ေနာက္ဆံုးမြမ္းမံမႈ-​ေအာက္​တိုဘာ ၂၀၁၄

HTC သည္ တစ္ပါးသူ၏ ဉာဏပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈကို အလြန္အေလးထားသည္ႏွင့္အညီ အသံုးျပဳသူမ်ားကိုလည္း ထိုသို႔က်င့္သံုးရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ အသံုးျပဳသူတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚသုိ႔ မိမိတို႔လႊင့္တင္လိုက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ တတိယအဖြဲ႕အစည္း၏ မူပိုင္ခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနျခင္းမရွိေစရန္ အထူးတာဝန္ယူရပါမည္။

အကယ္၍ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚေရာက္ေနေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ တတိယအဖြဲ႕အစည္း၏ မူပိုင္ခြင့္အား ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိပါက HTC အေနျဖင့္ Digital Millennium မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ ( “DMCA”) ႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒအရ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚမွ ခ်က္ခ်င္းဖယ္ရွားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ မူပိုင္ခြင့္အား အဖန္ဖန္ခ်ိဳးေဖာက္သူ၏အေကာင့္ကို HTC မွ ပိတ္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ အေကာင့္ပိုင္ဆုိင္သူ သို႔မဟုတ္ မွာယူသံုးစြဲသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ မူပိုင္ခြင့္အား အဖန္ဖန္ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္ကို သိရွိရပါက HTC မူပိုင္ခြင့္ကိုယ္စားလွယ္သို႔ ဆက္သြယ္ကာ ၎တုိ႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

မူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္ခံထားရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသိေပးျခင္း

အကယ္၍ သင္လုပ္ေဆာင္ထားၿပီးေသာအခ်က္သည္ မူပိုင္ခြင့္ကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ခ်ိဳးေဖာက္သကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနသည္ဟုထင္ျမင္ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္တြင္စာျဖင့္ေဖာ္ျပကာ HTC မူပိုင္ခြင့္ကိုယ္စားလွယ္သို႔ တင္ျပေပးပါရန္။ သတိျပဳရန္မွာ HTC ၏ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ သင့္အတြက္သာျဖစ္ၿပီး ဝက္ဘ္ဆုိက္ေပၚတြင္ရွိေသာ မူပိုင္ခြင့္ထားရွိၿပီးသား သင့္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ကူးယူခံထားရျခင္းရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးရန္ျဖစ္သည္။ အျခားေသာစံုစမ္းေမးျမန္းမႈ (ဥပမာ-နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီေတာင္းခံမႈ) မ်ားကို ဤလုပ္ငန္းစဥ္မွေန၍ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

သင္သည္ မူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈအသိေပးျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ပယ္ဖ်က္ရန္ေတာင္းဆိုမည္ဆိုပါက သင္သည္မွန္ကန္ေသာ ဥပေဒလုပ္နည္းေပၚသို႔ စတင္ေျခခ်ေနၿပီပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ HTC ရွိ သင့္စာရင္းအတြက္၊ အျခားေသာ ဥပေဒအက်ိဳးဆက္မ်ားတြက္ ဆိုင္းငံ့ထားျခင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 17 U.S.C. ေအာက္တြင္ မူပိုင္ခြင့္ကိုခ်ိဳးေဖာက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သိလ်က္ႏွင့္ မွားယြင္းစြာတင္ျပပါက Lenz v. Universal Music Corp. , 572 F. Supp. ၏ ျဖစ္စဥ္ကဲ့သုိ႔ အပိုဒ္ ၅၁၂(စ) ႏွင့္ အျခားေသာ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားအရ သင့္တြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံမွေကာက္ခံေသာ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သံုးစြဲသူမ်ားထံမွ ေကာက္ခံေသာ ေရွ႕ေနငွားရမ္းခမ်ား ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 2d 1150 (N.D. Cal. 2008).

ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးၿပီးသည့္အခါ သင္မူပုိင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈအသိေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္လိုပါက၊ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို HTC ၏ မူပုိင္ခြင့္ကိုယ္စားလွယ္သို႔ ပို႔ေပးပါရန္-

 1. မူပိုင္ခြင့္ပိုင္ရွင္၏ကိုယ္စား လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ လက္မွတ္အစစ္ သုိ႔မဟုတ္ အီလက္ထရြန္းနစ္လက္မွတ္
 2. ခ်ိဳးေဖာက္ခံထားရသည္ဟု သင္တင္ျပေသာအခ်က္အလက္တင္ထားရာ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚရွိေနရာ၏ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္-သုိ႔မွသာ HTC မွ ထိုအခ်က္အလက္ကို ေနရာခ်ေပးႏိုင္ေပမည္။
 3. HTC မွ အသိေပးခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုအပ္ပါက သင္၏ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ အီးေမးလ္တို႔မွ သင့္ထံဆက္သြယ္ႏိုင္ေပမည္။
 4. တင္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္သည္ မူပိုင္ခြင့္ပိုင္ရွင္၊ ၎၏ကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ၏ တရားဝင္လႊဲအပ္ထားျခင္းမရွိသည္ကို ယံုၾကည္ေၾကာင္း တင္ျပခ်က္ႏွင့္
 5. မုသားသက္ေသခံ၏ ျပစ္ဒဏ္ေအာက္ရွိ သင္၏အသိေပးခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ မွန္ကန္တိက်ေၾကာင္း၊ သင္သည္ မူပိုင္ခြင့္ပိုင္ရွင္ သို႔မဟုတ္ မူပိုင္ခြင့္ပိုင္ရွင္ကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း သင္၏ေဖာ္ျပခ်က္

ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို မွတစ္ဆင့္ေပးပို႔ရပါမည္။

 1. အြန္လိုင္း- HTC မူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အသိေပးျခင္း ပံုစံ။

 2. အီးေမးလ္- copyright_americas@htc.com၊ သို႔မဟုတ္
 3. ေမးလ္- HTC မူပိုင္ခြင့္ကိုယ္စားလွယ္

ေပးပို႔ရန္ အလ်င္ျမန္ဆံုးႏွင့္ အလြယ္ကူဆံုးနည္းလမ္းမွာ မူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈအသိေပးျခင္း ပံုစံ မွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဖယ္ရွားထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္ေခၚရန္ အတည္ျပဳအသိေပးခ်က္ကိုျဖည့္စြက္ျခင္း

သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို မွားယြင္းစြာဖယ္ရွားထားသည္ သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းစြာေဖာ္ျပထားသည္ဟု ယူဆပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္ဘက္ရွိ သတ္မွတ္ထားေသာေနရာတြင္ စာေရးသား၍ HTC မူပိုင္ခြင့္ကိုယ္စားလွယ္သို႔ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္။ HTC သည္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မွားယြင္းစြာဖယ္ရွားခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းစြာေဖာ္ျပခံရျခင္းတို႔အတြက္ တင္ျပရာတြင္အသံုးျပဳရန္သာျဖစ္သည္။ အျခားေသာစံုစမ္းေမးျမန္းမႈ (ဥပမာ-နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီေတာင္းခံမႈ) မ်ားကို္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မွေန၍ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

အတည္ျပဳအသိေပးခ်က္ကို ေပးပို႔ျခင္းသည္ သင္ႏွင့္တိုင္ၾကားသူ အၾကားတြင္ ဥပေဒလုပ္ထံုးမ်ားအတိုင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အစျဖစ္သည္ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ နားလည္ပါ။ သို႔ျဖစ္၍ သင္သည္ ထိုအတည္ျပဳအသိေပးခ်က္တြင္ တစ္စံုတစ္ခုမွားယြင္းခဲ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ စြပ္စြဲျခင္းျဖစ္ေနပါက သင့္ႏိုင္ငံအတြက္ တရားေရးဆိုင္ရာ မလုိလားအပ္ေသာဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ တစ္ပါးသူ၏ မူပိုင္ခြင့္ကိုခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းရွိ၊ မရွိ မေသခ်ာပါက ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ဆက္သြယ္တိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

HTC မွေန၍ အတည္ျပဳမူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အသိေပးခ်က္ အျပည့္အစံုကို မူလေပးပို႔သူထံသို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ပါမည္။ အတည္ျပဳမူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အသိေပးခ်က္ကို ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ သင္၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည္ျဖဴစြာေဖာ္ျပၿပီးသား ျဖစ္သြားပါမည္။

ေသခ်ာစစ္ေဆးၿပီးသည့္အခါ အတည္ျပဳအသိေပးခ်က္ ေပးပို႔ေတာ့မည္ဆိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို HTC မူပိုင္ခြင့္ကိုယ္စားလွယ္သို႔ ေပးပို႔ပါရန္-

