200, HTC Desire 300, HTC Desire 500, HTC Desire 600, HTC Desire 600c dual, HTC Desire 601, HTC Desire 606w, HTC Desire 609d, HTC Desire 610, HTC Desire C, HTC Desire SV, HTC Desire U, HTC Desire V, HTC Desire VC, HTC Desire X, HTC Droid Incredible 4G, HTC E1, HTC EVO 4G LTE, HTC J, HTC J Butterfly, HTC One S, HTC One S Special Edition, HTC One SC, HTC One SU, HTC One SV, HTC One V, HTC One VX, HTC One X, HTC One X+, HTC One XC, HTC One XL, HTC T327d, HTC T327w, HTC T329d, HTC T329w, INFOBAR A02.

Obsługiwane języki:

Burma(Windows only), Czech, Danish, French, German, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Traditional Chinese, UK English, US English

 

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO HTC

HTC Sync Manager

POBIERAJĄC, INSTALUJĄC LUB UŻYWAJĄC OPROGRAMOWANIA, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (ZWANEJ DALEJ „UMOWĄ”). W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY ZABRANIA SIĘ INSTALOWANIA, KOPIOWANIA LUB UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA. W PRZECIWNYM RAZIE NALEŻY OZNACZYĆ KLIKNIĘCIEM, ŻE UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PONIŻSZE WARUNKI UMOWY.PONIŻSZA UMOWA ZAWIERA WARUNEK DOTYCZĄCY OBOWIĄZKOWEGO ARBITRAŻU ORAZ ZRZECZENIA SIĘ PRAW DO POWÓDZTWA GRUPOWEGO, JEŚLI UŻYTKOWNIK PRZEBYWA W STANACH ZJEDNOCZONYCH, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z SEKCJĄ 11. Niniejsza Umowa została zawarta pomiędzy firmą HTC Corporation (lub, w zależności od miejsca zamieszkania Użytkownika, jedną z jej spółek zależnych) oraz Użytkownikiem (osobą fizyczną) i dotyczy oprogramowania HTC Sync Manager, dołączonego do tej Umowy, w tym wszystkich powiązanych multimediów, dokumentacji wydrukowanej lub w wersji elektronicznej, aktualizacji oraz usług pomocy technicznej dla oprogramowania, chyba że do wyżej wymienionych elementów dołączono inne warunki (razem zwanych „Oprogramowaniem”). Użytkownik i firma HTC są łącznie nazywani „My”.

 1. UDZIELENIE LICENCJI. Na czas obowiązywania niniejszej Umowy oraz pod warunkiem pełnego przestrzegania wszystkich jej postanowień, firma HTC udziela osobistej, nieprzenaszalnej, niewyłącznej licencji na instalowanie i używanie Oprogramowania w formie kodu obiektowego w celach niekomercyjnych na rozsądnej liczbie komputerów osobistych należących do Użytkownika i używanych w celu wymiany danych (informacji, plików lub zawartości) przy użyciu przenośnych urządzeń produkowanych przez firmę HTC, zawierających oprogramowanie HTC. Użytkownik może także zachować 1 (jedną) dodatkową kopię Oprogramowania wyłącznie w celach posiadania kopii zapasowej.
 2. OGRANICZENIA LICENCJI. Licencja opisana w Sekcji 1 jest udzielona pod warunkiem przestrzegania poniższych ograniczeń. Zabrania się:
  a) obchodzenia wszelkich ograniczeń technicznych Oprogramowania lub używania Oprogramowania, w połączeniu z dowolnym urządzeniem, programem lub usługą do naruszania środków technicznych zastosowanych w celu kontroli dostępu lub praw do, plików treści lub do innych utworów;
  b) przeprowadzania inżynierii wstecznej, dekompilacji, odszyfrowywania, dezasemblacji lub podejmowania innej próby uzyskania dostępu do kodu źródłowego Oprogramowania, za wyjątkiem sytuacji w których ograniczenia są wyraźnie dopuszczone przez obowiązujące prawo i tylko w takim zakresie;
  c) publikowania, najmu, wypożyczania, dzierżawienia Oprogramowania lub udzielania na nie sublicencji;
  d) dystrybuowania, przesyłania, ujawniania lub w inny sposób dostarczania Oprogramowania do osób trzecich;
  e) modyfikowania lub tworzenia utworów zależnych na podstawie Oprogramowania, w całości lub w części;
  f) usuwania firmowych oznaczeń lub etykiet z Oprogramowania lub dowolnej jego kopii;
  g) korzystania z Oprogramowania w celach komercyjnych;
  h) korzystania z Oprogramowania w celu naruszenia praw firmy HTC, jej spółek zależnych lub dowolnej osoby trzeciej, lub w dowolny sposób niezgodny z wszelkimi stosownymi przepisami prawa; lub
  i) korzystania z Oprogramowania w dowolny sposób niedozwolony przez niniejszą Umowę.
 3. ZASTRZEŻENIE PRAW I WŁASNOŚCI. Firma HTC, jej spółki zależne oraz dostawcy są właścicielami Oprogramowania, praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej do Oprogramowania i zastrzegają sobie wszystkie prawa nie udzielone Użytkownikowi w wyraźny sposób w poniższej Umowie. Niniejsze Oprogramowanie jest chronione prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej oraz umowami międzynarodowymi.
 4. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Niniejsze Oprogramowanie jest dostarczane w formie „as is”, dlatego firma HTC nie zapewnia usług pomocy technicznej. Jeśli po otrzymaniu przez Użytkownika wstępnej kopii Oprogramowania firma HTC dostarczy do Oprogramowania aktualizacje, akcesoria, części dodatkowe lub jakiekolwiek usługi internetowe (zwane łącznie „Aktualizacjami”), takie Aktualizacje będą także objęte niniejszą Umową. Jeśli wraz z Aktualizacjami firma HTC dostarczy dodatkowe warunki, warunki te będą dotyczyły Aktualizacji. Firma HTC zastrzega sobie prawo zakończenia dostępu Użytkownika do dowolnej usługi internetowej dostarczonej lub udostępnionej Użytkownikowi za pośrednictwem tego Oprogramowania. Firma HTC może, zgodnie z własnym uznaniem, wydać kolejne wersje Oprogramowania i zażądać od Użytkownika pobrania i korzystania z najnowszej wersji.
 5. AUTOMATYCZNE AKTUALIZACJE. Firma HTC może zapewniać automatyczne pobieranie na urządzenie/-a uaktualnień oprogramowania układowego i Oprogramowania w celu aktualizacji, ulepszenia, zabezpieczenia lub dalszego usprawnienia urządzenia/-ń i aplikacji. Na przykład oprogramowanie układowe urządzenia/-ń oraz opisane poniżej funkcje Oprogramowania HTC są uruchamiane domyślnie, umożliwiając automatyczne nawiązywanie połączenia internetowego z serwerami i komunikacji z komputerem oraz innymi urządzeniami, bez potrzeby podejmowania przez Użytkownika samodzielnych działań w tym celu. Poprzez korzystanie z Oprogramowania i urządzenia/-ń Użytkownik wyraża zgodę na uaktualnienia i działanie poniższych funkcji.
  a) Synchronizacja zawartości. Konfigurując niniejsze Oprogramowanie, Użytkownik może zezwolić na przeprowadzenie przez Oprogramowanie automatycznej aktualizacji zawartości i innych danych (np. muzyki, zdjęć, kontaktów, kalendarza, zakładek oraz dokumentów) zapisanych w urządzeniu/-ach po podłączeniu ich do komputera (przez połączenie przewodowe lub bezprzewodowe). W przypadku ustawienia opcji automatycznej aktualizacji zawartości Oprogramowania i innych danych zapisanych w urządzeniu/-ach, Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie na urządzenie/-a zawartości i innych danych przez firmę HTC, jej dostawców oraz dostawców zawartości.
  b) Aktualizacje Oprogramowania. Użytkownik wyraża zgodę na automatyczne połączenie internetowe Oprogramowania z serwerem firmy HTC lub jej dostawców w celu sprawdzenia dostępności Aktualizacji Oprogramowania. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od firmy HTC powiadomień o dostępnych Aktualizacjach. W przypadku wyrażenia chęci otrzymywania Aktualizacji, Użytkownik zgadza się na pobieranie przez firmę HTC lub jej dostawców Aktualizacji i ich instalację jako części Oprogramowania.
