တစ္စကၠန္႔အတြင္း အရာတိုင္း လႊဲေျပာင္းျခင္း

HTC Transfer tools သည္ သင့္အဆက္အသြယ္မ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ ေတးသီခ်င္းမ်ားႏွင့္ အျခားအရာမ်ားအားလံုးကို သင့္ HTC ဖုန္းအသစ္သို႔ ရိုးရွင္းလြယ္ကူေသာ အဆင့္ေလးမ်ားျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ပါသည္။

သင့္ HTC ဖုန္းကို မည္သို႔ ဘက္အာ့ပ္ ျပဳလုပ္ရမည္နည္း-

HTC ဘက္အာ့ပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ သင့္အေကာင့္မ်ား၊ အသုံးခ်ပ႐ိုဂရမ္မ်ား၊ စာၫႇပ္အမွတ္အသားမ်ား၊ မူလစခရင္ အသြင္အျပင္၊ ဆက္တင္မ်ားႏွင့္ ဝစ္ဂက္မ်ားကို ကေလာက္ဒ္တြင္ သိမ္းထားေသာေၾကာင့္၊ အကယ္၍ မွားသြင္းမိျခင္း၊ စနစ္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား လုပ္မိျခင္းေၾကာင္း လိုအပ္သည္မ်ားရွိလွ်င္ ကေလာက္ဒ္မွ သင့္ HTC ဖုန္းအသစ္သို႔ အျမန္ျပန္လည္ ယခင္ေဒတာမ်ားအတိုင္းရယူႏိုင္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ဘက္အာ့ပ္ျပဳလုပ္ရန္ကိုပင္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

 • 1
  ဖုန္းေပၚရွိ သင္၏ Wi-Fi သို႔မဟုတ္ ေဒတာခ်ိတ္ဆက္မႈကို ဖြင့္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
 • 2
  ဆက္တင္မ်ားသို႔သြားပါ၊ ထုိ႔ေနာက္ ဘက္အာ့ပ္ & ျပန္လည္သတ္မွတ္မႈကို ႏွိပ္ပါ။
 • 3
  ဘက္အာ့ပ္အေကာင့္ကိုႏွိပ္ပါ၊ ထုိ႔ေနာက္ HTC အေကာင့္ကိုႏွိပ္ပါ။
 • 4
  သင္၏ Google အေကာင့္၊ Facebook အေကာင့္၊ သို႔မဟုတ္ သင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအသံုးျပဳ၍ HTC အေကာင့္ထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ပါ။
 • 5
  သင္သည္ သင့္ Google အေကာင့္ကိုအသံုးျပဳ၍ ၀င္ေရာက္ပါက သင္သည္ HTC ဘက္အာ့ပ္ကိုအသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ Google ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားစခရင္ေပၚရွိ ဘက္အာ့ပ္ေရြးစရာကို ပိတ္ထားပါ။
 • 6
  ကေလာက္ဒ္သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ရန္ သင့္ကို ေမးျမန္းပါက သင့္ဖုန္းအသစ္ကို ဘက္အာ့ပ္လုပ္ရန္အတြက္ Google Drive ကိုအသံုးျပဳပါ။
 • 7
  ဘက္အာ့ပ္ & ျပန္လည္သတ္မွတ္မႈစခရင္တြင္ ပံုမွန္ဘက္အာ့ပ္မ်ားကိုျပဳလုပ္ရန္ အလုိအေလ်ာက္ဘက္အာ့ပ္ကို ဖြင့္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ သင့္ဖုန္းကို ကိုယ္တိုင္ဘက္အာ့ပ္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ယခု ဘက္အာ့ပ္ျပဳလုပ္ျခင္းကို ႏွိပ္ပါ။