HTC Sync

HTC Sync Pokyny pro instalaci

Aplikace - HTC Sync pro systém Android

Stáhnout HTC Sync

Vydáno Datum: 2013-10-04    Kategorie: Aplikace

K synchronizaci kontaktù aplikace Outlook, Outlook Express nebo kalendáøe a záložek webového prohlížeèe mezi poèítaèem a telefonem mùžete použít aplikaci HTC Sync. Ta umožòuje rovnìž instalaci aplikací tøetích stran, urèených pro systém Android, do telefonu a otevírá pøístup k fotografiím, videozáznamùm, dokumentùm, písním a seznamùm skladem z telefonu.

Verze: 3.3.63

1. Požadavky na hardware (poèítaè)

 • Doporuèujeme taktovací frekvenci procesoru Intel® Pentium® III nebo vyšší
 • Doporuèujeme nejménì 1 GB pamìti RAM
 • Grafická karta XGA a monitor s rozlišením 1024x768 nebo vyšším
 • 300 MB volného místa na pevném disku
 • Je požadován konektor USB 2.0

2. Požadavky na software – Podporované operaèní systémy (poèítaè)

 • Windows XP Home / Professional / Media Center Edition Service Pack 2 a 3 (32bitový)
 • Windows Vista Ultimate / Enterprise / Business/ Home Premium/ Home Basic Edition (32bitový a 64bitový) Service Pack 1
 • Windows 7 Ultimate/ Professional/ Home Premium / Home Basic Edition (32bitový a 64bitový)
 • Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise (32bitový a 64bitový)
 • Microsoft Office Outlook 2003, 2007, 2010 and 2013 (32bitový a 64bitový)

3. Pokyny pro instalaci

 1. Vyberte soubor „HTC Sync™“ a místo, které je vám nejblíže, a pak klepnutím na tlaèítko Stáhnout stáhnìte do poèítaèe soubor „setup_3.3.63.exe“.
 2. Spuštìním souboru „setup_3.3.63.exe“ jej nainstalujete do poèítaèe, pak pomocí Prùvodce instalací dokonèete instalaci.(Doporuèení: Pøed instalaci aplikace HTC Sync zavøete všechny spuštìné programy a doèasnì deaktivujte jakýkoli antivirový program.)
 3. Pro rychlejší a snadnìjší instalaci vyberte typ instalace „Úplná”, pak stisknutím tlaèítka „Nainstalovat“ spuste instalaci. (Pokroèilejší uživatelé si mohou vybrat možnost „Vlastní“ a sami zmìnit pøednastavené zástupce a cestu ke složce se soubory nainstalované aplikace)
 4. Po zobrazení informace o dokonèení Prùvodce instalací jej stisknutím tlaèítka „Dokonèit“ zavøete.

Zaèínáme používat aplikaci HTC Sync

 1. Pomocí kabelu USB pøipojte zaøízení k poèítaèi.
 2. Jakmile vás telefon vyzve k výbìru typu konektoru USB, klepnìte na tlaèítko HTC Sync a pak na tlaèítko Hotovo.
 3. Poèkejte, až aplikace HTC Sync rozpozná telefon. Na obrazovce Nastavení zaøízení zadejte jméno svého telefonu.
 4. Klepněte na tlačítko Uložit. Poté se otevře Panel zařízení. Na Panelu zaøízení mùžete nastavit možnosti synchronizace, zobrazit obecné informace o telefonu, zkontrolovat využité a dostupné místo na pamìové kartì a spustit synchronizaci.

Pro držitele telefonu HTC Wildfire, kterým se po pøipojení telefonu pomocí kabelu USD nezobrazí možnost „HTC Sync“:

 1. Zkontrolujte, zda jste pøed pøipojením telefonu k poèítaèi vybrali možnost Ladìní USB pod položkami Nastavení > Aplikace > Vývoj.
 2. Pøipojte telefon k poèítaèi a poèkejte 10 sekund na klienta opravy zaøízení.
 3. Odpojte synchronizaèní kabel USB a pomocí kabelu USB znovu pøipojte telefon k poèítaèi.
 4. Vyberte možnost „HTC sync“ a poèkejte, až aplikace HTC Sync rozpozná telefon.

Poznámka!
* Podrobné informace o používání aplikace HTC Sync najdete pod položkou Nápovìda. (Klepnutím na tlaèítko Nápovìda v pravém horním rohu otevøete rozevírací nabídku a dalším klepnutím na tlaèítko Nápovìda zobrazíte podrobné pokyny.)

* Proces instalace trvá pøibližnì jednu minutu. Pøesto doporuèujeme, abyste pøed spuštìním instalaèního programu zavøeli všechny programy v poèítaèi a bìhem prùbìhu instalace neotevírali žádné aplikace.