Ve společnosti HTC® usilujeme o výrobu inovačních výrobků odpovědným způsobem – respektujeme lidi, komunity, ve kterých působíme, i životní prostředí. Naše globální standardy firemní odpovědnosti a cíle udržitelnosti mají za účel:

 • vytvářet udržitelné a uspokojující pracovní prostředí, kde zaměstnanci prosperují;
 • minimalizovat dopady, které má uvádění našich výrobků na trh na životní prostředí;
 • udržovat odpovědný dodavatelský řetězec, který se vyznačuje minimálními dopady na životní prostředí a výrobní dodavatelskou základnou, jež podporuje a dodržuje firemní a společenské standard dle našich očekávání.

Lidé

Náš podnikatelský úspěch a schopnost inovovat přímo souvisí s blahem našich zaměstnanců, kteří představují naše nejcennější aktivum. Charakter naší společnosti a schopnost vytvářet udržitelné a uspokojivé pracovní prostředí jsou definovány osobní integritou a poctivostí našich zaměstnanců, protože se snažíme podnikat odpovědně, poctivě a eticky.

 • Lidská práva

  Snažíme se ctít základní principy lidských práv všech našich pracovníků. Konkrétně ve vztahu k našim továrním zaměstnancům je náš respekt vůči ochraně lidských práv veden principy stanovenými ve Všeobecné deklaraci lidských práv Organizace spojených národů. Náš vztah se zaměstnanci, zákazníky a dodavateli a se zeměmi a obcemi, v nichž působíme, odráží principy stanovené a zmiňované v tomto dokumentu. Dále podporujeme svobodný výběr zaměstnání a zákaz obtěžování a diskriminace.

  Pracovní doba

  Snažíme se zaměstnancům zajistit vyvážený pracovní režim, který je v souladu s místními zvyklostmi. Pokud jde o naše tovární zaměstnance, dodržujeme normy stanovené koalicí Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) a omezujeme nadměrnou práci přesčas. Po výrobních dodavatelích požadujeme, aby dodržovali naše zásady jednání dodavatelů a aby poskytovali svým pracovníkům nejméně 24 hodin nepřetržitého odpočinku v každém sedmidenním období.

  Zdraví a bezpečnost

  Snažíme se svým zaměstnancům zajistit zdravé a bezpečné pracovní prostředí. Například naši tovární zaměstnanci jsou neustále školeni v otázkách zdraví a bezpečnosti s ohledem na charakter jejich pracovních míst. Výrobní závody jsou bedlivě řízeny s využitím vhodných řešení, pomocí technických a administrativních mechanismů, preventivní údržby a zavedením bezpečných pracovních postupů. Pravidelně probíhají kontroly.

  Naše pokyny týkající se zdraví a bezpečnosti každoročně aktualizujeme, aby odrážely aktuální podmínky v oblasti zdraví a bezpečnosti. Tyto pokyny zahrnují i informace o nakládání s nebezpečnými látkami a o snižování počtu pracovních úrazů a používání nebezpečných látek. Naše společnost má též zaveden systém řízení zdraví a bezpečnosti při práci certifikovaný podle normy OHSAS18001:2007. V určitých oblastech montážního procesu v našich závodech jsme zavedli automatizaci, což napomáhá snižovat riziko vzniku nemocí vyvolaných opakovanou monotónní zátěží.

  Hlavní součásti pokynů týkajících se zdraví a bezpečnosti:

  • zajištění vhodných kontrolních mechanismů, bezpečných pracovních postupů, preventivní údržby, bezpečnostního vybavení a jiných nezbytných ochranných opatření ke snížení zdravotních a bezpečnostních rizik na pracovišti;
  • příprava plánu reakce na mimořádné události, aby mohli být zaměstnanci vyškoleni, informováni a v případě mimořádné události evakuováni;
  • podpora účasti továrních zaměstnanců v programech zdravého životního stylu sponzorovaných společností; v našich výrobních závodech na Tchaj-wanu a v Číně v současné době nabízíme možnost navštěvovat tělocvičnu, docházet přímo na pracovišti na zdravotní konzultace a absolvovat kontroly zaměřené na zdravý životní styl.