 1. သင္၏ အီလက္ထရြန္းနစ္လက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ လက္မွတ္အစစ္၊
 2. ဖယ္ရွားခံထားရေသာ အခ်က္အလက္တင္ထားရာ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚရွိေနရာ၏ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္၊
 3. သက္ေသခံျခင္းျပစ္ဒဏ္ေအာက္တြင္ သင္သည္ အခ်က္အလက္မ်ား မွားယြင္းစြာဖယ္ရွားခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းစြာေဖာ္ျပခံရျခင္းမွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ ႏွင့္
 4. သင့္လိပ္စာတည္ရွိရာေဒသ၏ တရားေရးဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ ဖယ္ဒရယ္ခ႐ိုင္တရား႐ုံးမွ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ကို လက္ခံေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္၊ သင့္လိပ္စာသည္ အေမရိကႏိုင္ငံ၏ ျပင္ပတြင္တည္ရွိေနပါက HTC ရွိရာ မည္သည့္တရား႐ံုးမဆို (ဝါရွင္တန္ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္အတြက္ အေမရိကခ႐ိုင္တရား႐ံုးအပါအဝင္) တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ သင္သည္ မူလမူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈအသိေပးခ်က္ကိုေပးပို႔သူ သို႔မဟုတ္ ၎၏ကိုယ္စားလွယ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံေၾကာင္းေဖာ္ျပသည္။

ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို မွတစ္ဆင့္ေပးပို႔ရပါမည္။

 1. အြန္လိုင္း- HTC အတည္ျပဳ မူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈအသိေပးခ်က္ ပံုစံ
 2. အီးေမးလ္- copyright_americas@htc.com၊ သို႔မဟုတ္
 3. ေမးလ္- HTC မူပိုင္ခြင့္ကိုယ္စားလွယ္

မူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈဆိုင္ရာသတိေပးခ်က္မ်ားေပးပို႔ရန္ အလ်င္ျမန္ဆံုးႏွင့္ အလြယ္ကူဆံုးနည္းလမ္းမွာ မူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈအသိေပးျခင္း ပံုစံ မွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳ၍မွတ္သားပါ။

သတိေပးခ်က္ ႏွင့္ အသိေပးခ်က္

အသိေပးခ်က္ သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳ မူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈအသိေပးခ်က္ကို ျဖည့္စြက္ရာတြင္ သင့္အေနျဖင့္ အထက္ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုေစရန္ဂရုျပဳပါ။ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ သင္ထံမွ မူပိုင္ခြင့္ခ်ဳိးေဖာက္မႈဆိုင္ရာ သတိေပးခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ အသိေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျခားလိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းခံပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ အျမန္ဆံုးေပးပို႔ေစလိုပါသည္။ ဤလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာမႈမရွိပါက သင္၏အတည္ျပဳအသိေပးခ်က္ အတြက္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ သင္ေပးပို႔ေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ တိက်မွန္ကန္ေအာင္စစ္ေဆးပါ။

မူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈအသိေပးခ်က္ သုိမဟုတ္ အတည္ျပဳအသိေပးခ်က္သည္ မူပိုင္ခြင့္အက္ဥပေဒ 17 U.S.C အပိုဒ္ ၅၁၂(စ) အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒအက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ အပိုဒ္ ၅၁၂(စ)။ အခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ မူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းစြာအဖယ္ရွားခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းစြာေဖာ္ျပခံရျခင္းျဖစ္သည္ဟု မွားယြင္းစြာတင္ျပပါက တင္ျပသူ၏တာဝန္သာျဖစ္သည္။

မူပိုင္ခြင့္အသိေပးခ်က္ သို႔မဟုတ္ အျခားဉာဏပိုင္ဆိုင္မႈ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အသံုးျပဳသူတင္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုဖယ္ရွားျခင္း သို႔မဟုတ္ သံုးစြဲမႈကိုတားျမစ္ထားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ အားထုတ္မႈတစ္ခုအေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေသာ မူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အသိေပးခ်က္တိုင္း၏မိတၱဴကို လူထုအက်ိဳးျပဳ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ တင္ေလ့ရွိေသာ လူမႈဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္း Chilling Effects အပါအဝင္ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသုိ႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