  c) Aktualizacje oprogramowania układowego. Oprogramowanie będzie sprawdzać dostępność na serwerze firmy HTC aktualizacji oprogramowania układowego urządzenia/-ń aktualnie podłączonych do komputera lub które były do niego podłączone uprzednio. W razie dostępności aktualizacji użytkownik będzie mógł zaktualizować oprogramowanie układowe urządzenia/-ń za pomocą Oprogramowania.
  d) Kopia zapasowa. Ustawienie Oprogramowania umożliwia wykonywanie kopii zapasowych danych osobistych zapisanych na urządzeniu/-ach (takich jak muzyka, zdjęcia, kontakty, kalendarz, zakładki, dokumenty itd.) i zapisywanie ich na dysku lokalnym podłączonego komputera.
  e) Przywracanie. Ustawienie Oprogramowania umożliwia przywracanie danych osobistych (takich jak muzyka, zdjęcia, kontakty, kalendarz, zakładki, dokumenty itp.) z wybranego pliku kopii zapasowej zapisanej na komputerze.
 6. ROZWIĄZANIE UMOWY. Poniższa Umowa zostanie automatycznie rozwiązana w momencie naruszenia przez Użytkownika dowolnego jej postanowienia. W przypadku rozwiązania Umowy Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zniszczenia/usunięcia wszystkich kopii Oprogramowania. Z momentem rozwiązania Umowy nie wygasają natomiast postanowienia przedstawione w następujących jej sekcjach: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 oraz 16.
 7. WYŁĄCZENIE GWARANCJI. NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE I USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ (JEŚLI DOSTĘPNE), W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZANYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, SĄ DOSTARCZANE W FORMIE ”AS IS,, ZE WSZELKIMI BŁĘDAMI”. FIRMA HTC WRAZ ZE SPÓŁKAMI ZALEŻNYMI I DOSTAWCAMI NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZELKIE INNE GWARANCJE LUB RĘKOJMIE, ZARÓWNO WYRAŻONE, DOROZUMIANE, JAK I USTAWOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE, OBOWIĄZKI LUB WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PONADTO OPROGRAMOWANIE ANI USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ NIE SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ WŁASNOŚCI, NIENARUSZANIA PRAWA, ZGODNOŚCI Z UMOWĄ, BRAKIEM WIRUSÓW LUB BŁĘDÓW, DOKŁADNOŚCI LUB PEŁNOPRAWNOŚCI ODPOWIEDZI LUB WYNIKÓW, ANI GWARANCJĄ DZIAŁANIA W SPOSÓB NIEPRZERWANY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW, CZY TEŻ GWARANCJĄ NAPRAWY WSZELKICH USZKODZEŃ. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁOŚĆ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z UŻYWANIEM I SPRAWNOŚCIĄ OPROGRAMOWANIA I USŁUG POMOCY TECHNICZNEJ (JEŚLI DOSTARCZANE). UŻYTKOWNIK NA WŁASNE RYZYKO ZYSKUJE DOSTĘP DO OPROGRAMOWANIA I JE UŻYWA, ORAZ PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA WŁASNEGO KOMPUTERA LUB INNYCH SYSTEMÓW, ORAZ UTRATĘ DANYCH W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM.
 8. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ROSZCZEŃ I ODSZKODOWANIA. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA HTC, JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE ANI DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSILI ODPOWIEDZIALNOŚCI, A UŻYTKOWNIK NIE BĘDZIE MÓGŁ OTRZYMAĆ ODSZKODOWAŃ ZA WSZELKIE SZKODY, CO OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI SPECJALNE, PRZYPADKOWE, KARNE, POŚREDNIE, NASTĘPCZE LUB INNE (W TYM M.IN. ZA SZKODY PONIESIONE PRZEZ UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DANYCH, USZKODZENIA KOMPUTERA UŻYTKOWNIKA LUB INNYCH SYSTEMÓW , CZY TEŻ UTRATĘ RENOMY), WYNIKAJĄCE Z (LUB W INNY SPOSÓB DOTYCZĄCE) UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, POSTANOWIENIEM ZAPEWNIENIA (LUB NIEZAPEWNIENIA) POMOCY TECHNICZNEJ LUB INNEJ USŁUGI, ZAWARTOŚCI (W TYM KODU) DOSTARCZONYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE, NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU DO DANYCH UŻYTKOWNIKA LUB ICH ZMIANY, CZY TEŻ W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZYM OPROGRAMOWANIEM, USŁUGAMI POMOCY TECHNICZNEJ LUB POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY, NIEZALEŻNIE OD FORMY DANEGO ZDARZENIA, CZY TEŻ DOMNIEMANEJ PODSTAWY ROSZCZENIA, NAWET JEŚLI DANA STRONA UMOWY ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ SZKODY, LUB JEŚLI INNE ŚRODKI ZARADCZE PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZEJ UMOWIE NIE SPEŁNIĄ SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU.
  PEŁNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY HTC, JEJ SPÓŁEK ZALEŻNYCH ORAZ JEJ DOSTAWCÓW, NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO ROSZCZENIA UŻYTKOWNIKA, JEST OGRANICZONA DO RZECZYWISTYCH BEZPOŚREDNICH SZKÓD PONIESIONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA POPRZEZ KORZYSTANIE, W GRANICACH ROZSĄDKU, Z OPROGRAMOWANIA, DO KWOTY PIĘCIU DOLARÓW (5,00 USD). ZABRANIA SIĘ DOCHODZENIA ROSZCZEŃ, NIEZALEŻNIE OD ICH FORMY, WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z NIĄ ZWIĄZANYCH, PO UPŁYWIE ROKU OD DOWIEDZENIU SIĘ O WYSTĄPIENIU ZDARZENIA, KTÓRE UZASADNIAŁOBY TAKIE CZYNNOŚCI.
  POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA, PONIEWAŻ KRAJ UŻYTKOWNIKA MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODSZKODOWANIA ZA SZKODY PRZYPADKOWE, NASTĘPCZE LUB INNE. UŻYTKOWNIK MOŻE POSIADAĆ DODATKOWE PRAWA KONSUMENCKIE NA MOCY LOKALNYCH PRAW, KTÓRE NIE SĄ WYŁĄCZANE PRZEZ NINIEJSZĄ UMOWĘ.
 9. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI. Użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność, naprawić wynikłe szkody i przyłączyć do postępowania przeciwko roszczeniom skierowanym przeciwko firmie HTC, jej przedstawicielom, kierownikom oraz pracownikom tej spółki, a także żądaniom poniesienia strat, szkód, kar lub wydatków (w tym kosztów prawnych) powiązanych z roszczeniami co do (i) wyświetlania, pobierania, dekodowania, kompresowania, kopiowania lub przesyłania jakichkolwiek treści przez Użytkownika (z wyjątkiem treści przekazanych przez HTC) za pomocą lub w połączeniu z Oprogramowaniem, jeśli taka czynność stanowiłaby naruszenie praw osób trzecich lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, bądź (ii) naruszenia zasad niniejszej Umowy. Jeśli Użytkownik importuje Oprogramowanie ze Stanów Zjednoczonych lub Unii Europejskiej, Użytkownik zgadza się przejąć od firmy HTC i jej spółek zależnych odpowiedzialność i przyłączyć do postępowania wobec roszczeń skierowanych przeciwko firmie HTC z tytułu ceł importowych lub eksportowych, bądź innym roszczeń spowodowanych czynnością importowania.
 10. UŻYWANIE OGRANICZONE. Niniejsze Oprogramowanie zostało zaprojektowane z myślą o systemach, które nie wymagają nieprzerwanej pracy. Nie wolno używać niniejszego Oprogramowania w urządzeniach lub systemach, w których jego awaria skutkowałaby ryzykiem spowodowania obrażeń lub śmiercią jakiejkolwiek osoby. Dotyczy to m.in. pracy w zakładach wytwórstwa energii nuklearnej, systemach nawigacji powietrznej lub komunikacji oraz systemach kierowania ruchem lotniczym.
