သက္ေရာက္ေသာရက္စဲြ- ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၁

ဆိုက္ျဖစ္ေသာ www.htc.com မွႀကိဳဆိုပါသည္။ ေအာက္ပါ HTC.com သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အေျခအေနမ်ားသည္ သင္ႏွင့္ HTC ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ 23 Xinghua Road၊ Taoyuan District၊ Taoyuan City 330, Taiwan၊ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၆၀၀၃၅၁၈ ႏွင့္ ၄င္း၏အဖဲြ႕၀င္မ်ား (HTC) အၾကားသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဆိုက္အားသင့္၏သံုးစဲြမႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ေသာ တရား၀င္သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုပါ၀င္ပါသည္။ ဆိုက္တြင္ HTC ႏွင့္အခ်ိဳ႕တတိယပုဂိၢဳလ္အေၾကာင္းအရာေပးသူမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားပါသည့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား ပါ၀င္သည္။ HTC.com သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အေျခအေနမ်ားသည္ သင့္၏ဆိုက္သံုးစဲြမႈကိုသာ ထိန္းခ်ဳပ္သည္။ ၄င္းသည္ အျခား HTC ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား (ဥပမာ - အြန္လိုင္းစတိုး (သို႔) အခ်ိဳ႕နယ္ေျမမ်ားတြင္ရႏိုင္ေသာ တဲြဖက္ပစၥည္းစတိုး၀က္ဘ္ဆိုက္)၊ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ (သို႔) ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအားအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ။ ၄င္းသည္ HTC ႏွင့္ထားရိွေသာ အျခားသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ (သို႔) ေျပာင္းလဲျခင္း၊ (သို႔) ေနာက္မွထည့္သြင္းျခင္းတို႔ကိုလည္းမျပဳလုပ္ပါ။ HTC သည္ သင့္အား အခါအားေလ်ာ္စြာျပင္ဆင္ေသာ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ HTC လုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားအပါအ၀င္ ထို HTC.com သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အေျခအေနမ်ားကို လက္ခံျခင္းအေပၚမူတည္၍ ဆိုက္အားသင္၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ခြင့္ေပးသည္။ ဤတြင္ အခါအားေလ်ာ္စြာျပင္ဆင္ေသာ လံုၿခံဳေရးေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ HTC လုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းတို႔လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ HTC.com သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အေျခအေနမ်ား (စုေပါင္းေခၚဆိုလွ်င္ - သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား) ၏အစိတ္အပိုင္း (သို႔) ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆိုက္သံုးစဲြျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။ “ သင္ ဆိုသည္မွာ ဆိုက္ကို၀င္ေရာက္သူ (သို႔) ဆိုက္မွရႏိုင္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုသံုးသူကိုဆိုလိုသည္။ (၀န္ေဆာင္မႈမ်ား)

HTC ၏လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာေဖာ္ျပခ်က္တြင္ သင္ႏွင့္သင့္၏ဆုိက္သံုးျခင္းဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူျခင္းႏွင့္အသံုးျပဳျခင္းတို႔အတြက္ ၏လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္သည္။ သင္သည္ HTC မွ ၄င္း၏လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္အညီ သင္ႏွင့္သင့္အေကာင္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ ထုတ္လႊတ္ျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ဆိုက္အားအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ကို သေဘာတူရမည္။ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္အညီ သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အသစ္ျပင္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဖ်က္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးသင့္တြင္ရိွသည္။ ဆိုက္မွရယူေသာကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိုင္၀မ္ႏွင့္ HTC (သို႔) ၄င္း၏၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား အေထာက္အပ့ံပစၥည္းေပးထားသည့္မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို သိမ္းဆည္းျခင္း၊ အသံုးျပဳလုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ဆိုက္ကိုသံုးျခင္းအားျဖင့္ သင္ေနထိုင္ရာႏိုင္ငံျပင္ပသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လဲႊေျပာင္းျခင္း၊ မွတ္သားျခင္းႏွင့္သိမ္းဆည္းျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရန္ သင္သေဘာတူၿပီးျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ေနာက္တစ္ခုတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား တရား႐ံုးမ်ား၊ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈႏွင့္အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအာဏာပိုင္တို႔မွ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာေဖာ္ျပခ်က္ကို ဖတ္႐ႈပါ။

ဆိုက္အားမ၀င္ေရာက္ခင္ (သို႔) မသံုးခင္ ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေက်းဇူးျပဳၿပီးဖတ္ပါ။ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုသေဘာတူသည္ဟုၫႊန္းဆိုေသာအကြက္တြင္ ကလစ္လုပ္ျခင္း (သို႔) ဆိုက္အား၀င္ေရာက္ျခင္း (သို႔) သံုးျခင္း (ထို၀င္ေရာက္ (သို႔) သံုးစဲြျခင္းအားျဖင့္သေဘာတူညီခ်က္ကို ဥပေဒမွခြင့္ျပဳထားသည္) ျဖင့္ ဤသက္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သင္လိုက္နာၿပီးျဖစ္သြားသည္။ ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာလိုပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုသေဘာတူျခင္း (သို႔) ဆိုက္သို႔၀င္ေရာက္ျခင္း (သို႔) သံုးစဲြျခင္းမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ ဆိုက္သည္ ၁၃ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္းမရိွပါ။ သင္သည္ ၁၃ ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ပါက ဆိုက္ (သို႔) ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုမ၀င္ေရာက္သင့္ပါ၊ အမည္၊ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ (သို႔) အီးေမးလ္လိပ္စာစေသာ သင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို (တိုက္႐ိုက္ (သို႔) သတင္းလႊာ၊ ဘေလာ့ဂ္ စသည္) HTC သို႔မေပးသင့္ပါ။ e-Club (သို႔) YouClub ကိုသံုးရန္ (သို႔) မွတ္ပံုတင္ရန္ သင္သည္ အနည္းဆံုးအသက္ ၁၃ ႏွစ္ရိွရမည္။ e-Club (သို႔) YouClub တြင္စာရင္းသြင္းျခင္းအားျဖင့္ သင္သည္ ၁၃ ႏွစ္ (သို႔) ၄င္းထက္ႀကီးေၾကာင္း သက္ေသခံၿပီးျဖစ္သည္။ သင္သည္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ (သို႔) ေက်ာ္သည္၊ သို႔ေသာ္ ေဒသဆိုင္ရာဥပေဒအရ လူႀကီးအျဖစ္သတ္မွတ္မခံရေသးပါက (ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ၁၈ ႏွစ္) ဆိုက္သို႔၀င္သင့္မ၀င္သင့္၊ HTC သို႔ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားေပးသင့္မသင့္မဆံုးျဖတ္ခင္ သင့္မိဘ (သို႔) အုပ္ထိန္းသူႏွင့္ ဤလံုၿခံဳမႈေဖာ္ျပခ်က္ကို သင့္ႏွင့္သင့္မိဘ (သို႔) အုပ္ထိန္းသူေသခ်ာနားလည္ေစရန္ ဖတ္႐ႈသင့္သည္။ မိဘမ်ားႏွင့္အုပ္ထိန္းသူမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ကေလးမ်ား အင္တာနက္၊ မိုဘိုင္းႏွင့္အျခားကိရိယာမ်ားသံုးစဥ္ ေစာင့္ၾကပ္ရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ သင္စပိန္တြင္ေနပါက အထက္ပါအသက္ကန္႔သတ္ခ်က္သည္ ၁၄ ေအာက္ကေလးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။ ဗီယက္နမ္တြင္ေနထိုင္ပါက အထက္ပါအသက္ကန္႔သတ္ခ်က္သည္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။ နယ္သာလန္တြင္ေနထိုင္ပါက အထက္ပါအသက္ကန္႔သတ္ခ်က္သည္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။ ျပင္သစ္တြင္ေနထိုင္ပါက အထက္ပါအသက္ကန္႔သတ္ခ်က္သည္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။ HTC သည္ အပိုင္း ၁၈ ႏွင့္အညီ ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆိုေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ အခြင့္အေရးရိွသည္။