HTC မူပိုင္ခြင့္ကိုယ္စားလွယ္မွ အတည္ျပဳအသိေပးခ်က္တစ္ေစာင္လက္ခံရရွိသည္ႏွင့္ လက္ခံရရွိၿပီးသည့္ေန႔မွစ၍ ႐ံုးဖြင့္ရက္ ၁၀ ရက္အတြင္း ဖယ္ရွားခံထားရေသာ အခ်က္အလက္ကို ျပန္တင္ေပးမည္ သို႔မဟုတ္ မသုံးႏိုင္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားမႈကို ရပ္ဆိုင္းေပးမည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းၾကားသည့္ အတည္ျပဳအသိေပးခ်က္မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို ျပန္ပို႔ေပးပါမည္။ ၁၀ ရက္အတြင္း ဖယ္ရွားထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္တင္ေပးျခင္း၊ ျပန္လည္တင္ထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္း မရွိခဲ့ပါက မူပိုင္ခြင့္ပိုင္ရွင္မွ အခ်က္အလက္တင္ျပသူ (အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေစ၊ အသံုးျပဳသူျဖစ္ေစ) ကို အေရးယူႏိုင္ပါသည္။

HTC အေနျဖင့္ တရားေရးဆိုင္ရာအၾကံဉာဏ္မ်ားေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ မူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈအသိေပးခ်က္ သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳအသိေပးခ်က္၏ တရားေရဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သိလိုပါက ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖင့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။

HTC မူပိုင္ခြင့္ကိုယ္စားလွယ္

ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚရွိပံုစံအျပင္ မူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈအသိေပးခ်က္ သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳအသိေပးခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဉာဏပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သိလိုသည္မ်ားကို HTC မူပိုင္ခြင့္ကိုယ္စားလွယ္ထံသို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

မူပိုင္ခြင့္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဥပေဒဌာန
HTC America, Inc.
13920 SE Eastgate Way, Suite 400
Bellevue, WA 98005
ဖုန္း- (425) 679-5318
ဖက္စ္- (425) 861-1715
အီးေမးလ္- copyright_americas@htc.com

HTC မူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အသိေပးျခင္း ပံုစံ

မူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈတရားစြဲဆိုခ်က္၏ ေဖာ္ျပခ်က္္

 1. ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚရွိ မူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား URL
 2. ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု စြပ္စြဲေသာအလုပ္၏ေဖာ္ျပခ်က္-
  • ကၽြႏု္ပ္ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳသူအမည္
  • ကၽြႏု္ပ္ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳသူ၏ မူလသီခ်င္း
  • ကၽြႏု္ပ္ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳသူ၏ အႏုပညာလက္ရာ
  • ကၽြႏု္ပ္ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳသူ၏ တိုက္႐ိုက္ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ
  • ကၽြႏု္ပ္ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳသူ၏ ဗီြဒီယို
  • ကၽြႏု္ပ္ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳသူ၏ မူပိုင္ခြင့္ရွိၿပီးသား အမွတ္တံဆိပ္
  • အျခား

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္

 1. မူပိုင္ခြင့္ပိုင္ရွင္အမည္ (ကုမၸဏီအမည္)
 2. သင္၏တရားဝင္အမည္
 3. သင့္အဖြဲ႕အစည္း၏ အမည္
 4. သင္၏အလုပ္အကိုင္ရာထူး
 5. လမ္းလိပ္စာ
 6. ၿမိဳ႕
 7. ျပည္နယ္ / တိုင္း
 8. ZIP / စာပို႔ကုဒ္အမွတ္
 9. ႏိုင္ငံ
 10. တယ္လီဖုန္းနံပါတ္
 11. အီးေမးလ္

မူပိုင္ခြင့္ပိုင္ဆိုင္မႈ

 1. မူပိုင္ခြင့္ရွိသူႏွင့္သင္၏ ဆက္ႏြယ္မႈ
  • ကၽြႏ္ုပ္သည္ မူပိုင္ခြင့္ရၿပီးသားအလုပ္ကုိ ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။
  • ကၽြႏ္ုပ္၏အဖြဲ႕အစည္းသည္ မူပိုင္ခြင့္ရၿပီးသားအလုပ္ကို ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။
  • ကၽြႏ္ုသည္ မူပိုင္ခြင့္ကိုင္ေဆာင္ထားသူကိုယ္စား ထိုအသိေပးခ်က္ကို အမႈဖြင့္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အက်ိဳးေဆာင္ျဖစ္ပါသည္။