 11. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA W PRZYPADKU ROZWIĄZYWANIA SPORÓW. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie ma zastosowania w przypadku niniejszej Umowy.
  a) Ameryka Północna i Południowa. W przypadku nabycia niniejszego Oprogramowania w Ameryce Północnej lub Południowej, Użytkownik zawiera Umowę z firmą HTC America, Inc., a Umowa podlega interpretacji prawa Stanu Waszyngton i jego orzeczeniom w sprawie roszczeń związanych z jej naruszeniem, niezależnie od przepisów dotyczących kolizji praw. Wszystkie inne roszczenia, w tym roszczenia na mocy stanowych praw ochrony konsumenta, praw dotyczących nieuczciwej konkurencji oraz z tytułu deliktu, będą podlegać prawom stanu zamieszkania na terenie Stanów Zjednoczonych lub, jeśli Użytkownik mieszka poza obszarem Stanów Zjednoczonych (ale na obszarze Ameryki Północnej lub Południowej), prawom kraju, w którym Użytkownik mieszka. W PRZYPADKU NABYCIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA W STANACH ZJEDNOCZONYCH, KAŻDA STRONA ZGADZA SIĘ, ŻE WSZYSTKIE ROSZCZENIA I SPORY WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZYM OPROGRAMOWANIEM LUB TĄ UMOWĄ, LUB DOWOLNYM ASPEKTEM RELACJI POMIĘDZY STRONAMI, BĘDĄ ROZWIĄZYWANE PRZEZ SĄD W HRABSTWIE KING, STAN WASZYNGTON, POPRZEZ WIĄŻĄCY ARBITRAŻ DOKONANY PRZEZ JEDNEGO, NEUTRALNEGO SĘDZIEGO ARBITRAŻOWEGO LUB PRZEZ SĄD DROBNYCH SPRAW CYWILNYCH, JEŚLI ROSZCZENIE ZOSTANIE ZAKWALIFIKOWANE JAKO DROBNE. KAŻDA ZE STRON ZGADZA SIĘ, ŻE NINIEJSZA UMOWA MA WPŁYW NA HANDEL MIĘDZYSTANOWY, DLATEGO OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE FEDERALNA USTAWA ARBITRAŻOWA, KTÓRA BĘDZIE DECYDOWAĆ M.IN. O TYM, CZY DANE ROSZCZENIE LUB SPÓR PODLEGA ARBITRAŻOWI (NIEZALEŻNIE OD WSKAZANEGO W TEJ SEKCJI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA). KAŻDA ZE STRON ZGADZA SIĘ, ŻE ARBITRAŻ BĘDZIE STOSOWANY TYLKO W INDYWIDUALNYCH PRZYPADKACH I NIE BĘDZIE STOSOWANY W PRZYPADKACH ARBITRAŻU GRUPOWEGO, SKONSOLIDOWANEGO, ANI REPREZENTATYWNEGO, NIEZALEŻNIE OD ZASAD PROCEDURALNYCH STOSOWANYCH PRZEZ SĘDZIEGO ARBITRAŻOWEGO. JEŚLI DANY SĄD LUB SĘDZIA ARBITRAŻOWY UZNA, ŻE ZRZECZENIE SIĘ PRAW DO POWÓDZTWA GRUPOWEGO JEST NIEMOŻLIWE DO WDROŻENIA, SPÓR TAKI NALEŻY PRZEDSTAWIĆ STANOWEMU LUB FEDERALNEMU SĄDOWI WE HRABSTWIE KING, STAN WASZYNGTON. KAŻDA ZE STRON WYRAŻA TAKŻE ZGODĘ NA TO, ABY ORZECZENIE SĘDZIEGO ARBITRAŻOWEGO W SPRAWIE ROSZCZEŃ ARBITRAŻOWYCH BYŁO OSTATECZNE I WIĄŻĄCE, ORAZ MOGŁO ZOSTAĆ UZNANE ZA DECYZJĘ W KAŻDYM SĄDZIE STOSOWNEJ JURYSDYKCJI. W przypadku wszystkich sporów i roszczeń każda ze stron zapewni drugiej stronie możliwość rozwiązania wysyłając drugiej stronie pisemny opis sytuacji, odpowiednie dokumenty, pomocnicze informacje oraz proponowane rozwiązanie. Informacja dla firmy HTC America, Inc. zostanie wysłana na adres kontaktowy podany w Sekcji 16. Postaramy się poinformować Użytkownika pisemnie w razie posiadania adresu e-mail lub adresu pocztowego Użytkownika. Jeśli nie będziemy posiadali adresu Użytkownika, umieścimy powiadomienie w sekcji informacji prawnych na naszej stronie internetowej: www.htc.com. Każda ze stron zgadza się na rozwiązywanie sporów i roszczeń w dobrej wierze drogą negocjacji. Jeśli