  Nepřípustnost diskriminace a obtěžování

  Rozmanitost představuje jednu ze základních hodnot naší globální firemní kultury a pomáhá nám naplňovat měnící se potřeby našich zákazníků, komunit a partnerů. Z pozice zaměstnavatele ctíme zásadu rovnosti příležitostí a v zaměstnání ani v personalistických otázkách nikoho nediskriminujeme na základě jeho rasy, pohlaví, věku, fyzického či mentálního postižení, vyznání, národnosti ani jiných aspektů chráněných platnými zákony.

  Zákaz dětské práce

  Dětská práce představuje závažný problém a my aktivně přijímáme opatření, jež mají předcházet využívání dětské práce v našich vlastních výrobních zařízeních, stejně jako u našich výrobních dodavatelů. Při uzavírání pracovního poměru povinně vyžaduje prokázání věku, abychom se ujistili, že nedochází k porušení místních pracovněprávních předpisů a požadavků. Naše zásady jednání dodavatelů omezují jakékoli formy nespravedlivých pracovních praktik u výrobních dodavatelů a jasně stanovují, že očekáváme, že všichni tovární zaměstnanci budou věkem odpovídat zákonným požadavkům. Navíc pravidelně provádíme pracovní kontroly a informujeme naše výrobní dodavatele o našich očekáváních v oblasti spravedlivých pracovních praktik.

Životní prostředí

Neustále se snažíme hledat nové cesty, jak snižovat spotřebu energie, eliminovat množství vznikajícího odpadu nebo opakovaně využívat materiály. Chceme tak minimalizovat dopad našeho podnikání na životní prostředí a dosáhnout toho, že stopa naší činnosti bude udržitelná.

 • Využívání energií a emise

  V zájmu snižování našich emisí a redukce uhlíkové stopy máme velmi krátký dodavatelský řetězec a závody většiny našich dodavatelů se nacházejí v blízkosti našich hlavních výrobních provozů v Taoyuanu na Tchaj-wanu a v Šanghaji v Číně. Naši technici a konstruktéři se snaží navrhovat zařízení, která mají vyšší energetickou účinnost. Navíc podle našich zásad jednání dodavatelů požadujeme u našich výrobních dodavatelů plnění norem týkajících se životního prostředí a během kontrol u takových dodavatelů jejich postupy přezkoumáváme. V souladu s normami ISO 14064-1 také monitorujeme zdroje skleníkových plynů a jejich emise.

  Nakládání s nebezpečnými látkami a materiály

  Pro ochranu životního prostředí a zdraví a bezpečnost našich továrních zaměstnanců je mimořádně důležité řádné nakládání s odpadem, chemickými látkami a dalšími materiály. Požadujeme, aby naši výrobní dodavatelé dodržovali platné zákony a oborové normy, například směrnici o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (tzv. směrnice RoHS). Máme několik programů, které jsou zaměřeny na zajištění řádného nakládání s odpadními materiály a jejich kontrolu, včetně kontrol dodržování předpisů u dodavatelů, inspekcí ve výrobních závodech a bezpečné manipulace s chemickými látkami a odpadními materiály a jejich skladování. Také jsme zavedli systém kontrol, který využívá chemické a fyzikální analýzy a shromažďování dokladů v rámci celého dodavatelského řetězce. Účelem těchto opatření je redukovat či eliminovat látky, které ohrožují životní prostředí.