 1. ထပ္ေဆာင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား သင့္၏ဆိုက္ကိုအသံုးျပဳမႈ (သို႔) ဆိုက္၏လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုကိုအသံုးျပဳမႈ၊ (သို႔) ဆိုက္မွ (သို႔) ၀န္ေဆာင္မႈမွတဆင့္ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး သင့္အားတင္ျပႏိုင္သည္။ ရည္ၫႊန္းခ်က္အားျဖင့္ ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ထည့္သြင္းထားေသာ ထပ္ေဆာင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သင္သေဘာတူညီရမည္။ ထပ္ေဆာင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုသေဘာမတူပါက ထိုထပ္ေဆာင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ တိက်ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုကန္႔သတ္ပါက) ကို သံုးျခင္း (သို႔) ၀ယ္ယူျခင္းတို႔မျပဳပါႏွင့္၊ (သို႔) ဆိုက္သံုးျခင္းကိုရပ္တန္႔ၿပီး၊ သက္ဆိုင္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈအေကာင္မည္သည္ကိုမဆိုရပ္ဆိုင္းပါ။ တတိယပုဂၢိဳလ္မ်ားဆီမွ ထုန္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၀ယ္ယူျခင္း (သို႔) ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မ်ားအသံုးျပဳျခင္း၊ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ေသာအခါ ထိုတတိယပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ ထပ္ေဆာင္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အေျခအေနမ်ားကိုလည္း သင္လိုက္နာရမည္။

 2. လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္မ်ား၊ သင့္ႏွင့္ဆက္ဆိုင္သည္ဟုယူဆေသာအီလက္ထေရာနစ္အက္ဥပေဒ ဤဆိုက္ေပၚရိွအခ်ိဳ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ သင့္အား အသံုးျပဳသူအမည္၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္တို႔ျဖင့္မွတ္ပံုတင္ရန္ (ဥပမာ - e-Club (သို႔) YouClub ၀င္ရန္၊ ရိွပါက)၊ (သို႔) ဤဆိုက္၏လူထုအားေထာက္ပ့ံမႈအပိုင္းတြင္ ေရးသြင္းခ်က္မ်ားတင္ရန္ လိုအပ္သည္။ သင္မွတ္ပံုတင္ပါက HTC အား လက္ရိွျဖစ္ေသာ၊ ျပည့္စံုေသာ၊ တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သင့္လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္ႏွင့္အသံုးျပဳသူအမည္၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈကိုထိန္းသိမ္းျခင္းအတြက္တာ၀န္ရိွၿပီး၊ ထိန္းသိမ္းရန္လည္း သင္သေဘာတူရမည္။ သင့္အသံုးျပဳသူအမည္ႏွင့္လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္ကို ဤဆိုက္ေပၚတြင္အသံုးျပဳပါက HTC မွေန၍ သင့္၏အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သင္သည္ဥပေဒအရလိုက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္အေကာင့္တြင္ျဖစ္ေသာ မည္သည့္ျဖစ္ရပ္ကိုမဆို သင္တာ၀န္ယူမည္္ဟု ယူဆသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ သင့္အေကာင္းအားသံုးစဲြျခင္း (သို႔) မည္သည့္လံုၿခံဳေရးအပိုင္းမဆိုယိုယြင္းခဲ့ပါက သင္သည္ HTC အား အပိုင္း ၁၈ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အီးေမးလ္လိပ္စာသို႔ခ်က္ျခင္းအေၾကာင္းၾကားပါမည္ဟု သင္သေဘာတူရမည္။

 3. ဆိုက္သံုးစဲြျခင္း  ဆိုက္အား၀င္ေရာက္ျခင္းကို ယာယီအားျဖင့္ခြင့္ျပဳၿပီး၊ ဆိုက္အားရရိွႏိုင္ေသာအခါမွ သင္သံုးႏိုင္မည္။ ဆိုက္ကိုအၿမဲတမ္းသံုး၍မရႏိုင္ပါ။ အဆက္ျပတ္ျခင္းမ်ား (သို႔) ၾကာရွည္ခၽြတ္ယြင္းေနမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။ HTC သည္ ဆိုက္တစ္ခုလံုးျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေစ (မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မဆိုပါ၀င္) ေျပာင္းလဲျခင္း (သို႔) ဖယ္ရွားျခင္း၊ ကန္႔သတ္ျခင္း (သို႔) ၀င္ေရာက္ခြင့္ပိတ္ျခင္းတို႔ကို မည္သည့္အခ်ိန္မဆို အသိေပးျခင္းမရိွပဲ ျပဳလုပ္ခြင့္ရိွသည္။

 4. သင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ဆိုက္တြင္ သင္ႏွင့္ HTC ၊ သင္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆက္သြယ္မႈျပဳႏိုင္ေစရန္တီထြင္ထားေသာ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (ဘေလာ့္ခ္၊ ေထာက္ပ့ံမႈဖိုရမ္၊ စသည္ျဖင့္) ပါ၀င္သည္။ ဆိုက္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ဆက္စပ္ကာ၊ သင့္ေတာေသာ စာမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တင္ရန္၊ ပို႔ရန္၊ လက္ခံရန္အတြက္သာ ဆိုက္အားသံုးမည္ဟု သင္သေဘာတူရမည္။ ဆိုက္အား တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဗိုက္ရပ္စ္မ်ား၊ ထ႐ိုဂ်န္မ်ား၊ ပိုးမ်ား၊ ေလာဂ်စ္ဗံုးမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစရန္တမင္ရည္ရြယ္ျခင္း (သို႔) နည္းပညာပိုင္းအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ အျခားဒုကၡေပးသည့္အရာမ်ားေရာက္ေအာက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ တလဲြသံုးျခင္းမလုပ္ပါဟု သင္သေဘာတူရမည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲဆိုက္၊ ဆာဗာမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား (သို႔) ဆိုက္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာမည္သည့္ ေဒတာေဘ့စ္ကိုမဆို ၀င္ေရာက္ရန္ႀကိဳးစားျခင္းမျပဳရပါ။ ၀န္ေဆာင္မႈအားျငင္းဆန္ျခင္းတိုက္ခိုက္မႈ (သို႔) ျဖန္႔ေ၀ထားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈအားျငင္းဆန္ျခင္းတိုက္ခိုက္မႈမွတဆင့္ ဆိုက္အားခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမျပဳရပါ။ ဆိုက္သံုးစဲြစဥ္ အထက္ ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္း တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း မမွန္မကန္သံုးစဲြျခင္းမ်ိဳးကိုမလုပ္ပါဟု သင္သေဘာတူရမည္။ သင္သည္ ဤအပိုင္းကိုခ်ိဳးေဖာက္ပါက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းအရာအေရာက္ႏိုင္သည္။ HTC မွသက္ဆိုင္ရာဥပေဒျပ႒ာန္းသည့္အာဏာပိုင္မ်ားသို႔ အဆိုပါခ်ိဳးေဖာက္မႈကိုတင္ျပၿပီး HTC တြင္ရိွေနေသာ သင့္အမည္ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ အဆိုပါအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ HTC မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ခ်ိဳးေဖာက္မႈရိွေသာအခါ ဆိုက္အားသင္၏သံုးစဲြႏိုင္ခြင့္သည္ ခ်က္ခ်င္းအဆံုးသတ္သြားမည္။
  HTC သည္ ဤအပိုင္းမွ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟုသံသယရိွပါက HTC ဘက္မွဥပေဒအရအေရးယူျခင္းစတင္ၿပီး၊ ခ်ိဳးေဖာက္သူအား ဥပေဒအရတရားစဲြျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ ဥပေဒျပ႒ာန္းသည့္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္။ သံသယရိွေသာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ သင္သည္ HTC ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု သေဘာတူရမည္။ HTC သည္ တရားမ၀င္ဟု (သို႔) သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု မွတ္ယူေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ (သို႔) ေနာက္ေၾကာင္းလိုက္ျခင္းတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ရန္အတြက္ တစ္ခု (သို႔) တစ္ခုထက္ပိုေသာေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားကို သြင္းျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ စီမံျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ေစျခင္း၊ (သို႔) ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ (သို႔) အျခားနည္းလမ္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမွခြင့္ျပဳထားသည့္ အတိုင္းအတာအထိ ျပဳလုပ္ရန္အခြင့္အေရးရိွသည္။

 5. တတိယပုဂၢိဳလ္၏အရာမ်ား  ဆိုက္တြင္ တတိယပုဂၢိဳလ္၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားအတြက္လင့္ခ္မ်ားပါႏိုင္သည္။ (”လင့္ခ္လုပ္ထားေသာဆိုက္မ်ား”) လင့္ခ္လုပ္ထားေသာဆိုက္မ်ားသည္ HTC ၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္မရိွပဲ၊ HTC မွလည္း မည္သည့္လင့္ခ္လုပ္ထားေသာဆိုက္အတြက္မဆို တာ၀န္မရိွေပ။ HTC သည္ အဆိုပါလင့္ခ္မ်ားကို အဆင္ေျပမႈအတြက္သာထားေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ထိုလင့္ခ္မ်ားပါ၀င္ေနျခင္းသည္ HTC မွအတည္ျပဳေပးထားျခင္း (သို႔) ၄င္းတို႔၏ေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ျခင္းကို မဆိုလိုပါ။ လင့္ခ္လုပ္ထားေသာဆိုက္ကို သင္၀င္ေရာက္သည့္အခါ အဆိုးအေကာင္းသင့္တာ၀န္သာျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ဆိုက္မွေပးေသာ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုကိုသံုးသည့္အခါတြင္ တတိယပုဂၢိဳလ္မွေပးသာအရာကို သင့္ဖုန္းသို႔ေဒါင္းလုပ္လုပ္ျခင္း (သို႔) တတိယပုဂိၢဳလ္မွေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လင္ခ္လုပ္ထားေသာဆိုက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ျခင္းတို႔ကိုလည္းျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ (ဥပမာ - လူမႈကြန္ယက္မိတ္ဖက္မ်ား၊ ႀကိဳးမဲ့ကယ္ရီယာမ်ား ႏွင့္ တတိယပုဂၢိဳလ္ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္အက္ပလီေကးရွင္းတီထြင္သူမ်ား) အင္တာနက္ေပၚတြင္ ဖုန္းေခၚသံမ်ား၊ သီခ်င္းမ်ား၊ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ား၊ စေတာ့ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ သတင္းမ်ား၊ မိုးေလ၀သသတင္းမ်ား၊ မည္သည့္အရာမဆို (သို႔) သင့္ဖုန္းႏွင့္ဆိုက္တြင္သံုးရန္ အျခားအရာမ်ားႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအပါအ၀င္ (“တတိယပုဂၢိဳလ္၏အရာမ်ား”) တတိယပုဂၢိဳလ္မွေပးေသာ အရာတစ္ခုကို ဆိုက္ (သို႔) ၀န္ေဆာင္မႈမွ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ သင္ရယူပါက အဆိုပါ တတိယပုဂၢိဳလ္၏အရာမ်ားကို တတိယပုဂၢိဳလ္ပစၥည္းတင္သြင္းသူထံမွ သင္ရယူျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ HTC ထံမွရယူျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း သင္နားလည္ရမည္။ တတိယပုဂၢိဳလ္၏အရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္၏ပတ္သက္မႈသည္ ပစၥည္းတင္သြင္းသူႏွင့္ျဖစ္ၿပီး၊ HTC ႏွင့္မဟုတ္ပါ။ တတိယပုဂၢိဳလ္၊ လင့္ခ္လုပ္ထားေသာဆိုက္မ်ား၊ တတိယပုဂၢိဳလ္၏အရာမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လံုၿခံဳေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္႐ႈရန္ သင့္တာ၀န္ပင္ျဖစ္သည္။ တတိယပုဂၢိဳလ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လင့္ခ္လုပ္ထားေသာဆိုက္မ်ား၊ တတိယပုဂၢိဳလ္၏အရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္ဘက္မွမည္သည့္ေတာင္းဆိုမႈမဆို ပစၥည္းတင္သြင္းသူႏွင့္သာသက္ဆိုင္ၿပီး HTC ႏွင့္မသက္ဆိုင္ပါ။

 6. သတင္းအခ်က္အလက္တိက်မႈအတြက္ သတိေပးျခင္း  ဤဆိုက္သည္ လက္ရိွ HTC ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုကိုယ္စားျပဳရန္ရည္ရြယ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အေဟာင္းမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဆိုက္သည္ အသိမေပးပဲအေျပာင္းအလဲလုပ္ႏိုင္ၿပီး သတ္ပုံအမွားမ်ား၊ မတိက်မႈႏွင့္ ခ်န္ထားျခင္းမ်ားရိွႏိုင္သည္။ ဆိုက္တြင္ေတြ႕ရေသာအေရာင္မ်ား (ဥပမာ - ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအေရာင္) သည္ သင့္ကြန္ပ်ဴတာ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဆက္တင္ေပၚတြင္မူတည္ႏိုင္ၿပီး တကယ့္အေရာင္အားေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းမရိွျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဆိုက္ေပၚတြင္ေပးထားေသာ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္ကိုမွ် အမွီျပဳျခင္းမလုပ္ပါဟု သင္သေဘာတူရမည္။ ၄င္းတို႔သည္ သင့္၏အဆင္ေျပမႈအတြက္သာ ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

 7. အသံုးျပဳသူအေၾကာင္းအရာ ဆိုက္တြင္ သင္ႏွင့္ HTC ၊ သင္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆက္သြယ္မႈျပဳႏိုင္ေစရန္တီထြင္ထားေသာ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (ဘေလာ့္ခ္၊ ေထာက္ပ့ံမႈဖိုရမ္၊ စသည္ျဖင့္) ပါ၀င္သည္။ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆိုက္ (သို႔) ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုသို႔ အသံုးျပဳသူမ်ားမွ တင္ႏိုင္သည္။ “ အသံုးျပဳသူအေၾကာင္းအရာ”ဆိုသည္မွာ ဆိုက္အသံုးျပဳသူမ်ားမွ ဆိုက္ (သို႔) ၀န္ေဆာင္မႈသို႔တင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ဂရက္ဖစ္၊ စာသား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္၊ အသံဖိုင္မ်ား၊ ဗီဒီယို၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္အျခားအရာမ်ားႏွင့္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာႏွင့္မဆိုဆက္စပ္သည့္ မက္တာေဒတာမ်ားပါပါ၀င္သည္။ (တုံ႔ျပန္ခ်က္မွလဲြ၍၊ အပိုင္း ၉ တြင္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္) အသံုးျပဳသူအေၾကာင္းအရာအားလံုးကို လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မဟုတ္ေသာ၊ တစ္ဦးတည္းပိုင္မဟုတ္ေသာအရာအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ သင္သည္ အသံုးျပဳသူအေၾကာင္းအရာမ်ား တင္ျခင္း၊ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ျခင္း၊ ေဖာ္ျပျခင္း၊ အီးေမးလ္ပို႔ျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း (သို႔) သင္မွျဖစ္ေစ၊ သင့္အေကာင့္မွျဖစ္ေစျပဳလုပ္ျခင္းတို႔အတြက္ လံုး၀တာ၀န္ရိွသည္။ HTC သည္ ဆိုက္ကိုသံုး၍တင္ေသာ (သို႔) ထုတ္လႊင့္ေသာအသံုးျပဳသူအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမလုပ္ပါ။ အသံုးျပဳသူအေၾကာင္းအရာမ်ား၏ တိက်မႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာ (သို႔) အရည္အေသြးကိုလည္း အာမခံမည္မဟုတ္ပါ။ HTC သည္ အသံုးျပဳသူအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႀကိဳတင္တည္းျဖတ္ျခင္းမလုပ္ေသာ္လည္း အသံုးျပဳသူအေၾကာင္းအရာတို႔သည္ သင့္ေတာ္မႈရိွမရိွ၊ သက္ဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရိွမရိွ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရိွသည္။ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမျပဳလုပ္ပဲ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ျဖင့္ အသံုးျပဳသူအေၾကာင္းအရာမ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ႀကိဳတင္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ စစ္ထုတ္ျခင္း၊ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ ျငင္းဆိုျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း (သို႔) ဖ်က္ပစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ HTC သည္ မည္သည့္အသံုးျပဳသူအေၾကာင္းအရာအတြက္မဆို တာ၀န္ရိွမည္မဟုတ္ပါ။ HTC သည္ ဆိုက္ (သို႔) ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုကိုသံုး၍ ထုတ္လႊတ္ေသာ (သို႔) သိမ္းဆည္းေသာ မည္သည့္အသံုးျပဳသူအေၾကာင္းအရာ၏ လံုၿခံဳမႈ (သို႔) ရရိွႏိုင္မႈကိုမွ် အာမမခံပါ။ ဆိုက္ (သို႔) ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုအားသံုးျခင္း (သို႔) ၀င္ေရာက္ျခင္းအား ေစာင့္ၾကည့္လိမ့္မည္ဆိုေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားလည္းမျပဳလုပ္ပါ။ HTC မွသင့္အား အေရးႀကီးေသာကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျခင္း (သို႔) မွ်ေ၀ျခင္းမလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။