nie będziemy mogli rozwiązać sporu lub podjąć decyzji o roszczeniu w ciągu 60 dni po otrzymaniu przez nas informacji od Użytkownika, lub jeśli prześlemy powiadomienie Użytkownikowi drogą elektroniczną lub pocztą, każda ze stron może dochodzić swoich praw na drodze arbitrażu lub przez sąd orzekający w sprawie niewielkich roszczeń, jeśli dane roszczenie zostanie jako takie zakwalifikowane. Aby rozpocząć proces arbitrażu, należy wysłać pismo przedstawiające żądanie orzeczenia arbitrażowego i opis swojego roszczenia na adres kontaktowy firmy HTC America, Inc., podany w Sekcji 16. Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (ang. American Arbitration Association, AAA) rozsądzi wszelkie spory, a obowiązywać będą procedury uzupełniające AAA stosowane w przypadku sporów konsumenckich. Każda ze stron będzie ponosić własne koszty związane z arbitrażem, za wyjątkiem arbitrażowych opłat administracyjnych lub opłat za składanie wniosków, ponoszonych przez firmę HTC America, Inc., w tym wynagrodzenie sędziego arbitrażowego. Sędzia arbitrażowy może uznać roszczenie na zasadach indywidualnych na mocy prawa, w tym zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego lub orzeczenie o prawach stron oraz wynagrodzenie prawnika.
  b) Europa, Bliski Wschód i Afryka. W przypadku nabycia niniejszego Oprogramowania na obszarze Europy, Bliskiego Wschodu lub Afryki, Użytkownik podpisuje Umowę z firmą HTC Europe Co., Ltd., a Umowa podlega interpretacji prawa Anglii i Walii i orzeczeniom jego sądów w sprawie roszczeń związanych z jej naruszeniem, niezależnie od przepisów dotyczących kolizji praw. Wszystkie inne roszczenia, w tym roszczenia na mocy praw ochrony konsumenta, praw dotyczących nieuczciwej konkurencji oraz z tytułu deliktu, będą podlegać prawom kraju, w którym Użytkownik mieszka. Użytkownik nieodwołalnie zgadza się, aby wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane były rozwiązywane wyłącznie przez jurysdykcję i sądy znajdujące się w Londynie (Anglii) oraz Walii.
  c) Australia, Nowa Zelandia oraz Azja (za wyjątkiem Bliskiego Wschodu). W przypadku nabycia niniejszego Oprogramowania na obszarze Australii, Nowej Zelandii lub Azji (poza Bliskim Wschodem), Użytkownik podpisuje Umowę z firmą HTC Corporation, a Umowa podlega interpretacji prawa tajwańskiego i orzeczeniom jego sądów w sprawie roszczeń związanych z jej naruszeniem, niezależnie od przepisów dotyczących kolizji praw. Wszystkie inne roszczenia, w tym roszczenia na mocy praw ochrony konsumenta, praw dotyczących nieuczciwej konkurencji oraz z tytułu deliktu, będą podlegać prawom kraju, w którym Użytkownik mieszka. Użytkownik nieodwołalnie wskazuje Sąd Rejonowy w Tajpej jako sąd pierwszej instancji posiadający jurysdykcję nad wszelkimi sporami wynikającymi z niniejszej Umowy lub z nią związanymi.
 12. SKUTKI PRAWNE. Niniejsze Umowa nie powoduje zmiany praw Użytkownika wynikających z prawa obowiązującego w kraju zamieszkania Użytkownika, jeśli prawo danego kraju nie zezwala na legalną zmianę praw. Użytkownikowi mogą przysługiwać prawa wynikające z prawa kraju zamieszkania Użytkownika, które stanowią dodatek do praw ustanowionych w niniejszej Umowie lub od nich się różnią.
