HTC Timeline
HTC သည္ စမတ္မိုဘိုင္းကိရိယာႏွင့္ အသံုးျပဳေနက် ဒီဇိုင္းေလာကတြင္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားျဖင့္ ဘဝအတြက္ ေတာက္ပလင္းလက္ျခင္းတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ သံုးစြဲသူမ်ား လက္ထဲသို႔ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးထည့္ေပးရန္ဟူေသာ ကနဦး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သည္ လက္ဖဝါးအရြယ္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားမွ အစျပဳ၍ စမတ္ဖုန္းမ်ား ျဖစ္လာသည္အထိ အဆင့္ဆင့္တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုလံုးကုိ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔မွ ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ေတာက္ပလင္းလက္မႈျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ျခင္းဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္သည့္ အရာတုိင္း၏ အဓိကအခ်က္ျဖစ္ၿပီး ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး ဒီဇိုင္းႏွင့္ ယခင္ႏွင့္မတူ လံုးဝ ေျပာင္းလဲထားသည့္ မိုဘိုင္းဖုန္း သံုးစြဲရသည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ ခံစားႏုိင္ေစရန္ အထူးအသားေပးထားပါသည္။ တီထြင္ဆန္းသစ္ထားသည့္ဒီဇိုင္းကို လူေနမႈ ဘဝဆီသို႔ ေဆာင္ယူလာရန္ မယိမ္းယိုင္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္အတူ မေတြ႔ၾကံဳမခံစားဖူးသည့္အရာမ်ားကုိ ခံစားရန္၊ ဖန္တီးရန္အတြက္ ေတာက္ပလင္းလက္ျခင္းျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ေရးသည္ HTC တြင္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးေနသည့္အရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္သည္ ကမၻာႀကီးႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ရန္၊ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္၊ ၎တုိ႔ႏွင့္ ထပ္ခ်ပ္မကြာ လုိက္ပါေနသည္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကုိ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မထင္မွတ္ခဲ့သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အျမဲတမ္းေတြးေတာေနေစပါသည္။

အဆံုးမသတ္ေသာ စူးစမ္းလုိစိတ္ ____

HTC တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အျခားသူမ်ား မေတြးထင္ထားသည့္ပံုစံမ်ားကို ျပဳလုပ္ပါသည္။ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားကို ခ်ဳိးဖ်က္ျပီး လုပ္ငန္းကို ပထမဆံုးဖန္တီးျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သမိုင္းတြင္ ၾကီးမားသည့္ အစိတ္ အပိုင္းျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ HTC သည္ တီထြင္ ဆန္းသစ္ျခင္း၊ စက္မႈနည္းပညာဆိုင္ရာထိုးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ လူသားတုိ႔၏ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား၏ အနာဂတ္ကို ပံုေဖာ္ျခင္းတုိ႔တြင္ ထပ္တူက်လာခဲ့ၿပီး မခန္႔မွန္းႏုိင္သည့္ ထုတ္ကုန္ အေျမာက္အျမားကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ခုိင္ခံ့မႈ ၾကံ့ခုိင္မႈ ____

ခုိင္ခံ့သည့္သြင္ျပင္လကၡဏာသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဗဟုိအခ်က္အခ်ာျဖစ္သည္။ ဆုရရွိေရးဟူေသာ ပန္းတုိင္သည္ သာမန္ ရိုးရွင္းသည့္ ပံုစံကို စိန္ေခၚျခင္းႏွင့္ စြန္႔စားမႈရယူျခင္းတို႔ကုိ လိုအပ္ပါသည္။ ကနဦး စတင္ခ်ိန္ကပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တီထြင္ ဖန္တီးမႈ စိတ္ကူးစိတ္သန္း၏ ဗဟိုခ်က္သည္ ၾကံ့ခုိင္မႈရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ အၾကီးမားဆံုးစိတ္ကူးမ်ားသည္ ယာယီအသိအမွတ္ျပဳျခင္းကိုသာလြန္ေစေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုုပ္တုိ႔ ယံုၾကည္ထားၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း ထပ္ခ်ပ္မကြာ ေဆာင္ရြက္ေနသည္- ၎တို႔သည္ အျပဳအမူမ်ားကို လႊမ္းမိုးၿပီး၊ ဘဝမ်ားကုိ ပံုေဖာ္ေပးကာ အေတြးအေခၚအသစ္မ်ားကို ရွာေဖြေပးသည္။

ျပဳျပင္မြမ္းမံထားသည့္နည္းလမ္း ____

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စိတ္ကူးမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို စံႏႈန္းျမင့္ျမင့္ ထားရွိပါသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ပုိင္းတြင္ ေၾကာ္ၾကားရန္အတြက္ ဒီဇိုင္းထုတ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လုပ္ ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားမွလည္း ထုိအခ်က္ကုိ သတိမူမိၾကပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ လုပ္ငန္းႏွင့္ သံုးစြဲသူအႀကိဳက္ လွပေသာ ဒီဇုိင္းအျမင္ႏွင့္ စိတ္ကူးတုိ႔ကုိေပါင္းစပ္ၿပီး ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ေၾကာင္း အျခားလုပ္ငန္းပုိင္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက နားလည္ေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ထံ ေရာက္လာၾကသည္။

အမွန္တကယ္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ____

နည္းပညာ၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ခက္ခဲသည့္စိန္ေခၚမႈကိုေက်ာ္လႊားရန္ႏွင့္စိုးမိုးရန္ လူသားတုိ႔အတြက္ အတူတကြ အျမဲတမ္းလုပ္ေဆာင္ေပးေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ယံုၾကည္ထားပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူတုိင္းအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးရွိႏုိင္မည့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းဟူေသာ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ထုတ္ေပးႏုိင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ နည္းပညာကို အျမဲတမ္း သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ၾကီးျမတ္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ ____

HTC သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လူေနမႈဘဝကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ နည္းလမ္းကို ယူေဆာင္ေပးသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူမ်ားဆီသို႔အေရာက္သြားျခင္းႏွင့္ ထူးျခားမႈကိုျပဳလုပ္ေပးရန္ တတ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လုပ္ကိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို တိုးတက္ေစျခင္းျဖင့္ ထင္ရွား သည္ ထက္ေက်ာ္လြန္သည့္ မတူညီေသာသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို ပိုမိုျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ပါသည္။

2014 အေစာပိုင္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ HTC Power To Give™ ကိုထုတ္ခဲ့သည္။ စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ား၏ လက္ဖ်ားမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သုေတသန ပေရာ့ဂ်က္မ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားတြင္ ၎တို႔အား ဆက္သြယ္ ျခင္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ႏုိင္သည့္စြမ္းအင္မ်ား အားလံုးကိုေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ Power To Give™ သည္ သက္ရွိသတၱဝါမ်ား ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သုေတသနကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ကင္ဆာႏွင့္အဲဇိုင္းမား ကဲ့သို႔ေသာ ေရာဂါမ်ားကို ကုသမႈမ်ားရွာေဖြ ရာတြင္ ကူညီေပးရန္ ကမာၻ႔အၾကီးဆံုး စူပါကြန္ပ်ဴတာမ်ားအနက္ တစ္ခုကို ဖန္တီး ေပးပါသည္။

ဒီဇုိင္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စြမ္းအားမ်ားကို ၾကီးမားသည့္ဟာ့ဝဲလ္ကိုဖန္တီးျခင္းတြင္ ကန္႔သတ္မထားပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စံႏႈန္းမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ခ်ဲ႕ထြင္ေပးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စက္ရုံမ်ား သည္ ကမာၻတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာတာဝန္အရွိဆံုးမ်ားထဲတြင္ရွိျပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ရုံးမ်ားသည္ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈတြင္ ထိေရာက္စြာသံုးစြဲေရး ေရႊစံႏႈန္းကိုသတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳျခင္းမ်ားကို ရရွိျပီးပါျပီ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္လည္း ေဖာက္သည္အေတြ႔အၾကံဳတစ္ခုလံုးကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အစျပဳျခင္းမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ျပီးပါျပီ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ထုတ္ကုန္ထုပ္ပိုးျခင္းသည္ 100% ဇီဝဆိုင္ရာဓါတ္ျပဳမႈေလ်ာ့ခ်ထားျပီး HTC One (M7) သည္ ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သက္ရွိအသက္ရွင္ရပ္တည္မႈလည္ပတ္ေရးအကဲျဖတ္ျခင္း အျပည့္အစံု၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ကမာၻေပၚတြင္ ပထမဆံုးေသာ စမတ္ဖုန္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဂုဏ္ယူရသည့္ပထမဆံုး စက္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။

