HTC® တြင္ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ လူအမ်ား၊ ကၽြန္ုပ္တို႔ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အထဲမွ လူစုမ်ား၊ နွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အားေလးစားျခင္း၊ စေသာ တာဝန္သိတတ္သည့္အျပဳအမူမ်ားျဖင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္ဟု ကတိျပဳပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ကမာၻ႔ အဖြဲ႕သားနွင့္ဆို္င္ေသာ တာဝန္စံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ ထိန္းထားနို္င္ေသာ ပန္းတို္င္မ်ား သည္ ေအာက္ပါတို႔လုပ္ရန္ ပံုစံထုတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

 • အလုပ္သမားမ်ား ေကာင္းစားေစမည့္ေနရာ အျဖစ္ ႀကာရွည္ထိန္းထားနိုင္ျပီး အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိေသာ အလုပ္ပတ္ဝန္းက်င္ ကို ဖန္တီးရန္
 • ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေစ်းကြက္သုိ႔ ယူေဆာင္လာသည့္အေလ်ာက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အနည္းဆံုးရွိေစရန္
 • အနည္းဆံုးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစသည့္ တာဝန္ရွိေသာ ေပးသြင္းမႈ ဆိုင္ခြဲ ႏွင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ အသင္း နွင့္ လူမႈေရး စံနႈန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ျပီး လိုက္နာေစာင့္ထိန္းေသာ ထုတ္ကုန္ ေပးသြင္းသူ ဌာနခ်ဳပ္ တို႔ကို တည္တံ့ေစရန္

လူအမ်ား

ကၽြန္ုပ္တို႔စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္မႈ နွင့္ တီထြင္နုိင္မႈတို႔သည္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ အဖိုးတန္ဆံုးျဖစ္ေသာ ကၽြန္ုပ္တို႔ အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ နွင့္ တိုက္ရိုက္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ တာဝန္ယူတတ္မႈ၊ ရိုးသားမႈ နွင့္ စီပြားေရး က်င့္ဝတ္တို႔အား လိုက္နာရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္သည့္အေလ်ာက္ ကၽြန္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္ ႀကာရွည္ထိန္းထားနိုင္ျပီး အက်ိဳးေက်းဇူးရွိေသာ အလုပ္ပတ္ဝန္းက်င္ ကို ဖန္တီးႏိုင္မႈတို႔သည္ ကၽြန္ုပ္တို႔ အလုပ္သမားမ်ား၏ တည္ႀကည္မႈ နွင့္ ရိုးသားမႈတို႔အားျဖင့္သာ အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ေဆာင္သည္။

 • လူမႈအခြင့္အေရးမ်ား

  ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ကၽြန္ုပ္တို႔အလုပ္သမားမ်ားအားလံုး အတြက္ လူမႈအခြင့္အေရးမ်ား၏ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားကို အတည္ျပဳ ထိန္းသိမ္းရန္ ကတိျပဳပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈအခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ျခင္း နွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းအတြက္ ကၽြန္ုပ္တို႔ ေလးစားမႈအား ယူနိုက္တက္ ေနးရွင္း ယူနီဗာဆယ္ လူမႈ႕အခြင့္အေရးမ်ား ေႀကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း ရွိ ေရွ႕သို႔ခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းစဥ္မ်ား က လမ္းညႊန္ေပးသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔အလုပ္သမားမ်ား၊ ဝယ္ယူသူမ်ား နွင့္ ေပးသြင္းသူမ်ား၊ ႏွင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အထဲမွ တိုင္းျပည္ ႏွင့္ လူစုမ်ား တို႔နွင့္ ဆက္ဆံမႈသည္ ေရွ႕သို႔ခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းစဥ္မ်ားကို ထင္ဟပ္ေစျပီး ဤေနရာတြင္ ရည္ညႊန္းသည္။ ထို႔အျပင္ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္နို္င္ေသာ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းကို အားေပးျပီး၊ ေႏွာင့္ယွက္မႈ နွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတို႔ကို တားျမစ္သည္။