 13. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM; ROZPORZĄDZENIA W ZWIĄZKU Z EKSPORTEM. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich krajowych i międzynarodowych praw, przepisów i rozporządzeń, które mają zastosowanie dla Oprogramowania oraz używania Oprogramowania, w tym rozporządzeń administracyjnych dotyczących eksportu obowiązujących w Stanach Zjednoczonych (którym podlega Oprogramowanie), a także ograniczeń Użytkownika końcowego, Używania końcowego oraz ograniczeń docelowych wydanych przez rząd Stanów Zjednoczonych lub inne rządy. Użytkownik potwierdza, że jest świadom, że Oprogramowanie zostało wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych.
 14. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Tytuły sekcji w niniejszej Umowie stosowane są wyłącznie dla wygody stron i nie posiadają prawnego lub umownego znaczenia. Brak działania ze strony firmy HTC w przypadku złamania zasad przez Użytkownika nie oznacza anulowania jej praw do działania w związku z kolejnymi lub podobnymi przypadkami. Żadne zrzeczenie się dowolnego postanowienia niniejszej Umowy nie będzie ważne, dopóki nie zostanie wyrażone na piśmie, oraz żadne zrzeczenie nie oznacza zrzeczenia się korzystania z innych postanowień lub tego samego postanowienia w kolejnych przypadkach Jeśli sąd właściwej jurysdykcji uzna dowolny warunek, postanowienie lub ograniczenie niniejszej Umowy za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wdrożenia, pozostałe warunki, postanowienia oraz ograniczenia zachowają w pełni swoją ważność, oraz w żaden sposób nie zostaną dotknięte, osłabione ani unieważnione, ani nie będzie to na nie miało żadnego wpływu. Użytkownik nie może przypisywać, przenosić swoich praw (jeśli istnieją) ani udzielać na nie sublicencji na mocy niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa obowiązuje wszystkich następców i cesjonariuszy firmy HTC.
 15. CAŁOŚĆ UMOWY. Poniższa Umowa oraz wszelkie jej dodatkowe warunki dostarczone z dowolnymi Aktualizacjami stanowią całość umowy na Oprogramowanie. Usługi internetowe oraz pomocy technicznej (jeśli dostępne) mogą podlegać dodatkowym warunkom.
 16. UMOWA LICENCYJNA DLA UŻYTKOWNIKA USŁUGI GRACENOTE®
  Oprogramowanie zawiera także oprogramowanie dostarczone przez firmę Gracenote, z siedzibą w Emeryville, Kalifornia („Firma Gracenote”). Oprogramowanie dostarczane przez firmę Gracenote („Oprogramowanie Gracenote”) umożliwia niniejszemu Oprogramowaniu identyfikację płyty i/lub pliku oraz uzyskanie informacji muzycznych: nazwy albumu, wykonawcy, numeru i nazwy utworu („Dane Gracenote”) z serwerów internetowych lub wbudowanych baz danych (nazywanych zbiorczo „Serwerami Gracenote”), jak również działanie innych funkcji . Użytkownik może używać Danych Gracenote wyłącznie za pośrednictwem przeznaczonych do tego funkcji Oprogramowania.
  Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote i Serwerów Gracenote wyłącznie na własny użytek prywatny, niekomercyjny. Oprogramowania Gracenote ani Danych Gracenote nie wolno przekazywać na własność, kopiować, przenosić ani transmitować dla żadnej osoby trzeciej. DANE Gracenote, OPROGRAMOWANIE Gracenote I SERWERY Gracenote NIE MOGĄ BYĆ UŻYWANE W ŻADEN SPOSÓB, NA KTÓRY NIE WYRAŻONO WYRAŹNEJ ZGODY W TEJ KLAUZULI.
  Licencja na korzystanie z Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote i Serwerów Gracenote wygasa w przypadku naruszenia tych postanowień. W przypadku wygaśnięcia umowy licencyjnej użytkownik zobowiązuje się do całkowitego zaprzestania użytkowania Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote i Serwerów Gracenote. Firma Gracenote posiada wszelkie prawa do Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote i Serwerów Gracenote, łącznie ze wszystkimi prawami własności. Firma Gracenote nie będzie w żadnym wypadku zobowiązana do wypłaty jakichkolwiek należności za informacje dostarczone przez użytkownika. Wynikających z niniejszej umowy praw firma Gracenote może dochodzić bezpośrednio przeciwko użytkownikowi i w swoim własnym imieniu.