 2. ကၽြႏု္ပ္တို႔အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြယ္ဝွက္ထားသည့္အခါ ထိုအခ်က္အလက္သည္ သင္၏ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖင့္ ဖယ္ရွားလိုက္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ စာမ်က္ႏွာျဖင့္အစားထိုးထားမည္ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပသင့္ေသာအမည္ကိုေရြးပါ-
  • ကၽြႏ္ုပ္အမည္
  • ကၽြႏ္ုပ္အဖြဲ႕အစည္းအမည္
  • မူပိုင္ခြင့္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ၏အမည္

ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္လက္မွတ

 1. ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္ေဖာ္ျပလိုသည္မွာ-
  • တိုင္ၾကားခံထားရေသာ အခ်က္အလက္သည္ မူပိုင္ခြင့္ပိုင္ရွင္ လႊဲအပ္ေပးထားျခင္း လံုးဝမဟုတ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ပါသည္။
  • ဤအခ်က္အလက္သည္ မွန္ကန္တိက်ၿပီး
  • သက္ေသခံျခင္းျပစ္ဒဏ္ေအာက္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ မူပိုင္ခြင့္ပိုင္ရွင္ကိုယ္စား ခ်ိဳးေဖာက္မႈကိုေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူျဖစ္သည္။
  • Digital Millennium မူပိုင္ခြင့္အက္ဥပေဒ၏ အပိုဒ္ ၅၁၂(စ) အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားေအာက္ရွိ အခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ မူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု သိလ်က္ႏွင့္ မွားယြင္းစြာေဖာ္ျပသည့္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မဆို ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္သည္ကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံပါသည္။
  • HTC အေနျဖင့္ ဤပံုစံထဲတြင္ ထည့္သြင္းေပးပို႔ေသာ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္ကိုမဆို တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသို႔ ေပးပို႔ႏိုင္သည္။
  • ဤအခ်က္ကို အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္းသည္ ရလဒ္အေနျဖင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ထဲရွိ ကၽြႏ္ုပ္အေကာင့္ပိတ္သိမ္းခံရေစႏုိင္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္နားလည္ပါသည္။
  • ဤအကြက္ထဲတြင္ သင့္အမည္အျပည့္အစံု႐ိုက္ထည့္ျခင္းကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္လက္မွတ္အျဖစ္ ယူဆပါမည္။

HTC အတည္ျပဳမူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အသိေပးခ်က္ ပံုစံ

မူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈတရားစြဲဆိုခ်က္၏ ေဖာ္ျပခ်က္

 1. မူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈသတိေပးခ်က္ေၾကာင့္ ဖယ္ရွားၿပီး ခ်ိဳးေဖာက္မႈစြဲဆိုခံအခ်က္အလက္မ်ားရွိရာ URL-
 2. ေက်းဇူးျပဳ၍ အဘယ္ေၾကာင့္ မူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈအသိေပးခ်က္သည္ မွားယြင္းသည္ဟုယူဆေၾကာင္း ထင္ျမင္ခ်က္ေပးပါ။ သတိေပးခ်က္- ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားမရႏိုင္သည့္အခါတြင္ ထိုအရာသည္ သင့္အတည္ျပဳမူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အသိေပးခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အေထာက္အကူေပးပါမည္။

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္
 1. သင္၏တရားဝင္အမည္
 2. သင့္အဖြဲ႕အစည္း၏ အမည္
 3. သင္၏အလုပ္အကိုင္ရာထူး
 4. လမ္းလိပ္စာ
 5. ၿမိဳ႕
 6. ျပည္နယ္ / တိုင္း
 7. ZIP / စာပို႔ကုဒ္အမွတ္
 8. ႏိုင္ငံ
 9. တယ္လီဖုန္းနံပါတ္
 10. အီးေမးလ္

ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္လက္မွတ

 1. ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္ေဖာ္ျပလိုသည္မွာ-
  • သက္ေသခံျပစ္ဒဏ္၏ေအာက္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္၏အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မွားယြင္းစြာဖယ္ရွားခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ပါသည္။
  • ကၽြႏု္ပ္လိပ္စာတည္ရွိရာေဒသ၏ တရားေရးဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ ဖယ္ဒရယ္ခ႐ိုင္တရား႐ုံး မွတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ကို လက္ခံေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္၊ သင့္လိပ္စာသည္ အေမရိကႏိုင္ငံ၏ ျပင္ပတြင္တည္ရွိေနပါက HTC ရွိရာ မည္သည့္တရား႐ံုးမဆို (ဝါရွင္တန္ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္အတြက္ အေမရိကခ႐ိုင္တရား႐ံုးအပါအဝင္) တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
  • ကၽြႏ္ုပ္သည္ မူလမူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈအသိေပးခ်က္ကိုေပးပို႔သူ သို႔မဟုတ္ ၎၏ကိုယ္စားလွယ္၏ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံသည္။
  • Digital Millennium မူပိုင္ခြင့္အက္ဥပေဒ၏ အပိုဒ္ ၅၁၂(စ) အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားေအာက္ရွိ အခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ မူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု သိလ်က္ႏွင့္ မွားယြင္းစြာေဖာ္ျပသည့္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မဆို ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္သည္ကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံပါသည္။
  • Digital Millennium မူပိုင္ခြင့္အက္ဥပေဒ အပိုဒ္ ၅၁၂(စ)(၂)-(၃) ႏွင့္ အျခားဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားအရ သင့္ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မူလတိုင္ၾကားသူထံ ေပးပို႔ရပါလိမ့္မည္။
  • HTC အေနျဖင့္ ဤပံုစံထဲတြင္ ထည့္သြင္းေပးပို႔ေသာ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္ကိုမဆို တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသို႔ ေပးပို႔ႏိုင္သည္။
  • ဤအခ်က္ကို အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္းသည္ ရလဒ္အေနျဖင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ထဲရွိ ကၽြႏ္ုပ္အေကာင့္ပိတ္သိမ္းခံရေစႏုိင္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္နားလည္ပါသည္။
  • ဤအကြက္ထဲတြင္ သင့္အမည္အျပည့္အစံု႐ိုက္ထည့္ျခင္းကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္လက္မွတ္အျဖစ္ ယူဆပါမည္။

လုပ္ေဆာင္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖဳတ္ခ်ျခင္းႏွင့္ ေတာင္းဆိုမႈျပန္လုပ္ျခင္း

 • HTC မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးရန္ အျမန္ႏိုင္ဆံုး မူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈအသိေပးခ်က္ လက္ခံရရွိၿပီးသည့္အခါ
 • အခ်က္အလက္မ်ားကြယ္ဝွက္ခံထားရသည္ကို ခ်က္ခ်င္းအသိေပးရမည္။ ဥပမာ-
  “သင္လက္ခံရရွိေသာ ဤမက္ေဆ့ခ်္မွာ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ HTC မွလက္ခံရရွိထားေသာ မူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈအသိေပးခ်က္အရ ကြယ္ဝွက္ထားလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးရန္ျဖစ္ပါသည္-”

  ထိုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ မွားယြင္းစြာကြယ္ဝွက္ခံရမႈ သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းစြာေဖာ္ျပခံရမႈကို ယံုၾကည္ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ မူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈအသိေပးခ်က္ကို ဤေနရာတြင္
 • ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာျခင္းျဖင့္ ေပးပို႔ႏုိင္သည္။
 • အခ်က္အလက္မ်ားကို မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျဖဳတ္ခ်ၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ရက္ ၃၀ ထက္မနည္း ထိန္းသိမ္းေပးထားရမည္။
 • အသံုးျပဳသူမွ အတည္ျပဳမူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အသိေပးခ်က္တစ္ေစာင္ ေပးပို႔ပါက-
  • အတည္ျပဳအသိေပးခ်က္ႏွင့္အတူ မူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အသိေပးခ်က္ေပးပို႔သူကို ခ်က္ခ်င္းပံ့ပိုးေပးၿပီး
  • အခ်က္အလက္မ်ားကို မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အတည္ျပဳအသိေပးခ်က္ လက္ခံရရွိၿပီး ၁၀ ရက္ထက္မနည္း ၁၄ ရက္ထက္မပိုေသာကာလတြင္ ျပန္လည္တင္ထားေပးရပါမည္။