 8. အသံုးျပဳသူအေၾကာင္းအရာအတြက္လိုင္စင္ HTC မွေန၍ သင္တင္ေသာ (သို႔) ဆိုက္ျဖစ္ေစ၊ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ေစ သံုး၍ျပဳလုပ္ေသာ အသံုးျပဳသူအေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈကို မေတာင္းဆိုပါ။ သို႔ေသာ္ အသံုးျပဳသူအေၾကာင္းအရာ (သို႔/ႏွင့္) ကိုယ္ျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသျပႏိုင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားအသံုးျပဳသူမ်ား (သို႔) အမ်ားျပည္သူ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေသာဆိုက္တြင္ တင္ျခင္း၊ ေဖာ္ျပျခင္း (သို႔) ထုတ္လႊတ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္သည္ HTC ႏွင့္ ထိုအသံုးျပဳသူအေၾကာင္းအရာမ်ားကို၀င္ေရာက္ႏိုင္ေသာ တစ္ကမၻာလံုးရိွအမ်ားျပည္သူသို႔ မူမိုင္ခကင္းျခင္း၊ အသံုးျပဳရန္အႂကြင္းမဲ့လိုင္စင္ေပးျခင္း၊ ထုတ္လႊတ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ လိုက္ဖက္ေအာင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ တတိယပုဂိၢဳလ္သို႔ထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ ဘာသာျပန္ျခင္း၊ လူသိရွင္ၾကားလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ျပသျခင္း၊ ထိုအသံုးျပဳသူအေၾကာင္းအရာႏွင့္ဆက္စပ္၍ သင့္အမည္ႏွင့္ သင္ျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသျပႏိုင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းမ်ားအတြက္ သင့္ဘက္မွခြင့္ျပဳရမည္။ HTC သည္ သင့္၏သက္ေသခံအခ်က္အလက္မ်ားကို (သိခဲ့ပါက) တတိယပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးမွေန၍ ဆိုက္သို႔သင္တင္ေသာအရာမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ဥာဏ္ပညာျဖင့္တီထြင္ဖန္းတီးမႈ၏အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ (သို႔) ၄င္းတို႔၏လံုၿခံဳမႈအခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု ေတာင္းဆိုလာပါက ထုတ္ေဖာ္ေပးႏိုင္သည္။ အသံုးျပဳသူအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အျခားအသံုးျပဳသူမ်ား (သို႔) အမ်ားျပည္သူ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေသာဆိုက္တြင္ တင္ျခင္း၊ ေဖာ္ျပျခင္း (သို႔) ထုတ္လႊတ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္သည္ ယင္းအသံုးျပဳသူအေၾကာင္းအရာ၏ပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္ (သို႔) ၄င္းအားျဖန္႔ေ၀ရန္သင့္တြင္အခြင့္အာဏာရိွျခင္းႏွင့္ ထိုအသံုးျပဳသူအေၾကာင္းအရာအား သံုးျခင္းႏွင့္ပံုႏွိပ္ျဖန္႔ေ၀ျခင္း (သက္ဆိုင္ရာလံုၿခံဳမႈဥပေဒအရလိုအပ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအားလံုးအပါအ၀င္) သည္ မည္သည့္ဥပေဒကိုမွ်ခ်ိဳးေဖာက္ရာမေရာက္ဟု သင့္ဘက္မွ ကိုယ္စားျပဳ၊ အာမခံၿပီးျဖစ္သည္။ ဆိုက္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာမည္သည့္၀န္ေဆာင္မႈကိုမဆို ပ့ံပိုးေပးရန္ႏွင့္ သင့္အသံုးျပဳသူအေၾကာင္းအရာကို ၄င္းအေပၚတြင္ရႏိုင္ေစရန္အတြက္ HTC သည္ သင့္၏အသံုးျပဳသူအေၾကာင္းအရာအား အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအမ်ားျပည္သူနက္၀က္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားသို႔ ထုတ္လႊတ္ႏိုင္သည္၊ သင့္အသံုးျပဳသူအေၾကာင္းအရာအား ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း (သို႔) ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားလည္းျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ HTC သည္အသံုးျပဳသူအေၾကာင္းအရာကို သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ျပန္လည္ရယူျခင္းလည္းျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔ျမင္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ျခင္း၊ ဆိုက္လည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး နည္းပညာဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔လည္းျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ဟု သင္နားလည္ထားရမည္။ HTC သည္ သင္ (သို႔) ဆိုက္၏မည္သည့္အသံုးျပဳသူမဆိုတင္ထားေသာ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာ၏ ပါ၀င္မႈမ်ားႏွင့္တိက်မႈမ်ားအတြက္ကိုမဆို တာ၀န္မရိွပါ၊ မည္သည့္တတိယပုဂၢိဳလ္အတြက္မွ် တာ၀န္မရိွပါ။ HTC သည္ ဆိုက္ေပၚတြင္တင္ေသာ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာအတြက္ကိုမဆို လုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္မကိုက္ညီျခင္းအပါအ၀င္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ဖ်က္ရန္အခြင့္အေရးရိွသည္။

 9. တံု႔ျပန္ခ်က္ သင္သည္ HTC သို႔ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတိုးတက္ရန္ အႀကံေပးျခင္း (“တံု႔ျပန္ခ်က္”) ျပဳလုပ္ပါက ထိုသို႔အႀကံေပးျခင္းအားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒကခြင့္ျပဳထားသည့္အတိုင္းအတာအထိ သင္သည္ HTC အား တုံ႔ျပန္ခ်က္တြင္ အခြင့္အေရးအားလံုး၊ ေခါင္းစဥ္၊ တစ္ကမၻာလံုး၏စိတ္၀င္စားမႈမ်ားအတြက္ HTC မွ မည္သည့္နစ္နာေၾကး (သို႔) မူပိုင္ေၾကးမွမေတာင္းခံပဲ ယတိျပတ္ထိထိေရာက္ေရာက္ ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သင္သေဘာတူရမည္။ တု႔ံျပန္ခ်က္တြင္သင့္ဘက္မွရိွႏိုင္ေသာ မည္သည့္က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးကိုမဆို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရမည္။ ထို႔အျပင္ HTC ထံသင္ေပးေသာတုံ႔ျပန္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး HTC ႏွင့္ HTC ၏ဆက္ခံသူမ်ားအား မည္သည့္ေတာင္းဆိုခ်က္မွမလုပ္ပါဟု ထိထိေရာက္ေရာက္၊ ယတိျပတ္ သင့္ဘက္မွေလွ်ာ့ေပါ့ကာ၊ သေဘာတူရမည္။ သင့္ဘက္မွ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (သို႔) မည္သည့္စာရြက္စာတမ္းမွ်ထပ္မံမလိုအပ္ပဲ ဤတာ၀န္ႏွင့္ေလွ်ာ့ေပါ့မႈသည္ သက္ေရာက္မႈရိွလိမ့္မည္ဟုလည္း သေဘာတူရမည္။

