Hos HTC® har vi som målsætning om at skabe innovative produkter på en ansvarlig måde, hvor vi respekterer menneskene, det lokalsamfund, vi driver virksomhed i, og miljøet. Vores globale standarder for virksomhedsansvar er beregnet på at:

 • Skabe et bæredygtigt og givende arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives.
 • Minimere vores miljømæssige indvirkning, når vi lancerer produkterne på markedet.
 • Sikre en ansvarlig forsyningskæde, som har et minimum af miljømæssig indvirkning og en base af produktionsleverandører, der støtter og overholder de virksomhedsmæssige og sociale standarder, vi forventer.

Personer

Vores forretningsmæssige succes og evne til nytænkning er direkte knyttet til, hvor godt vores mest værdifulde aktiv har det, nemlig vores medarbejdere. Vores virksomheds karakter og evne til at skabe et bæredygtigt og givende miljø defineres af vores medarbejderes personlige integritet og ærlighed, og det udgør grundlaget i vores arbejde på at leve op til ansvarlige, ærlige og etisk korrekte fremgangsmåder i vores forretningsaktiviteter.

 • Menneskerettigheder

  Vi har som målsætning at overholde de fundamentale principper om menneskerettigheder for alle vores medarbejdere. Hvad angår vores fabriksarbejdere, styres vores respekt for beskyttelse og bevarelse af menneskerettigheder specifikt af de principper, der angivet i FN's universelle menneskerettighedserklæring. Vores relationer med vores medarbejdere, kunder og leverandører og med de lande og lokalsamfund, i hvilke vi har forretningsmæssige aktiviteter, afspejler de principper, der er angivet og henvises til heri. Herudover støtter vi ansættelse på baggrund af frit valg og forbyder chikane og diskriminering.

 • Arbejdstid

  Vi arbejder på at skabe en afbalanceret arbejdsplan for vores medarbejdere, der er i overensstemmelse med de lokale fremgangsmåder for arbejde. Når det gælder vores fabriksarbejdere, overholder vi de standarder, der er udarbejdet af EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition) for at begrænse overdreven overtid. Produktionsleverandørerne skal overholde vores etiske regler for leverandører og implementere mindst 24 på hinanden følgende timers hvile i alle 7-dags perioder.

 • Sundhed og sikkerhed

  Vi stræber efter at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Medarbejderne på vores fabrikker modtager f.eks. løbende uddannelse i sundheds- og sikkerhedsmæssige spørgsmål, sådan som det kræves i forbindelse med deres arbejde, og vores produktionsfaciliteter styres tæt via et godt design, tekniske og administrative kontroller, forebyggende vedligeholdelse og udarbejdelse af sikre arbejdsprocedurer. Der foretages jævnligt inspektioner.

  Vores retningslinjer for sundhed og sikkerhed opdateres årligt for at afspejle de aktuelle sundheds- og sikkerhedsforhold. Retningslinjerne omfatter administration af farlige materialer og reducering af arbejdsrelaterede personskader og farlige materialer. Vi er blevet certificeret i henhold til OHSAS18001:2007 i forbindelse med et system til styring af sundhed og sikkerhed, og vi har også indført automatisering I visse dele af samlingsprocessen i vores fabrikker for at reducere risikoen for personskader, der skyldes repetitive belastninger.

  De vigtigste dele i vores retningslinjer for sundhed og sikkerhed:

  • Sikring af relevante kontroller, procedurer for sikkert arbejde, forebyggende vedligeholdelse, sikkerhedsudstyr og andre beskyttende foranstaltninger for at afhjælpe sundheds- og sikkerhedsrisici på arbejdspladsen.
  • Udarbejdelsen af en politik om, hvordan der skal reageres I nødstilfælde, med henblik på at uddanne, meddele og evakuere medarbejdere, hvis der skulle opstå en nødsituation.
  • Opfordring til fabriksarbejderne om at deltage i de firmastøttede wellness-programmer. På vores produktionsfaciliteter i Taiwan og Kina tilbyder vi i øjeblikket medlemskab af motionscenter, sundhedstjek på stedet og screening af medarbejdernes velbefindende.
 • Ingen diskrimination og chikane

  Alsidighed er en kerneværdi i vores globale firmakultur, og det giver os mulighed for at imødekomme de skiftende behov hos vores kunder, lokalsamfundene og samarbejdspartnere. Som arbejdsgiver lægger vi vægt på lige muligheder og diskriminerer ikke i forhold til ansættelse og personale på baggrund af race, køn, alder, fysisk eller mentalt handicap, religion, national oprindelse eller andre karakteristika, der er beskyttet af gældende love.

 • Intet børnearbejde

  Børnearbejde er et meget alvorligt problem, og vi tager proaktive forholdsregler for at forhindre brugen af mindreårig arbejdskraft I vores egne produktionsfaciliteter samt dem tilhørende vores produktionsleverandører. Vi stiller krav om dokumentation for alder ved ansættelse for at sikre, at vi overholder alle lokale arbejdslove og -krav. Vores etiske regler for produktionsleverandører begrænser enhver form for unfair arbejdsfremgangsmåder og angiver tydeligt vores forventning om, at alle fabriksarbejdere har den i loven fastsatte minimumsalder. Herudover udfører vi jævnligt arbejdskontroller og meddeler vores forventninger om fair arbejdsfremgangsmåder til vores produktionsleverandører.