  Opakované použití a recyklace

  Snížení množství vznikajícího odpadu začíná tím, že se omezí tvorba odpadu přímo u zdroje. Snažíme se snižovat objem průmyslového odpadu vznikajícího v rámci našich výrobních procesů a zvyšovat míru recyklace zdrojů. Díky tomuto úsilí jsme dosáhli průměrné roční míry recyklace 60 procent odpadu vznikajícího ve výrobě. V centrále společnosti HTC se veškeré obaly a odpadní materiály jako kartonové krabice, nádoby a plastové obaly shromažďují, třídí a recyklují. Dále se snažíme hledat cesty, jak snižovat množství vznikajících odpadů, například na základě programu zpětného odběru realizovaného v USA. Ten umožňuje spotřebitelům vrátit bezplatně použitá elektronická zařízení za účelem jejich opakovaného použití či recyklace. Také jsme zavedli pilotní program, v rámci kterého jsou z našich prodejních balíčků odstraňovány nabíječky.

  Environmentální řízení a hlášení

  Získali jsme certifikace řady ISO 14000 pro environmentální řízení a neustále se snažíme minimalizovat dopad naší činnosti na životní prostředí a dodržovat všechny platné zákony, předpisy a další environmentální normy. Naše certifikáty zahrnují následující normy:

  • ISO 14001:2004, která stanovuje kritéria pro systémy environmentálního managementu, jenž zahrnuje snižování nákladů na odpadové hospodářství a úspory ve spotřebě energie a materiálů.
  • ISO 14064-1:2006 o vykazování emisí/eliminace skleníkových plynů, jež obsahuje požadavky na návrh, vývoj, řízení, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů.
  • ISO 50001:2011, která podporuje neustálé zlepšování v oblasti energetických úspor a zahrnuje dodržování požadavků zákonů a předpisů a doporučovaných postupů pro energeticky úsporná opatření.
  • IECQ QC 080000 HSPM, která zajišťuje návrh výrobku I výrobních procesů bez obsahu nebezpečných látek a zahrnuje dodržování zákonů a oborových norem a minimalizaci dopadu na životní prostředí.

Dodavatelský řetězec

Podmínkou spolupráce s námi je, že od našich výrobních dodavatelů očekáváme, že budou dodržovat principy a normy zásad jednání dodavatelů společnosti HTC, pokud jde o pracovníky, zdraví a bezpečnost a životní prostředí. Další podrobnosti si přečtěte v zásadách jednání dodavatelů, které jsou k dispozici ke stažení. U výrobních dodavatelů provádíme pravidelné kontroly, kterými se přesvědčujeme o dodržování těchto zásad, a přísně sledujeme každého dodavatele, u něhož se domníváme, že u něj hrozí porušování našich zásad jednání.

 • Zásady jednání dodavatelů společnosti HTC

  Zásady jednání dodavatelů společnosti HTC (dále „zásady“) popisují požadavky, které s ohledem na naši firemní odpovědnost klademe na naše dodavatele (dále „dodavatelé“). Podmínkou spolupráce se společností HTC je, že od našich výrobních dodavatelů (a jejich subdodavatelů) očekáváme, že se k těmto požadavkům přihlásí, budou je naplňovat a budou uplatňovat odpovědné obchodní praktiky. Dodržování těchto požadavků pravidelně sledujeme, a když se budeme rozhodovat o výběru svých obchodních partnerů, budeme k dodržování těchto požadavků přihlížet.

  Pracovní, environmentální, zdravotní, bezpečnostní a etické požadavky uvedené v zásadách odpovídají mezinárodně uznávaným normám přijatým koalicí Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC), Organizací spojených národů a Mezinárodní organizací práce. Naše zásady upravují následující oblasti:

  • práce a lidská práva, včetně prevence dětské a nedobrovolné práce, spravedlivého zacházení, svobody sdružování a dodržování předpisů;
  • praktiky v oblasti zdraví a bezpečnosti, včetně plánu pro mimořádné události a zásad bezpečnosti při práci;
  • environmentální zásady, včetně prevence znečišťování, odpadového hospodářství a dodržování předpisů;
  • etika a poctivost, včetně zásad nákupu nekonfliktních nerostných surovin, soukromí a férových obchodních praktik;
  • systém řízení, včetně dodržování zákonů a předpisů, kontrol, hodnocení a dokumentace.

