ပြတ္ဆြဲမႈ ၁ ခု၊ လက္ေခ်ာင္း ၃ ေခ်ာင္းျဖင့္

HTC Connect™ မိတ္ဆက္ျခင္း - မာတီမီဒီယာေဆာ့လ္ဝဲလ္သည္ HTC စမတ္ဖုန္းမွ မည္သည့္ဂီတႏွင့္ ဗီြဒီယိုကို မဆို အမွ်င္မျပတ္စီးေၾကာင္းျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ ဖြင့္ႏိုင္ေစသည္။
  • ဖြင့္ပါ။
    အမွ်င္မျပတ္စီးေၾကာင္းျဖင့္ဖြင့္လိုသည့္ ဂီတ သို႔မဟုတ္ ဗီြဒီယိုကို ဖြင့္ပါ။
  • ပြတ္ဆြဲပါ
    ေအာက္ေျခမွ လက္ေခ်ာင္းသံုးေခ်ာင္းျဖင့္ အေပၚကို ပြတ္ဆြဲပါ ျပသမႈစခရင္
  • ဖြင့္ပါ
    သင္ထိန္းခ်ဳပ္လိုေသာ ကိရိယာကို ေရြးခ်ယ္ပါ ၿပီးလွ်င္ ဖြင့္ပါ။ ဤမွ် ႐ိုးရွင္းပါသည္။
ဒီကိုႏွိပ္ပါ HTC Connect ပူးေပါင္းသူျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္

ဖြင့္ပါ

ဖုန္းမွ ကိရိယာသို႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း ညႊန္ၾကားပါ။
ဤတြင္ နည္းလမ္းေဖာ္ျပထားပါသည္ -

ႀကိဳးမဲ့အိမ္တြင္းစတီရီယို
ဂီတ အမွ်င္မျပတ္စီးေၾကာင္းျဖင့္ဖြင့္မႈ

ယာမာဟာ A/V ဖမ္းယူကိရိယာမ်ားသည္ စပ္ေၾကာင္းမဲ့ေပါင္းစည္းမႈအတြက္ HTC ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ တြဲသည္ - ႐ိုးရွင္းစြာပင္ သင္၏ အိမ္တြင္းေဖ်ာ္ေျဖေရးစနစ္တြင္ ဂီတကို ဖြင့္ရန္ HTC ဖုန္းမွ လက္ေခ်ာင္းသံုးေခ်ာင္ျဖင့္ အေပၚသို႔ ပြတ္ဆြဲပါ။
သင့္ဘက္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မစြန္႔ခြာမည့္ ကိရိယာျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအား ခံစားပါ။

[ ပို၍ေလ့လာပါ ]

စမတ္ဖုန္း စခရင္
ႀကီးမားသည့္စခရင္သို႔

ပြတ္ဆြဲမႈတစ္ခုျဖင့္ သင့္ဖုန္းစခရင္ကို သင့္တီဗီြသို႔ အရိပ္ထိုးပါ။
တစ္ခန္းလံုးအတြက္ တိုက္႐ိုက္ဓာတ္ပံုျပသမႈ သို႔မဟုတ္ ဗီြဒီယိုျပန္ဖြင့္မႈအျဖစ္သို႔ သင့္တီဗီြအား ေျပာင္းရန္ NETGEAR ၏ Push2TV ကဲ့သို႔ သဟဇာတျဖစ္ေသာ ျပသမႈအဒပ္တာကို HTC ခ်ိတ္ဆက္မႈျဖင့္ တြဲပါ။

[ ပို၍ေလ့လာပါ ]

အလင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ &
စပီကာအမွ်င္မျပတ္စီးေၾကာင္းျဖင့္ဖြင့္မႈ

အလင္းကို မွိန္ေစၿပီး AwoX StriimLIGHT ျဖင့္ သင့္ဖုန္းမွ ဂီတကို အမွ်င္မျပတ္စီးေၾကာင္းျဖင့္ ႀကိဳးမဲ့ဖြင့္ပါ။ အသင့္ပါစပီကာပါ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ႏွစ္မ်ိဳးသံုးမီးသီးကို ဘလူးတုသ္ သို႔မဟုတ္ WiFi မွတစ္ဆင့္ သင္၏ HTC ဖုန္းျဖင့္ လြယ္ကူစြာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအား ခံစားပါ။

[ ပို၍ေလ့လာပါ ]

ႀကိဳးမဲ့ စပီကာ

ႀကိဳးမဲ့ဂီတကို Libratone ျဖင့္ အမွ်င္မျပတ္စီးေၾကာင္းျဖင့္ စတိုင္က်စြာ ဖြင့္ပါ။ ေၾကာ့ရွင္းေသာ အလြတ္တည္ Zipp စီပီကာႏွင့္ နံရံအထိုင္ခ် Loop စပီကာႏွစ္မ်ိဳးလံုးသည္ သင့္ HTC phone ဖုန္းမွ ႀကိဳးမဲ့ဂီတကို ေပးပို႔သည္။ အခ်င္းခ်င္းဖလွယ္ႏိုင္ေသာအဖံုးမ်ားသည္ သင့္စတိုင္ႏွင့္ လိုက္ဖက္ရန္ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လာသည္။

[ ပို၍ေလ့လာပါ ]

သင္၏ ႀကိဳးမဲ့ကမၻာ
HTC CONNECT

ပြတ္ဆြဲမႈတစ္ခုျဖင့္ အိမ္တြင္းေဖ်ာ္ေျဖမႈကို အဆံုးသတ္ပါ။ Pioneer ၏ သဟဇာတအျပည့္အဝရိွသည့္ HTC ခ်ိတ္ဆက္မႈထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ အသံဖိုင္ဗီြဒီယိုဖမ္းယူကိရိယာမ်ားႏွင့္ ႀကိဳးမဲ့စပီကာမ်ား အစံုလိုက္ ပါဝင္သည္။
တန္းဝင္စမတ္ဖုန္းျဖင့္ တန္းဝင္အိမ္တြင္းအီလက္ထရြန္းနစ္ပစၥည္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။

[ ပို၍ေလ့လာပါ ]
အေပၚသို႔ ျပန္သြားပါ