Miljø

Vores mål er hele tiden at finde på nyskabende måder at reducere energiforbruget, undgå affald og genanvende materialer på for at minimere vores påvirkning af miljøet og skabe et klimafodspor, der er bæredygtigt.

 • Brug af energi og udledning

  For at reducere vores udledninger og nedbringe vores CO2-fodspor har vi udviklet en meget kort forsyningskæde, og de fleste af vores leverandørers fabrikker er placeret tæt på vores vigtigste produktionssted I Taoyuan, Taiwan og Shanghai, Kina. Vores teknikere og designere har fokus på at designe enheder, som er mere energieffektive. Herudover kan vi håndhæve standarderne i vores etiske regler for leverandører I forhold til vores produktionsleverandører og gennemgå de miljømæssige fremgangsmåder ved kontroller hos sådanne leverandører. Vi overvåger også kilderne til og udledningerne af drivhusgasser i overensstemmelse med ISO 14064-1-standarderne

 • Styring af farlige stoffer og materialer

  Det er afgørende at sikre en korrekt håndtering af affald, kemiske stoffer og andre materialer for at beskytte miljøet samt sundheden og sikkerheden blandt vores fabriksmedarbejdere. Vi stiller som krav til vores produktionsleverandører, at de overholder gældende love og industristandarder som f.eks. RoHS (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances) i elektrisk og elektronisk udstyr. Vi har flere programmer, der er beregnet til at sikre en korrekt håndtering og styring af affaldsmaterialer, herunder kontroller af leverandørernes overholdelse af reglerne, inspektioner på fabrikker og sikker håndtering og opbevaring af kemiske stoffer og affaldsmaterialer. Vi har også implementeret et inspektionssystem, der anvender kemisk og fysisk analyse og dokumentindsamling i hele vores forsyningskæde, for at reducere eller undgå stoffer, der er et problem i forhold til miljøet.

 • Genbrug og genanvendelse

  For os begynder reduceringen af affaldet med at reducere produktionen af affald ved kilden. Vi har som målsætning at reducere mængden af industriaffald fra vores produktionsprocesser og øge genanvendelsen af ressourcerne. Denne målsætning har medført, at vi kan opretholde en gennemsnitlig årlig genanvendelsesandel på 60 %, når det gælder produktionsaffald. På HTC’s hovedkontorer bliver alt emballage og alle affaldsmaterialer som f.eks. papkasser, beholdere og plastikemballeringsmateriale indsamlet og sorteret i forbindelse med genbrug. Derudover prøver vi at finde måder at reducere affaldet på ved f.eks. at implementere et returprogram i USA, der giver forbrugerne mulighed for gratis at returnere brugte elektroniske enheder til genbrug eller genanvendelse og ved at introducere et testprogram med henblik på at fjerne enhedsladere fra vores salgsemballage.

 • Styring og rapportering af miljømæssige hensyn

  Vi er blevet certificeret i forhold til ISO 14000-serien vedrørende miljømæssig styring, der har til formål hele tiden at minimere vores miljømæssige påvirkning og overholde gældende love, bestemmelser og andre miljøstandarder. Vores certificeringer omfatter:

  • ISO 14001:2004 for at opstille kriterierne for et miljøstyringssystem, der omfatter en reducering af omkostningerne til affaldshåndtering og et mindre forbrug af energi og materialer.
  • ISO 14064-1:2006 for at rapportere udledning og fjernelse af drivhusgasser, der omfatter kravene til design, udvikling, styring, rapportering og verificering af vores lager af drivhusgasser.
  • ISO 50001:2011 for at støtte en løbende forbedring i forhold til energibesparelse, der omfatter overholdelse af juridiske og lovmæssige krav og bedste fremgangsmåder med hensyn til metoder til energieffektivitet.
  • IECQ QC 080000 HSPM for at få et produktdesign og en produktionsproces uden farlige stoffer, der omfatter overholdelse af love og industristandarder og mindst mulig påvirkning af miljøet.

Forsyningskæde

Vi stiller som betingelse for at samarbejde med os, at vores produktionsleverandører skal overholde principperne og standarderne i HTC’s etiske regler for leverandører, når det gælder personer, sundhed og sikkerhed samt miljøet. Hent vores etiske regler for leverandører for at få flere detaljer. Vi udfører med jævne mellemrum kontroller af vores produktionsleverandører for at sikre overholdelse af reglerne og har en tæt overvågning af leverandører, hvor der kan være risiko for, at de bryder vores etiske regler.

 • Etiske regler for leverandører

  HTC’s etiske regler for leverandører (regler) beskriver vores krav om virksomhedsansvar og socialt ansvar for produktionsleverandørerne. Som en betingelse for at handle med HTC forventer vi, at vores produktionsleverandører (og deres leverandører) anerkender og implementerer disse krav og sikrer ansvarlige forretningsmæssige fremgangsmåder. Vi vurderer med jævne mellemrum overholdelsen af disse krav og lader deres evne til at leve op til dem indgå, når der skal vælges samarbejdspartnere.

  Kravene til arbejdet, miljøet og sikkerheden og etikken, som er beskrevet I reglerne, er i overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder, der er udarbejdet af EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition), FN og ILO (International Labor Organization). Vores regler omfatter:

  • Arbejds- og menneskerettigheder, herunder forebyggelse af børnearbejde og ufrivilligt arbejde, fair behandling, foreningsret og overholdelse af lovgivning.
  • Fremgangsmåder inden for sundhed og sikkerhed, herunder politikker om planlægning af beredskab i nødstilfælde og sikkerhed på arbejdspladsen.
  • Miljøpolikker, herunder forebyggelse af forurening, affaldshåndtering og overholdelse af lovgivningen.
  • Etik og integritet, herunder politik om anvendelse af mineraler, der ikke er fra konfliktområder, samt fremgangsmåder, der skal sikre fortrolighed og fair forretningsaktiviteter.
  • Styringssystem, herunder overholdelse af jura og lovgivning, kontroller og vurderinger samt dokumentation.
 • Kontrolprogram for leverandører

  Kontroller af produktionsleverandører er vigtigt i arbejdet med at sikre integriteten af vores forsyningskæde. Derfor styrer vi kontrolprocessen på en aktiv måde og har et dedikeret team til kontrol af leverandører, der rejser til produktionsleverandørernes steder for at sikre, at de overholde lokale lovmæssige krav og lever op til vores etiske regler for leverandører. Vores team til kontrol af leverandører har ansvaret for jævnligt at kontrollere vores leverandører, herunder overholdelse af reglerne for arbejde, miljø samt sundhed og sikkerhed. Vi overholder standarder, der er anerkendt i branchen og internationalt. Det kan f.eks. være de retningslinjer, der er udarbejdet for elektronikvirksomheder af EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition). De leverandører, hvor det konstateres, at de har problemer med overholdelse af reglerne, oplyses om dette og skal øjeblikkeligt udarbejde afhjælpningsplaner, der tager hånd om de identificerede problemer.

 • Ansvarlig sourcing

  Vores sourcingpolitik kræver, at råvarer, der bruges i vores produkter, skal ekstraheres, behandles og produceres på en ansvarlig måde, der er I overensstemmelse med vores miljømæssige og etiske politikker. Elektronikindustriens brug af mineraler fra områder med konflikter er et væsentligt problem. Som medlem af EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition) støtter vi EICC's etiske regler, som kræver, at deltagerne skal anvende en sourcingpolitik, der sikrer, at mineraler som tantal (der også kaldes coltan), tin, wolfram og guld, der anvendes i deres produkter, og som ikke er til fordel for bevæbnede grupper, der overtræder menneskerettighederne i Den Demokratiske Republik Congo og det omgivende område. Da det stadig er svært at spore mineralerne, får HTC ikke længere mineraler fra Den Demokratiske Republik Congo og det centralafrikanske område overhovedet. For at vores leverandører kan indgå aftaler med HTC skal de anerkende og acceptere vores politik om ansvarlig sourcing. Vi gennemgår vores leverandørers fremgangsmåder, når de skal anskaffe mineraler, via vores kontrolprogram for leverandører.

Lokalsamfund

Udgangspunktet for at være en god global borger er, at man er en god lokal borger. Vi støtter et udvalg af programmer i vores lokalsamfund, der omfatter skoler og uddannelse, beskyttelse af miljøet, kultur og kunst samt frivillige tjenester. F.eks.:

 • Via HTC Foundation støtter medarbejderne på vores hovedkontor I Taiwan programmer til personlig udvikling og undervisning af børn og unge som en del af indsatsen for at tilskynde til deltagelse fra civilsamfundet. Siden 2008 har fondens uddannelsesprojekt Pan Shi (oversættelse ”Fundament”) givet i alt NT $ 24 millioner til finansiering, undervisning og legater til over 100 forskellige skoler og 68.000 elever over hele Taiwan.
 • Vi har indgået et samarbejde med World Vision Taiwan om at finansiere uddannelse for børn fra lavindkomstfamilier i Centralamerika og Afrika.
 • I Nordamerika sponsorerer vores amerikanske hovedkontor Bellevue Boys og Girls Club og yder bidrag til TXL (Teen Excellence) Center, som giver elever i de sidste år i folkeskolen og i gymnasiet teknologirelaterede færdigheder og kreative muligheder.
 • I Nordamerika sponsorerer vores amerikanske hovedkontor Bellevue Boys og Girls Club og yder bidrag til TXL (Teen Excellence) Center, som giver elever i de sidste år i folkeskolen og i gymnasiet teknologirelaterede færdigheder og kreative muligheder.

HTC Virksomhedsansvar – kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål eller kommentarer om vores Virksomhedsansvar, bedes du kontakte Corporate_Responsibility@htc.com