စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း HTC One မိသားစု

တစ္ခုတည္းေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံ၊ အ႐ြယ္အစား သံုးမ်ိဳး

သတၱဳအတိျပီးေသာ မိသားစုဖြဲ႕စည္းပုံ

ဘယ္ေနရာမဆုိသြားပါ

သြားလာလႈပ္ရွား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈပါ။ ေလယာဥ္စီးရင္းပင္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ။ က်စ္လစ္သိပ္သည္းေသာ ၄.၃လက္မ၊ ျမင္ကြင္းႏွင့္ေသးသြယ္ပါးလႊာသည့္တည္ေဆာက္မႈသည္ ျမန္ဆန္စြာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းသည္ အလုပ္ပိုၿပီးေစႏုိင္ပါသည္။ ေနရာတကာသယ္ယူလြယ္ေသာ အ႐ြယ္အစား၊ အရာတုိင္း အသံုး၀င္ျခင္း - သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူေသာ ပရီမီယံအဆင့္။

မူရင္း တီထြင္ၾကံဆဖန္တီးထားမႈ

အေကာင္းဆံုးအဆင့္တန္းဝင္ ဒီဇိုင္းပံုစံ၊ အံအားသင့္သြားေစေသာ ေအာ္ဒီယို၊ ထူးျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ ကင္မရာႏွင့္ ေခတ္မီဆန္းျပားမႈ အရာအားလံုး။ စြဲျမဲသြားေစေသာ ၄.၇လက္မ၊ အျမင္အာရုံဖမ္းစားႏိုင္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ စမတ္ဖံုးအေတြ႕ အၾကံဳရသျပန္လည္ေဖာ္က်ဴး ေပၚလြင္ေသာ ျမင့္မားသည့္စြမ္းေဆာင္ရည္။

အရာခပ္သိမ္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေစပါ။

ပိုမိုပါဝင္မႈ၊ ပိုမိုေသာထုထည္ပမာဏ၊ ပိုမိုေသာ တူးလ္မ်ား။ ၅.၉လက္မရွိျပီး သံစုံျမည္ဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ စတီရီယိုစပီကာပါေသာ ၾကီးမားသည့္ မ်က္ႏွာျပင္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အၾကီးဆံုးေသာဘက္ထရီ - တာရွည္ခံ ပါဝါစြမ္းအား၊ အျမင့္မားဆံုးေသာ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ။