ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ ေဒသအရ ကန္႔သတ္ထားသည့္အတြက္ သင့္ဖုန္းတြင္ရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ေသာ အက္ပ္မ်ားႏွင့္ အဂၤါရပ္မ်ားအပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ေသာအက္ပ္မ်ားႏွင့္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ HTC ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိေရးလုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကို ေအာက္တြင္ ပို၍အတိအက် ေဖာ္ျပထားပါသည္။ HTC ၏ ေထြေထြသတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ခံမႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈ အေလ့အထမ်ားအေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ရန္ HTC လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိေရး မူဝါဒကို ဝင္ေရာက္ေလ့လာပါ။

စတင္ဖြင့္လွစ္မႈအခ်က္အလက္
ေနာက္ဆံုးမြမ္းမံမႈ- 2/5/2015

သင့္ဖုန္းကိုစတင္ဖြင့္လွစ္သည့္အခါ HTC သည္ စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ဖုန္းမ်ား၏ အေရအတြက္၊ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ၎တုိ႔အား စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္အခ်ိန္တို႔ကို နားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ လုံေလာက္သည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲအေထာက္အပံ့ရရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္၊ အသစ္မြမ္းမံမႈမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရန္ႏွင့္ စနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကို ျပႆနာေျဖရွင္းရန္ စတင္ဖြင့္လွစ္လုိက္သည့္ဖုန္းမ်ား၏ ေယဘုယ်တည္ေနရာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ HTC Advantage ကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သင့္အေနႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီမမီကိုသိရွိရန္ သင့္ဖုန္းအားမည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္သည္ကို နားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းမေဖာ္ျပသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္အလက္တို႔ကို HTC မွ ေကာက္ခံပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔ေကာက္ခံသည့္ စတင္ဖြင့္လွစ္မႈအခ်က္အလက္တြင္ ပါဝင္သည္တို႔မွာ- IMEI၊ MEID၊ သို႔မဟုတ္ SN၊ ကိရိယာအေျခအေန၊ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ကြန္ရက္၊ ကိရိယာေမာ္ဒယ္၊ ေမာ္ဒယ္အုိင္ဒီႏွင့္ ေမာ္ဒယ္နံပါတ္၊ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္၊ ႏိုင္ငံ၊ ေဒသႏွင့္ ေဒသခြဲ၊ ZIP ကုဒ္၊ လက္ရွိ လည္ပတ္မႈစနစ္၊ ROM ဗားရွင္း၊ ဘာသာစကားႏွင့္ သင္စတင္ဖြင့္လွစ္မႈ၏ အခ်ိန္ႏွင့္အေျခအေနတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျခားအခ်က္အလက္။

အသံုးျပဳမႈသတင္းပို႔သည့္အခ်က္အလက္
ေနာက္ဆံုးမြမ္းမံမႈ- 2/5/2015

HTC သည္ အသံုးျပဳမႈသတင္းပုိ႔သည့္ အခ်က္အလက္ကိုေကာက္ခံၿပီး ၎၏အဂၤါရပ္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ ဗားရွင္းမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ရန္အတြက္ႏွင့္ ၎တုိ႔ကို အသံုးျပဳရ ပို၍လြယ္ကူေစရန္ႏွင့္ အလြယ္တကူနားလည္ႏိုင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ သင္ႏွင့္အျခားအသံုးျပဳသူမ်ားမွ HTC ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အဂၤါရပ္မ်ားကို အသံုးျပဳသည့္ပံုစံကို ေလ့လာဆန္းစစ္ပါသည္။ HTC သည္ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ သုေတသနရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးတက္ေစရန္အတြက္လည္း အသံုးျပဳမႈသတင္းပို႔သည့္ အခ်က္အလက္အား အသံုးျပဳပါသည္။

အသံုးျပဳမႈသတင္းပို႔သည့္ အခ်က္အလက္ကို သင့္အားမည္သူျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္႐ိုက္သိရွိေစသည့္ပံုစံျဖင့္ ေကာက္ခံျခင္းမျပဳပါ။ HTC အေကာင့္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ HTC အက္ပ္မ်ား အစရွိသည့္ သင္မည္သူျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရန္လိုအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြက္ သင္မွစာရင္းေပးသြင္းသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳသည့္အခါတြင္လည္းေကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ကဲ့သို႔ေသာ HTC ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား သင္ေတာင္းဆိုသည့္အခါတြင္လည္းေကာင္း ဤအခ်က္အလက္ကို HTC မွ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ပါသည္။