 • အလုပ္လုပ္ေသာ အခ်ိန္နာရီမ်ား

  ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ကၽြန္ုပ္တို႔အလုပ္သမားအတြက္ အရပ္ေဒသ လုပ္ငန္းဓေလ့ထံုးစံမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီေသာ မွ်တသည့္ အလုပ္ အခ်ိန္ဇယားကို ေပးရန္ ႀကိဳးစားသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔ စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ လြန္ကဲေသာ အပိုခ်ိန္ကိုကန္႔သတ္ရန္ အီလက္ထေရာနစ္လုပ္ငန္း ႏိုင္ငံသားခံယူျခင္းပူးေပါင္းမႈ(EICC) မွ ခ်မွတ္သည့္ စံနႈန္းမ်ားကို လိုက္နာသည္။ ထုတ္လုပ္မႈေပးသြင္းသူမ်ားသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေပးသြင္းသူ အျပဳအမူ ဥပေဒက်မ္းကို လိုက္နာရန္ နွင့္ ခုနွစ္ရက္ကာလတိုင္းတြင္ အနည္းဆံုး 24 နာရီ ဆက္တိုက္ အနားယူ မႈ ရွိရမည္။

 • က်န္းမာေရး နွင့္ ေဘးကင္းေရး

  ကၽြန္ုပ္တို႔အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ က်န္းမာျပီး ေဘးကင္းေသာ အလုပ္ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးနိုင္ရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သည္။ ဥပမာ - ကၽြန္ုပ္တို႔စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားသည္ သူတို႔၏အလုပ္အတြက္ လိုအပ္သည့္အေလ်ာက္ ေရရွည္ျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရး နွင့္ ေဘးကင္းေရးသင္တန္းမ်ားကို ရရွိသည့္အျပင္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ထုတ္လုပ္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားကို ေကာင္းမြန္ေသာ ဒီဇိုင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာပညာ နွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈနွင့္ ဆိုင္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား၊ ကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား၊ နွင့္ ေဘးကင္းေသာ အလုပ္ လမ္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ျခင္း တို႔ျဖင့္ နီးကပ္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ထားသည္။ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ေဆာင္ရြက္သည္။

  ကၽြန္ုပ္တို႔၏ က်န္းမာေရး နွင့္ ေဘးကင္းေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လက္ရွိ က်န္းမာေရး နွင့္ ေဘးကင္းေရး အေျခအေနမ်ားထင္ဟပ္ေစရန္အတြက္ နွစ္စဥ္ အေကာင္းဆံုးေနာက္ဆံုးေပၚ ျဖစ္ရန္ ျပဳျပင္မြမ္းမံသည္။ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ အႏၲရယ္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ား စီမံျခင္းနွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အနာတရျဖစ္မႈ နွင့္ အႏၲရယ္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးကင္းေရး စီမံခ်က္ စနစ္အတြက္ OHSAS18001:2007 ေအာက္တြင္ ေထာက္ခံထားျပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ထပ္ခါထပ္ခါျပဳလုပ္ျပီး ရေသာ ဒဏ္ခ်က္မ်ား၏ အႏၲရယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စက္ရံုမ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္စုစည္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအခ်ိဳ႕တြင္ အလိုအေလ်ာက္စက္မ်ား အသံုးျပဳသည္။

   ကၽြႏ္ုပ္တို႔ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးကင္းေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ အဓိကပါဝင္မႈမ်ား-

  • လုပ္ငန္းခြင္တြင္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးကင္းေရး အႏၲရယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား၊ ေဘးကင္းေသာ အလုပ္ လမ္းစဥ္မ်ား၊ ကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား၊ ေဘးကင္းေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ နွင့္ အျခားေသာ ကာကြယ္မႈ တိုင္းတာခ်က္မ်ား တို႔ကို ေပးျခင္း
  • အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း၊ အသိေပးျခင္း၊ ႏွင့္ စြန္႔ခြာျခင္းမ်ားလုပ္ရန္ အေရးေပၚ တု႔ံျပန္မႈ ေပၚလစီကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း
  • ကုမၸဏီမွ ေထာက္ပံ့ေသာ က်န္းမာမႈ ပရိုဂရမ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားအား အားေပးလႈံ႔ေဆာ္သည္။ ထိုင္ဝမ္ ႏွင့္ တရုတ္ျပည္ ရွိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္လုပ္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားတြင္ ယခုလက္ရွိ အားကစားရံုအသင္းဝင္ျခင္း၊ အလုပ္တြင္ က်န္းမာေရး အႀကံေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း နွင့္ က်န္းမာမႈ စစ္ေဆးျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ယခုလက္ရွိ ေပးကမ္းေနသည္။
 • ေနွာင့္ယွက္မႈ နွင့္ ခြဲျခားမႈ မရွိျခင္း