 10. HTC အေၾကာင္းအရာ၊ တစ္ဦးတည္းပိုင္အခြင့္အေရး၊ လိုင္စင္၊ အသစ္မ်ား . “HTC အေၾကာင္းအရာဆိုသည္မွာ HTC ႏွင့္ ၄င္း၏လိုင္စင္ခြင့္ျပဳသူမ်ားမွ ဆိုက္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ၿပီး သင့္အားေပးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုး၊ ဂရက္ဖစ္၊ စာသား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္၊ အသံဖိုင္မ်ား၊ ဗီဒီယို၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္အျခားအရာမ်ား (မည္သည့္အေၾကာင္းအရာႏွင့္မဆိုဆက္စပ္သည့္ မက္တာေဒတာမ်ားအပါအ၀င္) ကိုဆိုလိုသည္။ HTC ႏွင့္ ၄င္း၏လိုင္စင္ခြင့္ျပဳသူမ်ားသည္ HTC အေၾကာင္းအရာမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္စီစဥ္ျခင္း၊ ဆိုက္၏အသြင္ႏွင့္ထိေတြ႕ခံစားမႈတို႔အပါအ၀င္ HTC အေၾကာင္းအရာအားလံုးကိုပိုင္ဆိုင္သည္။ HTC ႏွင့္ ၄င္း၏လိုင္စင္ခြင့္ျပဳသူမ်ားသည္ သင့္၏ဆိုက္အားအသံုးျပဳျခင္းတစ္စိတ္တစ္ေဒသ (သုိ႔) ဆိုက္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ၿပီး (“ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္”) သင့္အားေပးေသာ ဆိုက္၊ HTC အေၾကာင္းအရာ၊ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္တစ္ခုခု (အသစ္မ်ားႏွင့္အသစ္ႏွင့္အတူပူးတဲြေနေသာအရာမ်ားအပါအ၀င္) ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒဆိုင္ရာအခြင့္အေရး၊ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္အားလံုးကိုပိုင္ဆိုင္သည္။ HTC သည္ ၀န္ေဆာင္မႈ၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ HTC မွ သင့္အားေပးေသာေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ကိုသံုးရန္ တစ္ကိုယ္ေရျဖစ္ေသာ၊ တစ္ဦးတည္းပိုင္မဟုတ္ေသာ၊ လဲႊေျပာင္းမရေသာ၊ အကန္႔အသတ္ရိွလိုင္စင္ကို သင့္အားေပးမည္။ HTC သည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေဆာဖ္၀ဲလ္အတြက္ အသစ္မ်ားသင့္ထံပို႔ေပးမည္၊ ၄င္းအား သင့္ဖုန္းတြင္ အလိုအေလ်ာက္ေဒါင္းလုပ္လုပ္ကာ ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။ ထိုအသစ္မ်ားတြင္ ဘတ္ဂ္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာျမႇင့္တင္မႈမ်ား၊ တိုးတက္မႈမ်ား (သုိ႔) ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္၏ပံုစံအသစ္တို႔ပါ၀င္ႏိုင္သည္။ HTC မွအလိုအေလ်ာက္ ထိုအသစ္မ်ားကို သင့္ထံေပးပို႔ၿပီး၊ သင္လက္ခံရယူကာ သင့္ဖုန္းေပၚတြင္လိုသလိုထည့္သြင္းမည္ဟု သင္သေဘာတူရမည္။

 11. အာမခံခ်က္မ်ားမရိွျခင္း  ဆိုက္၊ လင့္ခ္လုပ္ထားေသာဆိုက္မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ၊ တတိယပုဂၢိဳလ္၏အရာမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (အကန္႔အသတ္မဲ့၊ ဆိုက္မွတဆင့္ သင့္ HTC ဖုန္းေပၚသို႔ေဒါင္းလုပ္လုပ္ထားေသာ HTC ဖုန္းေပၚတြင္ထည့္သြင္းထားသည့္ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္အတြက္ အသစ္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္အဆင့္ျမင့္ျခင္းတို႔အပါအ၀င္) ကို AS IS, WITH ALL FAULTS ႏွင့္ "AS AVAILABLE" အျဖစ္ေပးထားသည္။ ေက်နပ္ဖြယ္အရည္အေသြး၊ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ ရရိွႏိုင္မႈ၊ လံုၿခံဳမႈ၊ တိက်မႈ ႏွင့္ အားထုတ္မႈတို႔ပတ္သက္ေသာ အႏၲရာယ္တစ္ခုလံုးသည္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမွခြင့္ျပဳထားသည့္ အျမင့္ဆံုးအတိုင္းအတာအထိ သင့္ႏွင့္အတူရိွေနမည္။ HTC ႏွင့္ ၄င္း၏ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား၊ အာမခံျခင္းမ်ား (သို႔) အေျခအေနမ်ား၊ ေဖာ္ျပျခင္း၊ ၫႊန္းဆိုျခင္း (သို႔) ျပ႒ာန္းဥပေဒအရ၊ အကန္႔အသတ္မဲ့အပါအ၀င္၊ ကုန္သြယ္မႈ၏ၫႊန္းဆိုထားေသာအာမခံျခင္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္ႏိုင္ေသာ (သို႔) ေက်နပ္ဖြယ္အရည္အေသြး၊ အေၾကာင္းတစ္ခု၊ ေခါင္းစဥ္ (သို႔) ခ်ိဳးေဖာက္မႈမဟုတ္ျခင္းအတြက္ သင့္ေတာ္ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ HTC၊ ၄င္း၏ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳသူမ်ားသည္ (၁) ဆိုက္ (သို႔) ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေစရမည္။ (၂) ဆိုက္ (သို႔) ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို မျပတ္မေတာက္၊ အခ်ိန္မွန္၊ လံုၿခံဳမႈရိွ၍ အမွားအယြင္းကင္းစင္စြာတင္ဆက္ထားသည္။ (၃) ဆိုက္ (သို႔) ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုသံုးျခင္းျဖင့္ သင္ရယူေသာ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မဆို တိက်မွန္ကန္၍ ယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္သည္။ (၄) ဆိုက္မွတဆင့္ သင့္အားေပးေသာ မည္သည့္ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္တြင္မဆိုရိွေသာ အနာအဆာႏွင့္အမွားအယြင္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေပးမည္ဟု အာမမခံပါ။ HTC သည္ ျဖန္႔ေ၀ထားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈျငင္းဆန္သည့္တိုက္ခိုက္မႈ၊ ဗိုင္းရပ္စ္ (သို႔) သင့္ကြန္ပ်ဴတာ၊ ကိရိယာ၊ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္မ်ားကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အျခားနည္းပညာဆိုင္ရာအႏၲရာယ္ရိွသည့္အရာမ်ား၊ ဆုိက္ကိုသံုးျခင္း (သို႔) ဆိုက္ေပၚရိွ (သို႔) လင့္ခ္လုပ္ထားေသာ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားမွ မည္သည့္အရာကိုမဆိုေဒါင္းလုပ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒတာ (သို႔) အျခားတစ္ဦးတည္းပိုင္အရာမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း (သို႔) ပ်က္စီးျခင္းအတြက္ တာ၀န္မယူပါ။ ဆိုက္မွ သင္ေဒါင္းလုပ္လုပ္ၿပီးရယူထားေသာ အရာအားလံုးအတြက္ မိမိဘာသာတာ၀န္ယူရမည္။ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ သင့္ဖုန္းပ်က္ျခင္း (သို႔) ေဒတာ၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားေပ်ာက္ဆံုးျခင္းတို႔အတြက္ သင့္တာ၀န္သာျဖစ္သည္။ HTC သည္ ဆိုက္ (သို႔) မည္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုကိုမဆို ရရိွႏိုင္ၿပီး ေနရာတစ္ခုတြင္အသံုးျပဳရန္သင့္ေတာ္သည္ဟု ေၾကျငာျခင္း (သို႔) အာမခံျခင္းမျပဳပါ။ ဆိုက္ကို၀င္ေရာက္၊ သံုးစဲြျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားအားလံုးကိုလိုက္နာရန္ သင့္တြင္တာ၀န္ရိွသည္။ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေျပာင္းလဲမရႏုိင္ဆိုေသာ သင့္၏၀ယ္ယူသူထပ္ေဆာင္းအခြင့္အေရးသည္ ေဒသဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ ရိွႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာဥပေဒမွ ခ်န္လွပ္ထား၍မရေသာ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ၫႊန္းဆိုသည့္ အတိုင္းအတာအထိ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဤစာရြက္စာတမ္းတြင္ပါ၀င္သည္ဟုမွတ္ယူသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါျပ႒ာန္းၫႊန္းဆိုထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအားခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ HTC ၏တာ၀န္ယူမႈသည္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမွခြင့္ျပဳထားသည့္အတိုင္းအတာ (သို႔) ထိုဥပေဒႏွင့္အညီ အကန္႔အသတ္ရိွသည္။

 12. အခ်ိဳ႕အပ်က္အစီးမ်ားအတြက္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္းျငင္းဆိုျခင္း   ဥပေဒအရခြင့္ျပဳထားသည့္ အျမင့္ဆံုးအတိုင္းအတာအထိ HTC (သုိ႔) ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္ (က) လင္ငင္းအက်ိဳးျဖစ္ေသာ၊ ထူးျခားေသာ၊ မေတာ္တဆျဖစ္ေသာ၊ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ေသာ (သို႔) ျပင္းထန္းေသာ မည္သည့္ပ်က္စီးျခင္းကိုမဆို၊ (ခ) အက်ိဳးအျမတ္ (သို႔) လွ်ိဳ႕၀ွက္ေသာ (သို႔) အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဆံုး႐ံႈးရျခင္းအတြက္၊ စီးပြားေရးအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္းအတြက္၊ ကိုယ္ခႏၶာထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းပ်က္စီးျခင္းအတြက္၊ လံုၿခံဳမႈေပ်ာက္ဆံုးျခင္းအတြက္၊ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၏တာ၀န္ပ်က္ကြက္ျခင္းအတြက္ (သို႔) လစ္လ်ဴ႐ႈျခင္းအတြက္ (က) ႏွင့္ (ခ) တြင္ အဆိုပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ဆိုက္ႏွင့္ ဆိုက္အားအသံုးျပဳျခင္း၊ လင့္ခ္လုပ္ထားေသာဆိုက္မ်ား၊ HTC အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ တတိယပုဂၢိဳလ္၏အရာမ်ား (သို႔) ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ၿပီးျဖစ္ေပၚလာပါက HTC (သို႔) မည္သည့္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမဆို ထိုအပ်က္အစီးမ်ားအတြက္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အားအသိေပးထားၿပီးျဖစ္လွ်င္ေတာင္ တာ၀န္ယူျခင္းမျပဳပါ။ အခ်ိဳ႕တရားစီရင္မႈမ်ားတြင္ မေတာ္တဆ (သို႔) လင္ငင္းအက်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာပ်က္စီးမႈမ်ား (သို႔) ကိုယ္ခႏၶာထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ ပယ္ျခင္း (သို႔) ကန္႔သတ္ျခင္းကိုခြင့္မျပဳပါ။ ထိုေၾကာင့္ အထက္ပါ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္ျခင္း (သို႔) ဖယ္ရွားျခင္းတို႔သည္ သင္ႏွင့္မသက္ဆိုင္ပါ။

 13. တာ၀န္၀တၱရားကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာကုစားျခင္း  သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမွခြင့္ျပဳထားေသာ အျမင့္ဆံုးအတိုင္းအတာအထိ HTC ႏွင့္ ၄င္းပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားက သင့္အတြက္ အျမင့္ဆံုးတာ၀န္ယူႏိုင္မႈႏွင့္ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားအားလံုး၊ ထိခိုက္မႈ၊ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းပ်က္စီးမႈႏွင့္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား၊ အဆိုပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ဆိုက္ႏွင့္ ဆိုက္အားအသံုးျပဳျခင္း၊ လင့္ခ္လုပ္ထားေသာဆိုက္မ်ား၊ HTC အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ တတိယပုဂၢိဳလ္၏အရာမ်ား (သို႔) ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ၿပီးျဖစ္ေပၚလာပါက သင္ကုန္က်ေသာအမွန္တကယ္ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ သင့္၏တစ္ခုတည္းေသာကုစားျခင္းသည္ ငါးေဒၚလာ (U.S. $ ၅.၀၀) အထိခံစားခြင့္ရိွသည္။ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ဆိုက္၊ လင့္ခ္လုပ္ထားေသာဆိုက္မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ၊ တတိယပုဂိၢဳလ္၏အရာမ်ား (သို႔) ၀န္ေဆာင္မႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာေတာင္းဆိုမႈမ်ားရိွျခင္းကို ေငြေၾကးပ်က္စီးျခင္းကန္႔သတ္ခ်က္ထက္ မေက်ာ္လြန္ေစပါ။ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမွခြင့္ျပဳထားေသာ အျမင့္ဆံုးအတိုင္းအတာအထိ ထိုတကယ့္ေငြေၾကးပ်က္စီးမႈမ်ားသည္ သင့္၏ကုစားမႈပင္ျဖစ္မည္။
  အခ်ိဳ႕တရားစီရင္မႈမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာစာခ်ဳပ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခြင့္မျပဳပါ။ အကယ္တရားစီရင္ခြင့္အာဏာရိွေသာတရား႐ံုးသည္ အထက္ပါတာ၀န္ကို ျပ႒ာန္းမရဟုယူဆပါက

 14. ထိခိုက္နစ္နာမႈအတြက္အာမခံ သင့္တင့္ေလ်ာ္ကန္ေသာ ေရွ႕ေနမ်ား၊ အခေၾကးေငြမ်ား၊ (က) ဆိုက္(သို႕) ဝန္ေဆာင္မႈတခုကိုအသံုးျပဳျပီး အသံုးျပဳသူအေၾကာင္းအရာကို တင္ျခင္း၊ ေဖာ္ျပျခင္း၊ ထုတ္လႊတ္ျခင္း (သို႔) သင့္အေကာင့္ထဲတြင္ တခုခုျပဳလုပ္ျခင္း၊ (ခ) သင့္အေကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို အသံုးျပဳျပီးဆိုက္ (သို႕) ဝန္ေဆာင္မႈ ကိုအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ (ဂ) သင့္ေၾကာင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအားခ်ဳိးေဖာက္မႈတခုခု၊ (ဃ) တတိယပုဂၢိဳလ္၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား သင္ခ်ဳိးေဖာက္မႈတို႕ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ (သို႕) ျဖစ္ေပၚလာေသာ တတိယပုဂၢိဳလ္၏ အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုျခင္း (သို႕) ေတာင္းခံျခင္းတခုခုမွ အႏ ၱရာယ္မရွိပဲ သင္သည္ HTC၊ ၄င္း၏ဒါရိုက္တာမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူအရာရွိမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပါတနာမ်ား၊ ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ား၊ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳသူမ်ားအား ခုခံေျပာဆို၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပး၊ လက္ကိုင္ထားႏိုင္သည္။

 15. လြတ္လပ္ေသာ ကုစားျခင္းမ်ား  အပိုင္း၁၂တြင္ ပါဝင္ေသာ ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ ပယ္ျခင္းသည္ အပိုင္း၁၃တြင္ လြတ္လပ္ေသာ သင္၏သီးသန္႕ကုစားျခင္းမ်ားျဖစ္ျပီး အကယ္၍သီးသန္႕ကုစားျခင္းမ်ားသည္ ၄င္း၏မရွိမျဖစ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင္ မေအာင္ျမင္လွ်င္ေသာ္မွ ၄င္းဆက္လက္ရွင္သန္မည္။ (သို႕) ထိုကဲ့သို႕မဟုတ္ပါက ၄င္းသည္ မခိုင္ခံ့ဟု ယူဆမည္။ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားသည္ (က) သေဘာတူမႈေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ (ခ) ကတိစာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ (ဂ) အမွား (သို႕) နစ္နာခ်က္၊ လစ္လ်ဴရႈမႈႏွင့္ မွားယြင္းေဖာ္ျပမႈအပါအ၀င္၊ (ဃ) တင္းၾကပ္ေသာတာဝန္မကင္းမႈ (သို႕) (င) အေရးယူျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပြားမႈ တို႔အေပၚတြင္ ျဖစ္ပြားသည္ကို ဂရုမထားပဲ အပိုင္း၁၂ႏွင့္၁၃တြင္ တာဝန္မကင္းျခင္း ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားတခုစီကို အသံုးခ်မည္။ အသံုးခ်ဥပေဒသည္ ပယ္ျခင္းမ်ား၊ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ မတားျမစ္ထားပါ။

 16. မူပိုင္ခြင့္အသိေပးခ်က္ႏွင့္ အေရးယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား   သင္သည္ HTC ႏွင့္ တတိယပုဂၢိဳလ္တို႕၏ ဥာဏ္ပညာျဖင့္ တီထြင္ဖန္းတီးထားမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားကို လိုက္နာရန္ သေဘာတူရမည္။ အကယ္၍ဆိုက္တြင္ရွိေနေသာအရာမ်ားသည္ တတိယပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏ မူပိုင္ခြင့္ကို က်ဴးေက်ာ္ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု သင္ယံုၾကည္ပါက မူပိုင္ခြင့္ & ဥာဏ္ပညာျဖင့္တီထြင္ဖန္းတီးထားမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ သတိေပးစာအစီအစဥ္ကို အသံုးျပဳ၍ HTC ၏ မူပိုင္ခြင့္ကိုယ္စားလွယ္သို႕ အေၾကာင္းၾကားပါ။ သတိေပးစာကိုရရွိျပီးေနာက္ HTC သည္ ဤက်ဴးေက်ာ္ေဖာက္ဖ်က္သည့္အေၾကာင္းအရာကို ဖယ္ရွားမည္ (သို႕) အသံုးျပဳမႈပိတ္မည္ ျဖစ္သည္။ HTC သည္ HTC ၏ (သို႕) အျခား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းအတြက္ အေကာင့္ပိုင္ရွင္ (သို႕) ဆိုက္ကို အသံုးျပဳသူအား မည္သည့္အေကာင့္ကိုမဆို (သို႕) ဆိုက္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ခြင့္ကို အဆံုးသတ္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

 17. သက္ဆိုင္ေသာဥပေဒႏွင့္ဖိုရမ္ ဆန္႕က်င္လ်က္ရွိေသာ ဥပေဒႏွင့္ဖိုရမ္မ်ားကို အေရးမထားပ ဲ အကယ္၍ သင္သည္ (က) ေျမာက္အေမရိက၊ လက္တင္အေမရိကတြင္ ေနထိုင္ပါက ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္၏ ဥပေဒမ်ားသည္ ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းအတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးသည္။ (ခ) အျခားေဒသတခုခုတြင္ေနပါက ထိုင္ဝမ္၏ဥပေဒမ်ားသည္ ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းအတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးသည္။ အျခားေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအားလံုးျဖစ္ေသာ သံုးစြဲသူကို ကာကြယ္ေပးေသာ ဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား အပါအဝင္၊ မမွ်တေသာ အျပိဳင္ဥပဒမ်ား၊ နစ္နာခ်က္မ်ားအေပၚ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ သင္ေနထိုင္ရာ ျပည္နယ္၏ ဥပေဒမ်ားက လႊမ္းမိုးမည္။ အကယ္၍သင္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္မဟုတ္ပဲ အျခားတြင္ေနထိုင္ပါက သင္၏ဝန္ေဆာင္မႈကို ၫႊန္ၾကားေသာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားက လႊမ္းမိုးမည္။ သင္သည္ ေျမာက္အေမရိက၊ လက္တင္အေမရိကတြင္ ေနထိုင္ပါက ဝန္ေဆာင္မႈ (သို႕) သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ျပီးျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ကြဲလြဲခ်က္မ်ား၊ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တခုခု (သို႕) အားလံုးအတြက္ သင္ႏွင့္ HTC သည္ ဝါရွင္တန္မွ အဖြဲ႕အစည္း၊ ရံုးမ်ားသို႕ သီးျခားတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ ေတာင္းဆိုရမည္။ အျခားေဒသတခုခုတြင္ေနပါက ဝန္ေဆာင္မႈ (သို႕) သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ျပီးျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ကြဲလြဲခ်က္မ်ား၊ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တစ္ခုခု (သို႕) အားလံုးအတြက္ သင္ႏွင့္ HTC သည္ တိုင္ေပခရိုင္ရံုးသို႕ သီးျခားတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ ေတာင္းဆိုရမည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းျခင္းတြင္ UN သည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အသံုးခ်ျခင္းတြင္ မပါဝင္ပါ။ သင္သည္ U.S. (သို႕) အျခားႏိုင္ငံတခုခု၏ တင္ပို႕မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (သို႕) သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ေစႏိုင္ေသာဆိုက္မွ မည္သည့္အရာ (သို႕) ဝန္ေဆာင္မႈ(ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္အပါအဝင္) ကိုမွ အသံုးျပဳခြင့္ (သို႕) တင္ပို႕ခြင့္ မရွိပါ။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဥပေဒျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါကန္သတ္ခ်က္ကို မပိတ္ပင္ထားပါက ေတာင္းဆိုခ်က္ (သို႕) သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္မႈ (သို႕) ဆိုက္ကိုအသံုးျပဳမႈ (သို႕) ဝန္ေဆာင္မႈ ေၾကာင့္ မည္သည့္ျဖစ္ပြားမႈကိုမဆို ျဖစ္ပြားျပီး (သို႕) တားဆီးျပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း ဖိုင္ျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားျခင္းခံရမည္။

 18. ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအားေျပာင္းလဲျခင္း  HTC သည္ ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား အခ်ိန္မေရြး ေျပာင္းလဲခြင့္ရွိသည္။ အသစ္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ၫႊန္ျပထားျခင္းမရွိလွ်င္ ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတင္ထားေသာရက္စြဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းျဖစ္ျပီး ၫႊန္ျပထားျခင္းရွိပါက အသစ္ေျပာင္းလဲထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္းျဖစ္သည္။ သင္သည္ လက္ရွိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မေရြး တြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။ အကြက္ကိုႏိွပ္ျခင္းျဖင့္ သင္၏သေဘာတူလက္ခံမႈ (သို႕) သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အသစ္ေျပာင္းလဲျပီးမွ ဆိုက္ကို သင္ဆက္လက္အသံုးျပဳမႈသည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းကို သင္ပူးေပါင္းသေဘာတူလက္ခံမႈအား အက်ဳိးရွိရွိျဖစ္ေပၚေစသည္။ သင္သည္ အသစ္ေျပာင္းလဲမႈတခုခုကို သေဘာမတူပါက သင့္အေကာင့္မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို အဆံုးသတ္ျခင္း (ႏွင့္/သို႔) ဆိုက္ကိုအသံုးျပဳမႈရပ္ဆိုင္းျခင္းကို ခ်က္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