  Program kontrol u dodavatelů

  Kontroly u výrobních dodavatelů jsou klíčové součásti, jež mají zajistit poctivost členů dodavatelského řetězce. Z tohoto důvodu aktivně řídíme proces kontrol a máme vyhrazený tým pro provádění kontrol u dodavatelů, který objíždí provozovny výrobních dodavatelů a ujišťuje se, že jsou dodržovány místní předpisy i naše zásady jednání dodavatelů. Náš tým pro provádění kontrol u dodavatelů odpovídá za pravidelné kontroly u našich výrobních dodavatelů, včetně dodržování pracovněprávních předpisů, předpisů pro oblast životního prostředí, zdraví a bezpečnosti. Dodržujeme oborové a mezinárodně přijímané normy jako například pokyny přijaté pro firmy působící v elektronickém průmyslu koalicí Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC). Pokud u dodavatelů zjistíme, že mají problémy s dodržováním předpisů, informujeme je o tom a okamžitě po nich požadujeme plány pro nápravu, které budou zjištěné problémy řešit.

  Odpovědný nákup surovin

  Naše zásady odpovědného nákupu surovin požadují, aby byly suroviny využívané v našich výrobcích těženy, zpracovávány i vyráběny odpovědně, v souladu s našimi environmentálními a etickými zásadami. Používání nerostných surovin, které jsou spojovány s konfliktními asociacemi, představuje v elektronickém odvětví významný problém. Jako člen koalice Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) se hlásíme k zásadám jednání v elektronickém odvětví, které vyžadují, aby účastnické subjekty přijaly politiku nákupu surovin, která bude zaručovat, že nákup nerostných surovin s obsahem tantalu, cínu, wolframu a zlata využívaných ve výrobcích nebude nijak ku prospěchu ozbrojených skupin porušujících lidská práva v Konžské demokratické republice a okolních oblastech. Protože sledovatelnost surovin je i nadále obtížná, přestala společnost HTC úplně nakupovat nerostné suroviny v Konžské demokratické republice a ve středoafrickém regionu. Jednou z podmínek obchodní spolupráce se společností HTC, které musí dodavatelé splnit, je potvrdit a zavázat se k odpovědné politice nákupu surovin. Praktiky nákupu nerostných surovin uplatňované našimi dodavateli kontrolujeme v rámci programu kontrol dodavatelů.

Komunita

Máme-li být dobrým globálním občanem, musíme být nejprve dobrým lokálním občanem. V našich komunitách podporujeme celou řadu programů, včetně akademických a vzdělávacích programů, programů pro ochranu životního prostředí, kulturních a uměleckých programů a služeb zajišťovaných dobrovolníky. Příklad:

 • Na Tchaj-wanu podporují zaměstnanci naší centrály prostřednictvím nadace HTC Foundation programy a kurzy pro formování osobnosti, které jsou určeny pro děti a mladší dospělé osoby. Cílem je podpořit větší zapojení občanů. Od roku 2008 poskytl vzdělávací program Pan Shi (v překladu „skalní podloží“), který nadace organizuje, celkem 24 milionů NTD na financování, výcvik a stipendia 100 různým školám a 68 000 učitelů a studentů z celého Tchaj-wanu.
 • Jsme partnerskou organizací programu World Vision Taiwan, v jehož rámci se hradí náklady na vzdělávání dětem z domácností s nízkými příjmy ve Střední Americe a Africe.
 • V Severní Americe sponzoruje naše centrála v USA klub Bellevue Boys and Girls Club a přispívá centru TXL (centrum excelence dospívajících), jež nabízí studentům středních a vyšších škol výcvik kreativity a dovedností pro práci s technologiemi.
 • Již od roku 2007 také poskytujeme mnoho stipendií studentům z domácností s nízkými příjmy z odlehlejších regionů čínského severozápadu, provincie Sichuan, Liaoning a Qinghai.