  Usługa Gracenote używa unikatowego identyfikatora pozwalającego śledzić dla celów statystycznych zapytania o informacje. Zadaniem tego generowanego losowo identyfikatora jest umożliwienie zliczania zapytań bez gromadzenia jakichkolwiek informacji dotyczących użytkownika. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronach internetowych usługi Gracenote w dziale Gracenote Privacy Policy pod następującym adresem internetowym: www.gracenote.com.
  Oprogramowanie Gracenote i Dane Gracenote zostały udostępnione na podstawie licencji w stanie „AS IS”. Firma Gracenote nie daje żadnej wyrażonej bezpośrednio ani też wynikającej pośrednio gwarancji na poprawność jakichkolwiek Danych Gracenote pochodzących z Serwerów Gracenote i nie uznaje z tego tytułu żadnych roszczeń. Firma Gracenote zastrzega sobie prawo usuwania danych z Serwerów Gracenote i do modyfikacji kategorii danych z dowolnych powodów uznanych przez firmę Gracenote za istotne. Firma Gracenote nie gwarantuje bezbłędności Oprogramowania Gracenote ani Serwerów Gracenote ani też ich funkcjonowania bez żadnych przerw. Firma Gracenote nie jest zobowiązana do dostarczania aktualnym użytkownikom danych nowych, ulepszonych lub dodatkowych typów lub kategorii, które firma Gracenote będzie oferować w przyszłości. Świadczenie usług może zostać w każdej chwili przerwane.
  FIRMA GRACENOTE NIE PRZYJMUJE NA SIEBIE ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ GWARANCYJNYCH, BEZPOŚREDNICH ANI POŚREDNICH, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE GWARANCJI MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY, MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU, POSIADANIA PRAWA WŁASNOŚCI LUB NIENARUSZANIA PRAW AUTORSKICH. FIRMA GRACENOTE NIE GWARANTUJE UZYSKANIA ŻADNYCH REZULTATÓW UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA GRACENOTE LUB SERWERÓW GRACENOTE. FIRMA GRACENOTE W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE USZKODZENIA, STRATĘ DOCHODÓW ANI PRZYCHODÓW.
 17. MP3 I MP3PRO
  Dostarczenie tego produktu oznacza jedynie udzielenie licencji na osobisty, niekomercyjny użytek i nie oznacza ono udzielenia licencji, ani nie implikuje żadnego prawa, do używania tego produktu w działalności komercyjnej (tzn. przynoszącej przychód) związanej z nadawaniem w czasie rzeczywistym (naziemnym, satelitarnym, kablowym ani żadnym innym), z emitowaniem/nadawaniem strumieniowym przez Internet, sieci intranet ani inne sieci czy inne elektroniczne systemy dystrybucji treści, takie jak aplikacje płatnego dźwięku (pay-audio) czy dźwięku na żądanie (audio-on-demand). Dla powyżej określonego korzystania wymagane jest udzielenie osobnej licencji. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem www.mp3licensing.com.
 18. DANE KONTAKTOWE. Wszelkie pytania związane z niniejszą Umową należy kierować w formie uwag i korespondencji na adres:

  HTC America, Inc.
  Do: VP of Legal Affairs
  13920 SE Eastgate Way, Suite 400
  Bellevue, WA 98005

  Kopia do: HTC Corporation
  Do: General Counsel
  No. 23, Xinghua Rd.,
  Taoyuan City, Taoyuan County 330
  Taiwan

  HTC Corporation
  Do: General Counsel
  No. 23, Xinghua Rd.,
  Taoyuan City, Taoyuan County 330
  Taiwan

  HTC Europe Co., Ltd.
  Salamanca, Wellington Street
  Slough, Berkshire SL1 1YP,
  United Kingdom

  Kopia do: HTC Corporation
  Do: General Counsel
  No. 23, Xinghua Rd.,
  Taoyuan City, Taoyuan County 330
  Taiwan
 

Znam i akceptuję UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO