မၾကာမီ လာမည္

HTC Desire 825 ႏွင့္အတူ သင့္အား ပံုမွန္ထက္ပိုသည့္ဆူညံမႈ၊ ေပ်ာ္ရြင္မႈႏွင့္ အံ့ၾသဖြယ္ရာဓါတ္ပံုမ်ားကိုျပဳလုပ္ေပးသည္။ ေကာင္းမြန္သည့္ 5.5” HD ျပသမႈ၊ အမွတ္အသားျပဳထားသည့္ 24-bit Hi-Res HTC BoomSound™ with Dolby Audio™ မိုက္ခရိုစပလပ္ရွ္ျပီးစီးမႈႏွင့္အတူ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္ လက္ႏွင့္ဆုပ္ကိုင္ႏုိင္သည့္ဒီဇိုင္း အဂၤါရပ္ေပးျခင္း။

သင့္အေနျဖင့္သီးျခားရွိရန္စမတ္ဖုန္းႏွင့္အတူစပလပ္ရွ္တစ္ခုကိုျပဳလုပ္ပါ။

HTC Desire 825 ဘယ္ေတာ့ရႏိုင္မလဲ ကၽြႏု္ပ္ကို ေျပာျပပါ
အမည္ေပးသြင္းပါ