မၾကာမီ လာမည္

ေခါင္းပိုင္းကိုလွည့္ပါ၊ ထုတ္ျပီးဆူညံသံတစ္ခ်ဳိ႕ျပဳလုပ္ပါ။ HTC Desire 630 သည္ 24-bit Hi-Res HTC BoomSound™ Dolby Audio™ profile အသံအဂၤါရပ္ကိုေပးျပီး မိုက္ခရုိစပလက္ရွ္သည္ သင္အေနနဲ႔သီးျခားျဖစ္သျဖင့္စမတ္ဖုန္းအတြက္ျပီးေစသည္။

HTC Desire 630 ဘယ္ေတာ့ရႏိုင္မလဲ ကၽြႏု္ပ္ကို ေျပာျပပါ
အမည္ေပးသြင္းပါ