 19. အဆံုးသတ္ျခင္း   သင္သည္ သင့္အေကာင့္မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို အဆံုးသတ္ျခင္း (သို႔) ဆိုကအသံုးျပဳမႈရပ္ဆိုင္းျခင္းကို အသိေပးျခင္းမရိွပဲ အခ်ိန္မေရြးျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အပိုင္း ၂၊ ၅၊ ၆၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၁ ႏွင့္ ၂၃ မ်ား အဆံုးသတ္သြားမည္။

 20. Notices. အသိေပးမႈမ်ား   HTC သည္ ဆိုက္ေပၚတြင္ အသိေပးမႈတင္ျခင္း (သို႕) ထိုအသိေပးမႈကို အီးေမးလ္တခုခုသို႕ပို႔ျခင္း (သို႕) HTC သို႕သင္ေပးထားေသာ လိပ္စာသို႕စာပို႕ျခင္းမ်ားအပါအဝင္ HTC မွေပးရန္လိုအပ္ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အသိေပးမႈအားလံုး (တရားဝင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အပါအဝင္)ကို သင့္အား ေပးလိမ့္မည္။ သင္သည္ သင္၏အီးေမးလ္လိပ္စာႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာတို႕ကို လက္ရွိ အတိုင္းရွိရန္ႏွင့္ ဆိုက္ေပၚတြင္တင္ထားေသာ အသိေပးမႈမ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္ သေဘာတူရမည္။ သင္သည္ HTC သို႕ အသိေပးမႈကို စာျဖင့္ပို႕ျခင္းျဖင့္ HTCအသိေပးမႈပို႕ရန္ သေဘာတူရမည္။ “ တရားဝင္ အသိေပးမႈမ်ားအတြက္ လိပ္စာ ” သည္
 21. HTC Corporation HTC ေကာ္ပိုေရးရွင္း
  Legal Department တရားဥပေဒဌာန
  23 Xinghua Road
  Taoyuan District
  Taoyuan City 330, Taiwan
  မိတၱဴကို
  HTC အေမရိကား Inc.၊
  တရားဥပေဒဌာန
  အမွတ္ ၁၃၉၂၀၊ SE အေရွ႕ဂိတ္လမ္း(အီ့စ္တ္ဂိတ္ေဝးလ္)၊ ဆူ႕တ္ ၄၀၀
  ဘဲလ္လဗ်ဴး၊ WA ၉၈၀၀၅
 22. အေထြေထြ  ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ အပိုင္းတစ္ခုခုသည္ မွန္ကန္ျခင္း (သို႕)ခိုင္မာျခင္းမရွိဟု ဥပေဒျပ႒ာန္းသည့္ အာဏာပိုင္မ်ားက သတ္မွတ္ပါက ထို မမွန္ကန္ (သို႕)မခိုင္မာေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ကို မူလရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္အလြန္ကိုက္ညီမႈရွိျပီး မွန္ကန္ေသာ (သို႕) ခိုင္မာေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အစားထိုးမည္ျဖစ္ျပီး က်န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ မူလအတိုင္းဆက္လက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မည္။ ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွ အပိုင္းေခါင္းစဥ္မ်ားသည္ ပါတီမ်ားအဆင္ေျပျခင္းအတြက္သာ အသံုးျပဳျပီး တရားဝင္ (သို႕) သေဘာတူထားေသာ အဓိပၸါယ္ မရွိပါ။ HTC သည္ ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအားလံုး (သို႕) တစိတ္တပိုင္းကို သင့္အား အသိေပးျပီး (သို႕) အသိမေပးပဲ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ျပဌာန္းမည္။ သင္သည္ ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မျပဌာန္းႏိုင္ပါ (သို႕) ဆိုက္တြင္ သင္၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပဌာန္းျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း (သို႕) လိုင္စင္ထပ္ေပးျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။ သင္ (သို႕) အျခားသူမ်ားမွ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းအေပၚ ေဆာင္ရြက္ရန္ HTC ၏မွားယြင္းမႈသည္ ေနာက္ျဖစ္လာမည့္ (သို႕) ဆင္တူေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ၄င္း၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေလ်ာ့ေပါ့ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ (ကိုယ္ေရးလ်ဳိ႕ဝွက္အခ်က္၊ အျပဳအမူႏွင့္ အျခား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္) သင္ႏွင့္ HTC အၾကား ဆိုက္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ား ပါဝင္သည္။ သင္ႏွင့္ HTC အၾကား ယခင္က (သို႔) လက္ရွိ ရွိခဲ့ေသာ ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ားအားလံုးကို ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပယ္ဖ်က္အစားထိုးသည္။ ေဒသအလိုက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ ဘာသာျပန္ဆိုမႈအားလံုး ျပဳလုပ္ျပီးျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ အဂၤလိပ္မဟုတ္ေသာ ဘာသာတခုခု အၾကား အျငင္းပြားစရာရွိပါက အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္အား အတည္ယူမည္။

 23. အေထာက္အပ့ံ  ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ ဆိုက္၏ သီးသန္႕အပိုင္းတစ္ခုအတြက္ အသံုးျပဳသူအေထာက္အပံ့ ေပးသည္ဟူေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အား ဆိုက္တြင္ မေဖာ္ျပထားပါက HTC သည္ ဆိုက္အတြက္ အသံုးျပဳသူအေထာက္အပံ့၊ ဆိုက္တြင္ရွိေသာ မည္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (သို႕) ဝန္ေဆာင္မႈကိုမွ မေပးပါ။

 24. မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အသိေပးမႈမ်ား   အသံုးျပဳသူအေၾကာင္းအရာမွလြဲ၍ ဆိုက္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ေပးထားေသာ အေၾကာင္းအရာအားလံုးသည္ ©  ၂၀၁၁ HTC ေကာ္ပိုေရးရွင္း (ႏွင့္/သို႕) ၄င္း၏ ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ား၊ 23 Xinghua Road၊ Taoyuan District၊ Taoyuan City 330, Taiwan ။ မူပိုင္ခြင့္အားလံုး မွတ္ပံုတင္ျပီး။ မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဥာဏ္ပညာျဖင့္ တီထြင္ဖန္းတီးထားမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈ ဥပေဒမ်ားႏွင့္က်မ္းမ်ားသည္ ဆိုက္တြင္ရွိေသာ မည္သည့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ႏွင့္အေၾကာင္းအရာကိုမဆို ကာကြယ္ေပးသည္။ HTC ေကာ္ပိုေရးရွင္း ႏွင့္/သို႕ ၄င္း၏ ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္ ဆိုက္တြင္ရွိေသာ ေခါင္းစဥ္၊ မူပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ အျခားေသာ ဥာဏ္ပညာျဖင့္တီထြင္ဖန္းတီးထားမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား၊ HTC အေၾကာင္းအရာ၊ တုံ႔ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္တခုခု (ဆိုက္မွတဆင့္ သင့္ HTC ဖုန္းေပၚသို႔ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ျပီး ထည့္သြင္းထားသည့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္အတြက္ အသစ္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ျခင္းတို႔အပါအဝင္)ကို ပိုင္ဆိုင္သည္။ ဆိုက္ေပၚတြင္ ၫႊန္းဆိုထားေသာ HTC လိုဂို၊ HTC ၏ တည္ျငိမ္၍ ထူးျခားေသာ လိုဂို (ႏွင့္/သို႕) အျခား HTC ၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအမည္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ HTC ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ဆိုက္ေပၚတြင္ ရည္ၫႊန္ထားေသာ အျခား ကုမၸဏီအမည္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအမည္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈအမည္မ်ားႏွင့္ လိုဂိုမ်ားအားလံုးသည္ ၄င္းတို႕ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပိုင္ရွင္မ်ား၏ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားျဖစ္သည္။