HTC တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အနာဂတ္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အျမဲတမ္းဖန္တီးေနသည့္ အသိပညာမ်ားျဖင့္ အရာအားလံုးကို ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ အဆိုပါအဆံုးသတ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အနာဂတ္လူေနမႈဘဝသို႔ ေဆာင္ယူျခင္းသည္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏လက္ဝယ္တြင္ ေနာက္ဆံုးတြင္ က်န္ရစ္မည္ကို ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ HTC ေဖါင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေႏြရာသီ မိသားစု စခန္းမွတဆင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္ အားေကာင္းသည့္ ခံစားမႈစရိုက္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးတန္ဖိုးမ်ားကို သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေစျခင္း တို႔တြင္ အေထာက္အကူေပးျခင္းျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈႏွင့္ လူမႈေရး အေထာက္အပံ့မ်ားကို အမ်ားဆံုး လိုအပ္ ေနသူမ်ားကို ေပးအပ္ပါသည္။ အနာဂတ္သည္ လူသားတိုင္းအတြက္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္ယံုၾကည္ပါသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကေလးတိုင္းမွာ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စိတ္ကူးေကာင္းသူမ်ား တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္လာရန္ အခြင့္အလမ္းရွိသည္ကို ေသခ်ာေစရန္ ၾကိဳးစားေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အနာဂတ္ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား ____

အဆိုပါ ေျပာင္းလဲေနေသာလမ္းေၾကာင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အနာဂတ္တြင္ ယူေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ပိုမိုၾကီးမား က်ယ္ျပန္႔သည့္ ခရီးရွည္၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ရီ ကင္မရာႏွင့္ အျခားထြက္လာသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္အတူ အမ်ဳိးအစားသစ္မ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္သကဲ့သို႔ ၎သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဘာေတြယူေဆာင္လာခဲ့ သလဲဆိုတာ ကေန ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယခု ဘယ္ေနရာေရာက္ေနသလဲဆိုတာႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္သည့္အလုပ္ကို ဘာေၾကာင့္လုပ္သလဲဆိုတာအထိ အမွတ္ရေနရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လူမ်ားမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လူမႈ႔ပတ္ဝန္းက်င္ အစပ်ဳိးမႈမ်ားအထိ ေတာက္ပလင္းလက္မႈ၏ဆြဲေဆာင္မႈသည္ HTC ကို ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ ဆက္လက္ပံုေဖာ္ေပးရန္ႏွင့္ ပံုေဖာ္ေပးေနသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္အေတြးအေခၚကို ကိုယ္စားျပဳေနပါသည္။

ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္ရရွိမႈမ်ား ____

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စူးစမ္းသိခ်င္မႈအား ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ မေရတြက္ႏုိင္သည့္ ၾသဇာၾကီးမားသည့္စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ မီဒီယာ ဆုတံဆိပ္မ်ားရရွိထားသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္အတူ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

2014
 • HTC One အတြက္ ‘အေကာင္းဆံုးစမတ္ဖုန္း’– GSMA ကမာၻလံုးဆိုင္ရာမိုဘိုင္းဆုတံဆိပ္မ်ား
 • HTC One (M7) အတြက္ ‘ေရႊေရာင္ထုတ္ကုန္ဒီဇိုင္း’– iF ဒီဇိုင္းဆုတံဆိပ္
 • HTC One (M8) အတြက္ ‘ႏွစ္အတြက္ ဖုန္း’ – T3 ဂတ္ဂ်က္ ဆုတံဆိပ္ 2014
 • HTC One (M8) အတြက္ ‘ကမာၻ႔အေကာင္းဆံုးစမတ္ဖုန္း’ – TechRadar
 • HTC One (M8) အတြက္ ‘ေစ်းကြက္တြင္ အေကာင္းဆံုးဖုန္း’ – Business Insider
 • ‘အေကာင္းဆံုး ဥေရာပ အဆင့္ျမႇင့္စမတ္ဖုန္း’ – ဥေရာပ ရုပ္ပံုႏွင့္အသံအဖြဲ႔အစည္း
 • HTC One (M8) အတြက္ ‘အေကာင္းဆံုးအန္ထရြိဳက္ဖုန္း’ – T3
 • HTC One (M8) Windows အတြက္ ‘အေကာင္းဆံုး ဝင္းဒိုးဖုန္း’– လက္ပ္ေတာ့ မဂၢဇင္း
 • HTC Dot View ဖုန္းေက့စ္တြင္ ‘ဒီဇိုင္းႏွင့္တီထြင္ဆန္းသစ္မႈတြင္ ေရႊတံဆိပ္’ – Computex d&i
 • HTC Desire 816 အတြက္ ‘အေကာင္းဆံုးဖုန္း’ – TechRadar MWC ဆုတံဆိပ္မ်ား
 • HTC Desire 816 – PC Mag အတြက္'တည္းျဖတ္သူ၏ေရြးခ်ယ္မႈဆု'
 • HTC Desire 816 အတြက္ ‘အေကာင္းဆံုးျပပြဲ’ – သင့္မိုဘိုင္း MWC ဆုတံဆိပ္မ်ားကိုသိရွိျခင္း
 • HTC ရီ ကင္မရာ အတြက္ ‘ေရႊေရာင္ထုတ္ကုန္ဆုတံဆိပ္’–Spark ဆုတံဆိပ္

2013
 • HTC One အတြက္ ‘ကမာၻ႔အေကာင္းဆံုးစမတ္ဖုန္း’ – MSN UK
 • HTC One အတြက္ ‘2013 တြင္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈအေကာင္းဆံုးစမတ္ဖုန္း #1’ – Business Insider
 • HTC One အတြက္ ‘2013 တြင္ အေက်ာ္ၾကားဆံုးဖုန္း’- မိုဘိုင္းစက္မႈလုပ္ငန္းဆုတံဆိပ္မ်ား
 • ‘ႏွစ္အတြက္ ဖုန္း’ ၊ ‘ႏွစ္အတြက္ ဂတ္ဂ်က္’ ႏွင့္ ‘ဒီဇိုင္းဆုတံဆိပ္’ – T3 ဂတ္ဂ်က္ ဆုတံဆိပ္မ်ား
 • HTC One အတြက္ ‘MWC တြင္ အေကာင္းဆံုးျပပြဲ’ – TechRadar
 • HTC One အတြက္ ‘2013 အေကာင္းဆံုး မိုဘိုင္းကမာၻကြန္ဂရက္’ – မိုဘိုင္းဂရိ
 • ‘MWC တြင္ အေကာင္းဆံုးမိုဘိုင္းဖုန္းသစ္’– GSMA ကမာၻလံုးဆိုင္ရာမိုဘိုင္းဆုတံဆိပ္မ်ား
 • HTC Zoe အတြက္ ပရိုအေတြ႔အၾကံဳဒီဇိုင္း’ & ဗြီဒီယို ထင္ရွားျပသမႈမ်ား - Spark ဆုတံဆိပ္မ်ား
 • ‘ဖတ္ရႈသူမ်ား’ ေရြးခ်ယ္မႈ- HTC One အတြက္ 2013 ၏အေကာင္းဆံုးစမတ္ဖုန္း’– အန္ထရြိဳက္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္
 • ‘ဖတ္ရႈသူမ်ား’ ေရြးခ်ယ္မHTC One အတြက္ 39 ပတ္ဆက္တိုက္ ပထမေနရာ’ – PhoneDog မီဒီယာ
 • HTC One အတြက္ ‘တည္းျဖတ္သူ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ’ – AnandTech, Hot Hardware, TechnoBuffalo, Mashable, Gotta Be Mobile, ႏွင့္အျခားသူမ်ား
 • HTC One အတြက္ ‘ႏွစ္အတြက္ စမတ္ဖုန္း’ – Mobile Choice Awards; Trusted Reviews; Pocket-Lint; MSN Tech Awards; Corriere.it; Mobility Magazine, ႏွင့္ အျခားသူမ်ား