သင့္အေနႏွင့္ အသံုးျပဳမႈသတင္းပို႔သည့္အခ်က္အလက္ကို မေပးပို႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္အခါတြင္ပင္လွ်င္ HTC အက္ပ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာအမ်ိဳးအစားတူ အခ်က္အလက္မ်ားကို HTC လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိေရးမူဝါဒအတြင္း၊ ဤ ပို၍ေလ့လာပါ က႑အတြင္း၊ ယင္းအက္ပ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ သင့္ထံေပးအပ္ထားသည့္ အသိေပးခ်က္မ်ားအတြင္း ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အသံုးျပဳမႈသတင္းပုိ႔သည့္ အခ်က္အလက္အျဖစ္ႏွင့္ အျခားေသာ အခ်က္အလက္ အမ်ိဳးအစားမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ေကာက္ခံၿပီး အသံုးျပဳပါသည္။ သင့္ဖုန္းကိုစတင္ဖြင့္လွစ္သည့္အခါ သင့္ဖုန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း HTC မွ ေကာက္ခံပါသည္။ HTC သည္ အမွားအေရအတြက္ႏွင့္ သင္ေပးပို႔ရန္ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ မည္သည့္အမွားသတင္းပို႔ခ်က္မ်ားကိုမဆို ေကာက္ခံႏုိင္ၿပီး ဤေရြးစရာကို သင္ေရြးခ်ယ္သည္ဆိုပါက ယခင္က သင္ေပးပို႔ခဲ့ေသာ အမွားသတင္းပို႔ခ်က္မ်ားကို နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့အတြက္ သင္၏ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ အသံုးျပဳမႈသတင္းပို႔သည့္ အခ်က္အလက္ဆက္တင္မ်ားသည္ ယင္းေကာက္ခံမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သက္ေရာက္မႈမရွိပါ။

ကြၽႏု္ပ္တို႔ေကာက္ခံသည့္ အသံုးျပဳမႈသတင္းပို႔သည့္ အခ်က္အလက္တို႔တြင္ ပါဝင္ႏိုင္သည္တို႔မွာ ဥပမာအားျဖင့္-

 • သင့္ဖုန္းႏွင့္ သင့္ဖုန္းေပၚရွိ အက္ပ္မ်ား၊ ျဖတ္လမ္းမ်ား၊ အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ မီႏူးမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ လူမ်ား၊ ဖုန္း၊ စာ၊ မက္ေဆ့ခ်္မ်ား၊ သီခ်င္း၊ ကင္မရာ၊ ႐ုပ္ပံုျပခန္းမ်ား၊ နာရီ၊ ဆက္တင္မ်ား၊ ရာသီဥတုႏွင့္ ျပကၡဒိန္တို႔ အပါဝင္) ကို သင္မည္သို႔အသံုးျပဳေၾကာင္း အေသးစိတ္၊ ဤအရာမ်ားအား သင့္မည္ကဲ့သို႔ႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳသည္၊ ဤအရာမ်ားသို႔ သင္ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳသည့္အေရအတြက္၊ သင္ဝင္ေရာက္သည့္အခါႏွင့္ အသံုးျပဳသည့္အခါ သင္လုပ္ေဆာင္သည့္အရာမ်ား၊ ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳမႈၾကာခ်ိန္၊ ဤအရာမ်ား၏ဆက္တင္မ်ားကို သင္ျပင္ဆင္ခ်ိန္ညႇိသည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ႏွင့္ ပံုစံ၊ သင့္ဖုန္း၏ ပင္မစခရင္မွ ျဖတ္လမ္းမ်ားကို သင္ဖ်က္သည့္အခ်ိန္ စသည္တို႔အပါအဝင္၊
 • အမွတ္စဥ္ (ျဖတ္ေတာက္ထားသည့္ပံုစံျဖင့္) ကဲ့သို႔ေသာ သင့္ဖုန္းကို သိရွိႏုိင္ေစသည့္အခ်က္အလက္မ်ား၊ ကြန္ရက္ MCC ႏွင့္ MNC (ဤနံပါတ္မ်ားက သင္ရွိေနသည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ သင္၏ကြန္ရက္ေပးအပ္သူကို ကြၽႏု္ပ္တို႔အား ေဖာ္ျပေပးသည္)၊
 • သင့္ဖုန္း၏ ဘာသာစကားဆက္တင္၊ သင္အသံုးျပဳေနသည့္ကြန္ရက္၊ ၎သည္ မည္သည့္ကြန္ရက္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင့္ဖုန္းသည္ "roaming" ျဖစ္မျဖစ္ (ဆိုလိုသည္မွာ သင္၏ "ေနထိုင္ရာႏိုင္ငံ" မဟုတ္ပဲ အျခားမည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္မဆို သင္ေရာက္ရွိေနသည့္အခါ)၊ မုိဒမ္းႏွင့္မမ္မိုရီအသံုးျပဳမႈ စသည္တို႔အပါအဝင္ သင့္ဖုန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေယဘုယ်အခ်က္အလက္၊
 • သင့္ဖုန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေဒသတည္ေနရာအခ်က္အလက္၊
 • သင့္ဖုန္းတြင္ ေခၚဆိုမႈမည္မွ်ကို သင္ျပဳလုပ္သည္၊ ေျဖဆိုသည္ႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္သည္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္၊ ေခၚဆိုမႈျပဳခ်ိန္တြင္ ထုတ္လႊင့္မႈအားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္ (ႏွင့္အျခားကိရိယာဆိုင္ရာအခ်က္အလက္) (သို႔ေသာ္ ေခၚဆိုမႈအေၾကာင္းအရာ၊ သင့္အားေခၚဆိုသည့္ သို႔မဟုတ္ သင္မွေခၚဆိုသည့္ လူပုဂိၢဳလ္၏ အမည္ သို႔မဟုတ္ ဖုန္းနံပါတ္တို႔ မဟုတ္ပါ)၊
 • သင္ေပးပို႔သည့္၊ သင္လက္ခံသည့္ SMS ႏွင့္ MMS မက္ေဆ့ခ်္ အေရအတြက္၊ သင့္ဖုန္းတြင္သိမ္းဆည္းထားေသာ SMS ႏွင့္ MMS မက္ေဆ့ခ်္ အေရအတြက္စုစုေပါင္း (သို႔ေသာ္ သင့္အားမက္ေဆ့ခ်္ေပးပို႔သည့္ လူပုဂိၢဳလ္၏ အမည္ သို႔မဟုတ္ ဖုန္းနံပါတ္၊ သင္၏မက္ေဆ့ခ်္မ်ားကိုလက္ခံသူ၊ သုိ႔မဟုတ္ မက္ေဆ့ခ်္ပါအေၾကာင္းအရာတို႔မဟုတ္ပါ)၊ တစ္ႀကိမ္တည္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပဳသူအမ်ားအျပားကို 'အုပ္စုမက္ေဆ့ခ်္' သင္ေပးပို႔သည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ႏွင့္ MMS မက္ေဆ့ခ်္မ်ားတြင္ သင္ပူးတြဲလုိက္သည့္ အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးအစား (ဥပမာ ဓာတ္ပံုမ်ား သို႔မဟုတ္ ဗြီဒီယိုမ်ား) (သို႔ေသာ္ ယင္းသုိ႔ေသာအေၾကာင္းအရာတို႔အား ကူးယူထားသည္တို႔မဟုတ္ပါ)၊
 • သင့္ဖုန္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထည့္သြင္းထားသည့္ အီးေမးလ္အေကာင့္မ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္အမ်ိဳးအစားမ်ား (သို႔ေသာ္ ယင္းအေကာင့္မ်ား၏ အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ား သို႔မဟုတ္ စကားဝွက္မ်ားမဟုတ္ပါ)၊ သင့္တြင္ Microsoft Exchange ActiveSync ("EAS") အေကာင့္ရွိမရွိ၊ သင့္အီးေမးလ္အေကာင့္ဆက္တင္မ်ား (ဆာဗာႏွင့္ ပို႔ထ္ဆက္တင္တုိ႔သာ)၊ သင့္အီးေမးလ္အေကာင့္တစ္ခုစီရွိ အီးေမးလ္အေရအတြက္၊ သင့္အီးေမးလ္အေကာင့္မ်ားတြင္းရွိ အီးေမးလ္မ်ား၏ ပ်မ္းမွ်အရြယ္အစားႏွင့္ သင့္အေကာင့္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္မိေစရန္ ၾကာခ်ိန္ (သို႔ေသာ္ ေပးပုိ႔သူ၊ လက္ခံသူ၊ အီးေမးလ္ပါအေၾကာင္းအရာ သုိ႔မဟုတ္ ပူးတြဲခ်က္တို႔မဟုတ္ပါ)၊
 • သင္ေဒါင္းလုဒ္လုပ္သည့္အရာ၊ အခ်ိန္၊ ယင္းေဒါင္းလုဒ္မ်ားကို သင္မွ်ေဝျခင္းျပဳမျပဳ၊ ယင္းေဒါင္းလုဒ္မ်ားကို သင္တပ္ဆင္မႈျဖဳတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ျခင္း ျပဳမျပဳ (ျပဳပါက ျပဳသည့္အခ်ိန္) စသည္တို႔အပါအဝင္ သင့္ေဒါင္းလုဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အပလီေကးရွင္းအခ်က္အလက္၊
 • Wi-Fi/hot spot ကိုဖြင့္ထားျခင္းရွိမရွိႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္၊
 • သင့္ဖုန္းေပၚတြင္ သင္ထားရွိေသာ အဆက္အသြယ္ျပဳသူအေရအတြက္၊ အဆက္အသြယ္ျပဳသူတစ္ဦးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ထားရွိသည့္ အခ်က္အလက္အစိတ္အပိုင္းအေရအတြက္၊ အဆက္အသြယ္ျပဳသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား မည္သည့္ေနရာမွလာေၾကာင္းအေသးစိတ္ (ဥပမာ Facebook၊ Gmail၊ LinkedIn) ႏွင့္ သင့္ဖုန္းတြင္ သင္တည္ေထာင္ထားသည့္ အုပ္စုအေရအတြက္ (သို႔ေသာ္ တစ္ဦးခ်င္း ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမဟုတ္ပါ)၊
 • သင့္ကင္မရာကို ဖြင့္ထားသည္လား ပိတ္ထားသည္လား၊ သင့္ဖုန္းရွိ ကင္မရာျဖင့္ သင္႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗြီဒီယိုမ်ား အေရအတြက္စုစုေပါင္း၊ သင့္ဖုန္းတြင္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ဗြီဒီယိုမ်ား အေရအတြက္စုစုေပါင္း၊ ယင္းသို႔ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ဗြီဒီယိုမ်ားကို သင္သိမ္းဆည္းထားသည့္ ဖုိဒါမ်ားႏွင့္ အတုေယာင္ဖိုဒါမ်ားအေရအတြက္ (သို႔ေသာ္ ယင္းဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗြီဒီယိုမ်ားအား ကူးယူထားသည္တို႔မဟုတ္ပါ) ႏွင့္ သင့္ဖုန္းတြင္ သင္သိမ္းဆည္းထားေသာ သီခ်င္းအေရအတြက္၊
 • သင့္ဖုန္း၏ဘက္ထရီအေျခအေနႏွင့္ Wakelock အခ်က္အလက္ (Wakelock ဆိုသည္မွာ သင့္ဖုန္းကို ပါဝါနည္းသည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္သြားျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ Android ပါဝါစီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းစနစ္ျဖစ္သည္)၊ ႏွင့္
 • HTC မွေပးအပ္ထားၿပီး သင့္ဖုန္းတြင္သိမ္းဆည္းထားသည့္ 'ကူညီပါ' သို႔မဟုတ္ 'ကြၽႏု္ပ္အားျပသပါ' ေဆာင္းပါးမ်ား သို႔မဟုတ္ ဗြီဒီယိုမ်ားကို သင္အသံုးျပဳသည့္ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္သည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ႏွင့္ ၾကာခ်ိန္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ (စုေပါင္းအေနျဖင့္ "အသံုးျပဳမႈ အခ်က္အလက္")။

သင့္အသံုးျပဳမႈသတင္းပို႔သည့္ အခ်က္အလက္ကို သင့္ဖုန္းတြင္သာ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး လံုၿခံဳစြာထားရွိကာ သိမ္းဆည္းထားပါသည္။ သင့္ဖုန္းသည္ ေကာက္ခံထားရွိေသာ အခ်က္အလက္ကို လံုၿခံဳသည့္ခ်န္နယ္တစ္ခု (HTTPS) ျဖင့္ သင့္ဖုန္းမွ HTC ထံသို႔ ပို႔လႊတ္ပါမည္။ အခ်က္အလက္ကို ပို႔လႊတ္ေသာအခါတြင္ ၎သည္ ျပတ္ေတာက္ေနသည့္ပံုစံျဖင့္ သင့္ဖုန္း၏အမွတ္စဥ္ထံသို႔ ခ်ိတ္ဆက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဆက္တင္မ်ား>အေၾကာင္းအရာ>အသံုးျပဳမႈႏွင့္အမွားသတင္းပို႔မႈ သို႔သြား၍ သင့္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ သတင္းပုိ႔မႈ အခ်က္အလက္ကို HTC မွ ေကာက္ခံမႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈတြင္ ပါဝင္မႈ သို႔မဟုတ္ ႏႈတ္ထြက္မႈကို မည္သည့္အခ်ိန္မဆို သင္ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

HTC ၏ ေထြေထြသတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ခံမႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈ အေလ့အထမ်ားအေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ရန္ HTC လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိေရး မူဝါဒကို ဝင္ေရာက္ေလ့လာပါ။

အမွားသတင္းပုိ႔မႈ
ေနာက္ဆံုးမြမ္းမံမႈ- 2/5/2015

အစီအစဥ္၊ အက္ပ္ သို႔မဟုတ္ စက္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုတြင္ အမွားျဖစ္ေပၚေသာအခါ သင့္ဖုန္းမွ သင္ေပးပို႔ေသာ အမွားသတင္းပို႔မႈမ်ားေပၚမူတည္၍ HTC သည္ ၎၏ စက္ပစၥည္းႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲစြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ ယံုၾကည့္ႏိုင္မႈကို ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ အမွားသတင္းပို႔မႈကို အသံုးျပဳပါသည္။ HTC သည္ စားသံုးသူမ်ားေပးပို႔ေသာ အမွားသတင္းပို႔မႈမ်ားကို ေကာက္ခံၿပီး ၎တို႔ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာကာ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ သံုးစြဲသူမ်ားအား မည္သည္က ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚေနေစေၾကာင္းကို သိရွိရန္ ေပါင္းစည္းထားၿပီး မည္သူျဖစ္ေၾကာင္းမေဖာ္ျပသည့္ အခ်က္အလက္ကို အသံုးျပဳပါသည္။ HTC သည္ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ၎တို႔၏ အမွားမ်ားကိုျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ကူညီရန္ ေပါင္းစည္းထားသည့္ အမွားသတင္းပို႔မႈအခ်က္အလက္ကို ေပးအပ္ျခင္းလည္းျပဳလုပ္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ထပ္ေဆာင္းေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း HTC ထံသို႔ အမွားသတင္းပို႔မႈမ်ားကို ေပးပို႔မႈျပဳမျပဳကို သင္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

သင္မွားယြင္းခ်က္တစ္ခုႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္အခ်ိန္တြင္ သင္၏ကိရိယာေပၚရွိ ေဆာ့ဖ္ဝဲသည္ ထိုျပႆနာကို ရွာေဖြေဖၚထုတ္ရွင္းလင္းႏိုင္ေစရန္ HTC အား ကူညီႏိုင္ေသာ မွားယြင္းခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျခား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (ကြန္ရက္ႏွင့္ အေထြေထြေနရာေဒသဆိုင္ရာ ကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား) ကို စုေဆာင္းေပးပါသည္။ မွားယြင္းခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ား၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ မွားယြင္းခ်က္၏ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ သေဘာသဘာဝတို႔အေပၚ မူတည္၍ ကြဲျပားပါသည္။ မွားယြင္းခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေအာက္ပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္-

မွားယြင္းခ်က္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား။  မွားယြင္းခ်က္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မွားယြင္းခ်က္အေၾကာင္း ေဖၚျပခ်က္။

စက္ကိရိယာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္။  စက္ကိရိယာ၏ အမည္၊ စက္ကိရိယာ ID၊ တည္ေဆာက္မႈ ID၊ ေမာ္ဒယ္၊ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဗားရွင္းထုတ္ေဝမႈတို႔အျပင္ ခြဲျခားထားေသာ ပစၥည္းကုတ္နံပါတ္ကဲ့သို႔ စက္ကိရိယာအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။

မွတ္တမ္းဖိုင္။  မွားယြင္းခ်က္၏ အေၾကာင္းရင္းကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ႏိုင္သည့္ သင္၏ကိရိယာ၏ အဆိုပါမွားယြင္းခ်က္ ျဖစ္သည့္အခ်ိန္တြင္ရွိသည့္ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား။ အကယ္၍ ေနရာေဒသကိုအေျခခံေသာ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခု ဆက္လက္မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေတာ့ပါက သင္၏ ေနရာေဒသအခ်က္အလက္ အတိအက်ကဲ့သို႔ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ တစ္ကုိယ္ရည္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မွတ္တမ္းဖိုင္တြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေသာ္လည္း မွားယြင္းခ်က္ အစီရင္ခံျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ ရည္႐ြယ္မထားပဲ စုေဆာင္းရမိေသာ အျခားမည္သည့္ တစ္ကုိယ္ရည္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုမဆို သင့္အားေဖၚထုတ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အျခားရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္မဆို အသံုးျပဳမည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ အျခားမည္သည့္ ၾကားခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း မွ်ေဝမႈျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။

သင္၏ ကိရိယာ သို႔မဟုတ္ သင္၏ ကိရိယာေပၚမွ အပလီေကးရွင္းတစ္ခုသည္ မွားယြင္းခ်က္တစ္ခုေၾကာင့္ ဆက္လက္မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ တုံ႔ျပန္မႈမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ရပ္တန္႔ျခင္းျဖစ္ပါက သင့္အား မွားယြင္ခ်က္အစီရင္ခံစာ ပို႔လိုျခင္းရွိမရွိ ေမးပါလိမ့္မည္။ အစီရင္ခံစာတစ္ခု ဖန္တီးသည့္အခ်ိန္တိုင္းတြင္ သင့္ကိုေမးေစလိုျခင္းရွိမရွိ သို႔မဟုတ္ သင့္အားေမးျမန္းျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ အစီရင္ခံစာမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ ပို႔ေစလိုျခင္းရွိမရွိတို႔ကို သင္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိပါမည္။ အကယ္၍ သင္သည္ အလိုအေလ်ာက္ အစီရင္ခံစာပို႔ျခင္း ေရြးခ်ယ္မႈကို ေရြးခ်ယ္ထားပါက ေနာင္အစီရင္ခံစာမ်ားကို သင္၏အတည္ျပဳခ်က္မလိုဘဲ ပို႔မည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ အလိုအေလ်ာက္ အစီရင္ခံစာပို႔ျခင္း အဂၤါရပ္ကို ေရြးခ်ယ္မထားပါက အစီရင္ခံစာ၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို မပို႔မီ သင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ အလိုအေလ်ာက္ အစီရင္ခံစာပို႔ျခင္း အဂၤါရပ္ကို ပိတ္လိုပါက ေအာက္ပါေနရာသို႔သြားျခင္းျဖင့္ မွားယြင္းမႈ အစီရင္ခံျခင္း ဆက္တင္တြင္ အခ်ိန္မေရြး သင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္- မီႏူး>ဆက္တင္မ်ား>အေၾကာင္း> အသံုးျပဳမႈႏွင့္ မွားယြင္းမႈ အစီရင္ခံျခင္း

ေဒတာခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ Wi-Fi သို႔မဟုတ္ ႀကိဳးခ်ိတ္ဆက္မႈ ရရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ အစီရင္ခံစာကို မည္သို႔မည္ပံု ေပးပို႔မည္ဆိုသည္ကို သင္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ အစီရင္ခံစာကို ေဒတာခ်ိတ္ဆက္မႈမွ တစ္ဆင့္ ေပးပို႔လိုသည္ဟု သင္ေဖၚျပထားပါက ပံုမွန္ ေဒတာအသံုးျပဳခကို ေကာက္ခံႏိုင္ပါ။ အကယ္၍ သင္သည္ အလိုအေလ်ာက္ အစီရင္ခံျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေရြးခ်ယ္ထားပါက ဦးစားေပးကြန္ရက္သည္ အထက္တြင္ ေဖၚျပထားသည့္အတိုင္း မေပးပို႔မီအခ်ိန္တိုင္းတြင္ သင့္ကိုေမးျမန္းရန္ သင္၏ ကိရိယာေပၚရွိ မွားယြင္းမႈ အစီရင္ခံျခင္း ဆက္တင္တြင္ ေျပာင္းလဲထားျခင္းျဖင့္ သင္ျပင္ထားျခင္းမရွိလွ်င္ အစီရင္ခံျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို သင္ေရြးခ်ယ္လိုက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ရွိေသာ ဦးစားေပးကြန္ရက္ကိုသာ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။

HTC သည္ သင္ေပးပို႔ေသာ မွားယြင္းမႈ အစီရင္ခံစာကို သင္ေပးေသာ ရွာေဖြေဖၚထုတ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ေတာင္းဆိုမႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ HTC ဝယ္ယူသူ ေစာင့္ေရွာက္မႈဌာနကို သင့္ကိရိယာ၏ ပစၥည္းကုတ္နံပါတ္ကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ေရြးခ်ယ္ထားပါက HTC မွ သင္ယခင္ပို႔ထားေသာ မွားယြင္းမႈအစီရင္ခံစာတြင္ တြဲဖက္ပါဝင္လာသည့္ ခြဲျခားထားေသာ ပစၥည္းကုတ္နံပါတ္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးႏိုင္ၿပီး ထိုသို႔ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ HTC မွ သင္၏ကိရိယာတြင္ ထပ္ခါထပ္ခါျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာတစ္ခုကို ပို၍ထိေရာက္စြာ အေျဖရွာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ မွားယြင္းမႈ အစီရင္ခံျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ HTC မွ စုေဆာင္းယူေသာ ေဖၚထုတ္ႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္အား နည္းပညာ အေထာက္အပံ့ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္သာ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး အျခား ၾကားခံအဖြဲ႔အစည္မ်ားျဖင့္ မွ်ေဝျခင္း မျပဳလုပ္သည့္အျပင္ HTC လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိေရး မူဝါဒအရ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