  ကြဲျပားခ်က္သည္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ကမာၻ႔အသင္းအဖြဲ႔ဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ၏ အဓိက တန္ဘိုးျဖစ္ျပီး ထိုကြဲျပားခ်က္သည္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဝယ္ယူသူမ်ား၊ လူအုပ္စုမ်ား နွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားတို႔၏ ေျပာင္းလဲေနေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ကူညီေပးသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ အခြင့္အေရးရရွိမႈ တူညီေသာ အလုပ္သမားျဖစ္ျပီး လူမ်ိဳး၊ က်ားမ၊ အသက္၊ ခႏၶာ သို႔ စိတ္ မသန္းစြမ္းျခင္း၊ ဘာသာ၊ လူမ်ိဳးဇာတိ၊ သို႔ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားမွ ကာကြယ္ထားေပးသည့္ အျခား သြင္ျပင္ လကၡဏာမ်ားေပၚ မူတည္ျပီး လုပ္ငန္းခြင္ နွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ခြဲျခားမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရပါ၊

 • ကေလးအလုပ္သမားမ်ား မရွိရ

  ကေလးအလုပ္သမားသည္ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ ကိစၥရပ္တခုျဖစ္ျပီး ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ထုတ္လုပ္မႈ နွင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ထုတ္လုပ္မႈ ေပးသြင္းသူမ်ားတြင္ အသက္မျပည့္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးယူေသာ တိုင္းတာခ်က္မ်ား ကို သံုးသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ အရပ္ေဒသ၏အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား နွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီမႈ ေသခ်ာေစရန္ အလုပ္ခန္႔ျခင္းအတြက္ အသက္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္သည္။ ထုတ္လုပ္မႈ ေပးသြင္းသူမ်ားအတြက္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေပးသြင္းသူအျပဳအမူ ဥပေဒက်မ္းသည္ မွ်တမႈမရွိေသာ ဘယ္လုပ္ငန္းခြင္ က်င့္သံုးမႈကိုမဆို ကန္႔သတ္ထားျပီး စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားအားလံုးသည္ တရားဝင္ အလုပ္လုပ္နိုင္ေသာ အသက္ျဖစ္ရမည္ ဟူေသာ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္မႈကို ရွင္းလင္းစြာ ေျပာျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္အလုပ္သမားစာရင္းစစ္မ်ားကို ပံုမွန္ လုပ္ေဆာင္ျပီး၊ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ထုတ္လုပ္မႈ ေပးသြင္းသူမ်ားအား မွ်တေသာ လုပ္ငန္းခြင္ က်င့္သံုးမႈမ်ားအေပၚ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို သိရန္ေျပာျပထားသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္

ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေစရန္ နွင့္ ထိန္းထားနိုင္ေသာ ေျခရာ ကို ႀကီးထြားေစရန္ အတြက္ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ားဖယ္ရွားျခင္း၊ နွင့္ ပစၥည္းမ်ား ျပန္၍အသံုးျပဳျခင္း အစရွိသည္ တို႔အားလုပ္ေဆာင္ရန္ ဆန္းသစ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားအား အဆက္မျပတ္ ရွာေဖြမႈကို ရည္စူးသည္။

 • စြမ္းအင္အသံုးျပဳျခင္း နွင့္ ထုတ္လႊင့္ျခင္း

  ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ကာဗြန္ ထုတ္လႊင့္မႈ ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ အလြန္တိုေသာ ေပးသြင္းမႈ ခ်ိန္း ပံုစံကို ထုတ္ထားျပီး ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေပးသြင္းသူစက္ရံု အမ်ားစုသည္ ေထာင္ယြန္၊ ထိုင္ဝမ္ ႏွင့္ ရွန္ဟိုင္း၊ တရွုတ္ျပည္ ရွိ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ အဓိကထုတ္လုပ္ေသာ ေနရာမ်ား အနီးတြင္ တည္ရွိသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား နွင့္ ဒီဇိုင္းဆြဲသူမ်ားသည္ ပို၍ စြမ္းအင္အသံုးျပဳမႈ နည္းေသာ ကိရိယာမ်ား တီထြင္မႈအေပၚတြင္ အဓိကထားသည္။ ထို႔အျပင္ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေပးသြင္းသူ အျပဳအမူ ဥပေဒက်မ္းရွိ စံႏႈန္းမ်ားအား ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ထုတ္လုပ္မႈ ေပးသြင္းသူမ်ားနွင့္ အတူ ပိုေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ျပီး ထိုေပးသြင္းသူမ်ား၏ စာရင္းစစ္အခ်ိန္တြင္း ပတ္ဝန္းက်င္ က်င့္သံုးမႈမ်ားကို ျပန္၍သံုးသပ္သည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ISO 14064-1 စံနႈန္းမ်ားနွင့္ အညီ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ အစိမ္းေရာင္အိမ္ ဓာတ္ေငြ႕အရင္းအျမစ္မ်ား နွင့္ ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ႀကပ္ထိန္းသိမ္းထားသည္။

 • အႏၲရယ္ေပးေသာ ပစၥည္းမ်ားအား စီမံျခင္း

  စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား နွင့္ အျခားေသာ ပစၥည္းမ်ားအား စည္းစနစ္က်က် စီမံျခင္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ နွင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရး နွင့္ ေဘးကင္းေရး အစရွိသည္တို႔အား ကာကြယ္ျခင္းတြင္ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးသည္။ လွ်ပ္စစ္နွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာအႏၲရယ္ရွိသည့္ အရာဝတၳဳမ်ားအသံုးျပဳမႈ ကန္႔သတ္ျခင္း (RoHS) ကဲ့သို႔ေသာ ဆို္င္ရာဥပေဒ နွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းစံနႈန္းမ်ားအား ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ထုတ္လုပ္မႈ ေပးသြင္းသူမ်ားက လုိက္နာရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔ လိုအပ္သည္။ ေပးသြင္းသူလိုက္နာမႈ စာရင္းမ်ား၊ စက္ရံုစစ္ေဆးျခင္းမ်ား၊ နွင့္ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား နွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ေဘးကင္းစြာ ကိုင္တြယ္ျခင္း နွင့္ သိုေလွာင္းျခင္းမ်ား အပါအဝင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စည္းစနစ္တက် စီမံျခင္း နွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း မ်ားအတြက္ ကၽြန္ုပ္တို႔ တြင္ မ်ားစြာေသာ ပရိုဂရမ္မ်ား ရွိသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နွင့္ ပတ္သက္၍ အရာဝတၳဳမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း သုိ႔ ဖယ္ရွားျခင္းမ်ားအတြက္ ဓာတုေဗဒ နွင့္ ခႏၶာေဗဒဆို္င္ရာ ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာေပးေသာ စစ္ေဆးျခင္း စနစ္ နွင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေပးသြင္းမႈခ်ိန္းမ်ားအားလံုးတြင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား စုေဆာင္းျခင္းစနစ္ တို႔အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။

 • ျပန္လည္ အသံုးျပဳျခင္း

  ကၽြန္ုပ္တို႔အတြက္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေလွ်ာ့ခ်မႈသည္ အရင္းအျမစ္ကနဦးတြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ျဖင့္ စတင္သည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မွ စက္ရံုစြန္႔ပစ္ပစၥည္း၏ ထုထည္ကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း နွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ျပန္လည္အသံုးျပဳမႈ ကို တိုးျမင့္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ပါမည္ဟု ကၽြန္ုပ္တို႔ ကတိျပဳပါသည္။ ဤကတိျပဳျခင္း အက်ိဳဆက္ရလဒ္မွာ ထုတ္လုပ္မႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၏ 60 ရာခိုင္နႈန္းအား ပံုမွန္ နွစ္စဥ္ ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း နႈန္း အေနျဖင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ ထိန္းသိမ္းထားနိုင္ခဲ့သည္။ HTC ၏ အဓိကရံုးမ်ားတြင္ ကဒ္ထူပံုးမ်ား၊ ထည့္စရာမ်ား နွင့္ ပလတ္စတစ္ ကုန္ထုပ္ပိုးမႈ အျပင္အဆင္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ကုန္ထုပ္ပိုးမႈ နွင့္ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ားတို႔ကို စုေဆာင္းျပီး ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္ ခြဲျခားမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္အတြက္ သံုးစြဲသူမ်ားအား သံုးျပီးသား အီလက္ထေရာနစ္ ကိရိယာအေဟာင္းမ်ားကို ေငြမကုန္က်ေစဘဲ ျပန္လည္ေပးနိုင္ေသာ U.S ရွိ ျပန္ယူမႈ ပရိုဂရမ္ အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ၊ နွင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ အေရာင္း ထုပ္ပိုးမႈ မွ ဓာတ္အားသြင္းကိရိယာ အားဖယ္ထားေသာ ေရွ႕ေျပး စမ္းသပ္မႈ ပရိုဂရမ္ တခုကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္း မ်ားကဲ့သို႔ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအားေလွ်ာ့ခ်သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ထပ္၍ ကၽြန္ုပ္တို႔ ရွာေနပါသည္။

 • ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ အစီရင္ခံမႈ

  ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအား အဆက္မျပတ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ား နွင့္ အျခားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ စံနႈန္းမ်ားအား လိုက္နာရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ISO 14000 စီးရီးအား ကၽြန္ုပ္တို႔ ရရွိထားျပီးျဖစ္သည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ တရားဝင္ အေထာက္အထားတြင္ ပါဝင္သည္:

  • စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံမႈစနစ္၏ကုန္က်မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္နွင့္ စြမ္းအင္ နွင့္ ပစၥည္းမ်ားသံုးျခင္းကို နည္းနိုင္သမွ်နည္းရန္ တို႔ပါဝင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခ်က္စနစ္အတြက္ စံနႈန္းကိုသတ္မွတ္ရန္ ISO 14001:2004
  • ဒီဇိုင္း၊ တိုးတက္မႈ၊ စီမံမႈ၊ အစီရင္ခံမႈ နွင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ကမာၻ႕ေလထုအပူခ်ိန္ကို ျမင့္တက္ေစေသာ ဓာတ္ေငြ႔ စာရင္း စီစစ္မႈ တို႔အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ ကမာၻ႕ေလထုအပူခ်ိန္ကို ျမင့္တက္ေစေသာ ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊင့္ျခင္း နွင့္ ဖယ္ရွားျခင္း ကို အစီရင္ခံရန္ ISO 14064-1:2006
  • ဥပေဒ နွင့္ စည္းမ်ဥ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား လိုက္နာမႈ နွင့္ စြမ္းအင္ကို နည္းနည္းျဖင့္ အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးျပဳနိုင္ေသာ အေလ့အက်င့္ တို႔ ပါဝင္သည့္ စြမ္းအင္ထိန္းသိမ္းမႈကို အဆက္မျပတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းကို ပံ့ပိုးရန္ ISO 50001:2011
  • ဥပေဒမ်ား နွင့္ စက္ရံု စံႏႈန္းမ်ားကို လုိက္နာျခင္း နွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အ ေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေစျခင္း မ်ားပါဝင္သည့္ အႏၲရယ္ရွိပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲမႈမွ ကင္းေသာ ပစၥည္းဒီဇိုင္း နွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို ထိန္းသိမ္းရန္ IECQ QC 080000 HSPM