HTC ၏ ေထြေထြသတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ခံမႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈ အေလ့အထမ်ားအေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ရန္ HTC လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိေရး မူဝါဒကို ဝင္ေရာက္ေလ့လာပါ။

HTC Sense ပင္မစာမ်က္ႏွာ
ေနာက္ဆံုး မြမ္းမံမႈ- 2/5/2015

HTC ၏ Sense ပင္မစာမ်က္ႏွာမွ သင့္အား သတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ဇာတ္လမ္းမ်ားအျပင္ သင္၏ စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အပလီေကးရွင္းမ်ားအေၾကာင္း အၾကံေပးမႈမ်ား ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ လက္ရွိျဖစ္စဥ္မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာအသစ္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္အသစ္မ်ားအျပင္ ႐ိႈးပြဲမ်ားႏွင့္ အျခား အေၾကာင္းအရာမ်ားအေၾကာင္း သတိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်က္ျပမႈမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ရရွိႏိုင္ေစရန္ သင္၏သေဘာတူညီမႈျဖင့္ HTC Sense ပင္မစာမ်က္ႏွာသည္ ေနာက္ကြယ္မွ ပံုမွန္ အလုပ္လုပ္ေနပါသည္။ HTC Sense ပင္မစာမ်က္ႏွာသည္ ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ သင္၏ဦးစားေပးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ိဳးစံုကို စုေဆာင္း၊ ရယူၿပီး အသံုးျပဳပါသည္- သင္၏ ျပကၡဒိန္ (သင္၏ ျပကၡဒိန္တြင္ပါဝင္ေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္)၊ သင္၏ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား (ေခၚဆိုမႈ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ားစသည္)၊ အိမ္တြင္၊ အလုပ္တြင္ သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္ သြားလာေနက်ေနရာမ်ားတြင္ ရွိေနသည္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ သင္၏ တည္ေနရာအတိအက် (GPS ႏွင့္ ကြန္ရက္ အေျချပဳ တည္ေနရာ ရွာေဖြေရးစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍)၊ ကြန္ရက္ဆက္သြယ္ေရး (ကြန္ရက္အသံုးျပဳမႈ အျပည့္)၊ သင္၏ အေကာင့္ (အေကာင့္မ်ား ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ ေပါင္းထည့္ျခင္း၊ အေကာင့္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ စကားဝွက္ေပးျခင္း၊ ကိရိယာေပၚရွိ အေကာင့္မ်ား၏ သံုးစြဲမႈ)၊ သိုေလွာင္မႈ (သင္၏ SD ကဒ္မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ မြမ္းမံျခင္း)၊ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား (တိုက္႐ိုက္ေခၚဆိုမႈ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ ဖုန္းအေျခအေနႏွင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ဖတ္ျခင္း)၊ ဘက္ထရီဆက္တင္မ်ား၊ ခ်ိန္ကိုက္မႈ ဆက္တင္မ်ား၊ ေနာက္ခံ႐ုပ္ပံု၊ သင္၏ အပလီေကးရွင္း အခ်က္အလက္ (စက္စတင္ခ်ိန္တြင္ အလုပ္လုပ္မည္)၊ ပံုေသဆက္တင္မ်ားႏွင့္ စနစ္တူးလ္မ်ား။

သင့္ကို ကိုယ္တိုင္စိတ္ၾကိဳက္ဖန္တီးမႈ အေတြ႕အၾကံဳကို ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ HTC Sense ပင္မစာမ်က္ႏွာ သင္သီးျခား အသံုးျပဳေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ HTC Sense ပင္မစာမ်က္ႏွာႏွင့္ သင္၏ ကိရိယာေပၚတြင္ အသံုးျပဳေသာ ေအာက္ပါတုိ႔ကဲ့သို႔ အခ်က္မ်ားကို ေကာက္ယူပါမည္-

 • သင့္ရွိ ဖုန္းအမ်ိဳးအစား၊ သင္၏ ဖုန္းကုမၸဏီႏွင့္ အျခားအလားတူတို႔ကဲ့သို႔ သင့္ကိရိယာ၏ ေယဘုယ် အခ်က္အလက္မ်ား
 • HTC Sense ပင္မစာမ်က္ႏွာကို သင္မည္မွ် ၾကာေအာင္ အသံုးျပဳသည္ဆိုသည္ႏွင့္ သင္သြားေရာက္ခဲ့ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားအျပင္ HTC Sense ပင္မစာမ်က္ႏွာကို ခ်ိတ္ဆက္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အပလီေကးရွင္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ HTC Sense ပင္မစာမ်က္ႏွာကို မည္သို႔မည္ပံုအသံုးျပဳထားသည္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေယဘုယ်အခ်က္အလက္မ်ား
 • ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘက္မွ ပို၍ကိုက္ညီမႈရွိေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပသႏိုင္ရန္ သင္မည္သည္တို႔ကို စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေလ့လာႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးမည့္ သင္ေရြးခ်ယ္ေသာ အေၾကာင္းအရာ၊ ထုတ္ေဝသူႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား။ HTC Sense ပင္မစာမ်က္ႏွာရွိ အေၾကာင္းအရာ ေပါင္းထည့္ပါမွ သင္စိတ္ဝင္စားမႈအရွိဆံုး အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။
 • အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္ သင္အသံုးျပဳသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ရွာေဖြမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ သင္ဖန္တီးထားေသာ စိတ္ႀကိဳက္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
 • သင္ေဒါင္းလုပ္လုပ္ထားေသာ အပလီေကးရွင္းႏွင့္ သင္၏ ကိရိယာေပၚတြင္ အသံုးျပဳေသာ အပလီေကးရွင္းမ်ား၊ သင္သြားေရာက္ေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား၊ သင္ၾကည့္႐ႈနားဆင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ သင္၏ သီခ်င္းမ်ား၊ ဗီြဒီယိုမ်ား၊ TV အစီအစဥ္မ်ား၊ ဖုန္းအသြင္အျပင္မ်ား- သင္၏ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကို သိရွိၿပီး သင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အပလီေကးရွင္းမ်ားကို ေပးပို႔ အၾကံျပဳႏိုင္ရန္ ၎တို႔ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသံုးျပဳပါသည္။
 • HTC Sense ပင္မစာမ်က္ႏွာကို ခ်ိတ္ဆက္ရန္ သင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အပလီေကးရွင္းမ်ား၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားကဲ့သို႔ လူမႈကြန္ရက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္အား မွ်ေဝခြင့္ျပဳရန္၊ သင္၏ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေလ့လာခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ HTC Sense ပင္မစာမ်က္ႏွာတြင္ သင္၏ အေကာင့္မွ သတင္းမ်ားကို ျပေပးႏိုင္ရန္)၊ Zoe (သင္၏ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗြီဒီယိုမ်ားကို HTC Sense ပင္မစာမ်က္ႏွာတြင္ ျပသေပးႏိုင္ရန္)၊ HTC TV (သင္ကို အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးႏိုင္ရန္) ႏွင့္ ျပကၡဒိန္ (HTC Sense ပင္မစာမ်က္ႏွာ တြင္ သင္၏ အစီအစဥ္မ်ားကို ျပေပးႏိုင္ၿပီး TV အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေၾကာင္း သတိေပးခ်က္မ်ားကို ျပေပးႏိုင္ပါသည္။)

သင္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ HTC Sense ပင္မစာမ်က္ႏွာသည္ သင္၏ အိမ္ႏွင့္ အလုပ္လိပ္စာကို (သင္မွ ေပးေသာ သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳေပးေသာ) အသံုးျပဳၿပီး သင္၏ ေနရာအတိအက်အျပင္ သြားေနက်ေနရာမ်ားကို သင္၏အိမ္အနီး သို႔မဟုတ္ အလုပ္အနီးရွိ ေန႔လည္စာစားရန္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားကဲ့သို႔ ေနရာအလိုက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရန္အတြက္ စုေဆာင္းပါသည္။

HTC Sense ပင္မစာမ်က္ႏွာ၏ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚထုတ္ႏိုင္ေသာ အသံုးျပဳထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ တည္ေနရာအတိအက် အခ်က္အလက္မ်ားအား ေတာင္းဆိုမႈကို ေရြးခ်ယ္ရန္မွ လက္မခံပါဟု ေရြးခ်ယ္ထားပါက သင္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔မွာ ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သင္၏ ၿမိဳ႕ သို႔မဟုတ္ ေဒသ သို႔မဟုတ္ HTC Sense ပင္မစာမ်က္ႏွာတြင္ သင္ေပါင္းထည့္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚမူတည္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို လက္ခံရရွိႏိုင္ပါေသးသည္။

သင္၏ HTC Sense ပင္မစာမ်က္ႏွာ ဆက္တင္မ်ားကို ေအာက္ပါေနရာသို႔သြား၍ အခ်ိန္မေရြး သင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္- Sense ပင္မစာမ်က္ႏွာ > မီႏူး > “စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္ထားေသာ HTC Sense ပင္မစာမ်က္ႏွာ”

HTC ၏ ေထြေထြသတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ခံမႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈ အေလ့အထမ်ားအေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ရန္ HTC လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိေရး မူဝါဒကို ဝင္ေရာက္ေလ့လာပါ။