ေပးသြင္းမႈ ခ်ိန္း

ကၽြနု္ပ္တို႔နွင့္ အတူအလုပ္လုပ္ေသာ အေျခအေနတြင္ ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ ကၽြနု္ပ္တို႔၏ ထုတ္လုပ္မႈ ေပးသြင္းသူမ်ားအား လူထု၊ က်န္းမာေရး နွင့္ ေဘးကင္းေရး၊ နွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ တို႔ကို ေလးစားသမႈ ျဖင့္ HTC ၏ ေပးသြင္းသူူ အျပဳအမူ ဥပေဒက်မ္း၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း နွင့္ စံနႈန္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။ အေသးစိတ္ပိုမိုသိရွိလိုပါက ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေပးသြင္းသူူ အျပဳအမူ ဥပေဒက်မ္း ကို ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ပါ။ လုိက္နာမႈရွိျခင္းကို ေသခ်ာေစရန္ နွင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ အျပဳအမူ ဥပေဒက်မ္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ဖို႔ အလားအလားရွိသည့္ ေပးသြင္းသူမ်ားကို အနီးကပ္ ေသခ်ာစြာ ႀကည့္ႀကပ္ကာ ေစာင့္ႀကည့္ရန္အတြက္ ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ထုတ္လုပ္မႈ ေပးသြင္းသူမ်ား၏ ပံုမွန္ စာရင္းစစ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္သည္။

 • ေပးသြင္းသူူ အျပဳအမူ ဥပေဒက်မ္း

  HTC ၏ ေပးသြင္းသူူ အျပဳအမူ ဥပေဒက်မ္း (ဥပေဒက်မ္း) သည္ ထုတ္လုပ္မႈ ေပးသြင္းသူမ်ားအတြက္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ အဖြဲ႕သား နွင့္ လူမႈ ဆိုင္ရာ တာဝန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ HTC နွင့္ အတူတြဲ၍ စီးပြားေရးလုပ္ေသာ အေျခအေန တရပ္အေနျဖင့္ ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ထုတ္လုပ္မႈ ေပးသြင္းသူမ်ား (နွင့္ သူတို႔၏ ေပးသြင္းသူမ်ား) အား ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ၍ လိုက္နာရန္ နွင့္ တာဝန္ရွိေသာ စီးပြားေရး အေလ့အက်င့္မ်ားကို ျပဳမႈဖို႔ေသခ်ာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။ ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား လိုက္နာမႈ နွင့္ စီပြားဖက္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထိန္းသိမ္းလိုက္နာမႈ အခ်က္မ်ားတို႔ကို မႀကာခဏ စစ္ေဆးသည္။

  ဤဥပေဒက်မ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အလုပ္သမား၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရး နွင့္ ေဘးကင္းေရး၊ နွင့္ လူ႔က်င့္ဝတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အီလက္ထေရာနစ္လုပ္ငန္းႏိုင္ငံသားခံယူျခင္းပူးေပါင္းမႈ (EICC)၊ ယူနိုက္တက္ ေနရွင္း၊ နွင့္ ႏိုင္ငံတာ အလုပ္သမား စံႏႈန္းမ်ား (ILO) မ်ားတို႔မွ သတ္မွတ္ထားသည္ နိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ စံႏႈန္းမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဥပေဒက်မ္းတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္:

  • ကေလးအလုပ္သမား နွင့္ မိမိစိတ္အလိုမပါဘဲ လုပ္ရေသာ အလုပ္သမားမ်ား အားကာကြယ္ျခင္း၊ မွ်တစြာ ဆက္ဆံျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ အသင္းဖဲြ႕ျခင္း နွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားလိုက္နာျခင္း တို႔ ပါဝင္ေသာ အလုပ္သမား နွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား
  • အေရးေပၚျပင္ဆင္မႈ စီမံကိန္း နွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းမႈ ေပၚလစီ တို႔ပါဝင္ေသာ က်န္းမာေရး နွင့္ ေဘးကင္းေရး အေလ့အက်င့္မ်ား
  • ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ကာကြယ္ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံျခင္း နွင့္ စည္းမ်ဥ္းလုိက္နာျခင္း တို႔ပါဝင္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေပၚလစီမ်ား
  • အျငင္းပြားမႈကင္းေသာ တြင္းထြက္ပစၥည္း အရင္းအျမစ္ရွာျခင္း ေပၚလစီ၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ႏွင့္ မွ်တေသာ စီးပြားေရး အေလ့အက်င့္မ်ား ပါဝင္ေသာ လူ႔က်င့္ဝတ္ နွင့္ သိကၡာ
  • ဥပေဒ နွင့္ စည္းမ်ဥ္းလိုက္နာမႈ၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား စာရင္းစစ္ျခင္း နွင့္ စစ္ေဆးျခင္း တို႔ပါဝင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ စနစ္
 • ေပးသြင္းသူ စာရင္းစစ္ ပရိုဂရမ္

  ထုတ္လုပ္မႈ ေပးသြင္းသူ စာရင္းစစ္မ်ားသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔ေပးသြင္းသူခ်ိန္း၏ ရိုးသားမႈကို ေသခ်ာေစသည့္ အဓိက အပိုင္းတခုျဖစ္သည္။ ထို႔ေႀကာင့္၊ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ စာရင္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေသခ်ာစြာ စိတ္ဝင္တစား စီမံသည့္အျပင္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ထုတ္လုပ္မႈ ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ အရပ္ေဒသ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား နွင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေပးသြင္းသူူ အျပဳအမူ ဥပေဒက်မ္း တို႔ကို လိုက္နာမႈရွိျခင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈ ေပးသြင္းသူမ်ား၏ ေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ကာ စစ္ေဆးသည့္ ႀကိဳးစားေပးဆပ္မႈ ရွိေသာ ေပးသြင္းသူ စာရင္းစစ္ အဖြဲ႕ ကို ထားရွိသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေပးသြင္းသူ စာရင္းစစ္ အဖြဲ႕ သည္ အလုပ္သမား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ နွင့္ က်န္းမာေရး နွင့္ ေဘးကင္းေရး လိုက္နာမႈမ်ား အပါအဝင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ထုတ္လုပ္မႈ ေပးသြင္းသူမ်ားစာရင္းစစ္ျခင္းအတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ အီလက္ထေရာနစ္လုပ္ငန္း ႏိုင္ငံသားခံယူျခင္း ပူးေပါင္းမႈ (EICC) ကခ်မွတ္ေသာ အီလက္ထေရာနစ္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္း အသိအမွတ္ျပဳ ျပီး နိုင္ငံတကာမွ လက္ခံသည့္ စံနႈန္းမ်ားကို လိုက္နာသည္။ လုိက္နာမႈနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျပႆနာရွိေသာ ေပးသြင္းသူမ်ား ေတြ႕ရွိပါက အေႀကာင္းႀကားရန္ ႏွင့္ ထိုျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းမည့္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ စီမံခ်က္မ်ားကို အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္ ဖန္တီးရန္ တို႔ လိုအပ္သည္။

 • တာဝန္ရွိေသာ အရင္းအျမစ္ရွာေဖြျခင္း

  ကၽြန္ုပ္တို႔၏ အရင္းအျမစ္ရွာေဖြျခင္း ေပၚလစီသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ကုန္ပစၥည္းတြင္ သံုးေသာ ကုန္ႀကမ္းပစၥည္းမ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ နွင့္ လူမႈ႕က်င့္ဝတ္မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီေသာ တာဝန္ရွိသည့္ အျပဳအမႈျဖင့္ ေကာက္ႏုတ္ျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ျခင္း နွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ အျငင္းပြားဖြယ္ရွိေသာ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ားအား အီလက္ထေရာနစ္ လုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳျခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာ ျပႆနာ တရပ္ျဖစ္သည္။ အီလက္ထေရာနစ္လုပ္ငန္း ႏိုင္ငံသားခံယူျခင္း ပူးေပါင္းမႈ (EICC) ၏ အဖြဲ႕ဝင္အေနျဖင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ သူတို႔၏ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈတြင္ အသံုးျပဳေသာ တန္တလန္ (ကိုတန္)၊ သံျဖဴ၊ သံႀကြပ္ခ်ိဳ နွင့္ ေရႊသတၳဳပစၥည္းမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီကိုလိုလားေသာ ကြန္ဂို သမၼတနိုင္ငံ နွင့္ ၎၏အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လူ႔အခြင့္အေရးကို အလႊဲသံုစားလုပ္ကာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔အား အက်ိဳးမျပဳရန္ ေသခ်ာေသာ အရင္းအျမစ္ရွာေဖြေရးေပၚလစီကို ပါဝင္သူမ်ားက သေဘာတူလက္ခံရန္ လိုအပ္သည္ ဟူေသာ EICC အျပဳအမူ ဥပေဒက်မ္း ကိုသေဘာတူလက္ခံသည္။ သဲလြန္စရွာ၍ ေျခရခံရန္ ခက္ခဲသည့္အတြက္ HTC သည္ ဒီမိုကေရစီကိုလိုလားေသာ ကြန္ဂို သမၼတနိုင္ငံ နွင့္ အာဖရိကအလယ္ပိုင္း ေဒသအားလံုးမွ တြင္းထြက္ပစၥည္း အရင္းအျမစ္ရွာေဖြျခင္းကို ရပ္လိုက္သည္။ HTC နွင့္ အတူတြဲဖက္၍ စီးပြားေရးလုပ္ေသာ အေျခအေနတရပ္အေနျဖင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ တာဝန္ရွိေသာ အရင္းအျမစ္ရွာေဖြေရး ေပၚလစီကို အသိအမွတ္ျပဳျပီး သေဘာတူရမည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေပးသြင္းသူစာရင္းစစ္ ပရိုဂရမ္မွတဆင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ ေပးသြင္းသူမ်ား၏ တြင္းထြက္ပစၥည္း အရင္းအျမစ္ရွာေဖြေရး အေလ့အက်င့္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္သည္။

လူစုမ်ား

ေကာင္းေသာ ကမာၻ႔နိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းသည္ မိမိအရပ္ေဒသ၌ ေကာင္းေသာနိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းမွ စတင္သည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ လူစုတြင္ ပညာေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္အား ကာကြယ္ျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ နွင့္ အႏုပညာ နွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အစရွိသည္တို႔ ပါဝင္ေသာ ပရိုဂရမ္မ်ား ကို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသည္။ ဥပမာ-

 • ထိုင္ဝမ္တြင္ HTC Foundation မွ ဌာနခ်ဳပ္တြင္လုပ္ကို္င္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ား နွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေစေသာ ပရိုဂရမ္ နွင့္ အတန္းမ်ား အား ျပည္သူမ်ားပါဝင္ျခင္းကို အားေပးသည့္ ႀကိဳးစားမႈ ၊တခုအေနျဖင့္ အားေပးပ့ံပိုးခဲ့ပါသည္။ 2008 ခုႏွစ္ မွစ၍ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ “ပန္ရွိ” (ဘာသာျပန္ပါက ေက်ာက္ခဲအိပ္ယာ) ပညာေရး စီမံကိန္းသည္ ေငြေႀကးအေနနွင့္ စုစုေပါင္း NT$ 24 သန္း၊ မတူညီေသာ ေက်ာင္း 100 ေက်ာင္း ၊ နွင့္ ထိုင္ဝမ္ရွိ ဆရာ ဆရာမမ်ား နွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေပါင္း 68,000 တို႔အတြက္ သင္တန္း နွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေႀကးမ်ား ကို ေပးခဲ့သည္။
 • အေမရိက နွင့္ အာဖရိကအလယ္ပိုင္းရွိ ဝင္ေငြနည္းေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ ကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရး ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ World Vision Taiwan နွင့္ တြဲဘက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
 • အေမရိကေျမာက္ပိုင္းတြင္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ US ဌာနခ်ဳပ္သည္ Bellevue Boys and Girls Club ကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ျပီး အလယ္တန္းနွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအား နည္းပညာနွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား နွင့္ ဖန္တီးမႈမ်ားအား သင္ႀကားေပးေသာ TXL (Teen Excellence) Center ကို ပါဝင္ကူညီ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။
 • ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ တရုတ္နိုင္ငံ၏ ေဝးကြာလွေသာ အေနာက္ေျမာက္ ေဒသမ်ားရွိ၊ စိခၽြိဳင္ နယ္၊ ေလာင္နင္ နယ္ နွင့္ ခ်င္ဟိုင္ နယ္ မ်ားတြင္ ဝင္ေငြနည္းေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေႀကးမ်ားကိုလည္း ေပးခဲ့ျပီး 2007 ခုနွစ္ မွစ၍ ယခုတိုင္ ေပးေနသည္။