Chính sách bảo mật (“Chính sách”) mô tả về cách Tập đoàn HTC, HTC America Inc. và các công ty con liên quan (“HTC” hoặc "chúng tôi/của chúng tôi/thuộc chúng tôi") thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn với tư cách là người dùng trang web, thiết bị, ứng dụng và dịch vụ của HTC (cùng với “Dịch vụ”). HTC cố gắng tuân theo tất cả các luật áp dụng cho việc xử lý thông tin về bạn mà chúng tôi đã thu thập được. Chính sách này phải tuân theo các điều luật có thể nghiêm ngặt hơn những gì được đề cập ở đây.

Chúng tôi có thể thêm hay sửa đổi Chính sách này cùng với các thông báo khác. Chúng tôi cũng có thể đăng các khai báo riêng tư khác cho một số Dịch vụ và khi thực hiện điều đó, Chính sách này sẽ không áp dụng. Ví dụ: ở nơi luật áp dụng, các chính sách riêng biệt sẽ áp dụng cho thông tin thu thập được từ thiết bị của bạn thông qua tính năng Báo Sử Dụng Cho HTC và Báo Cáo Lỗi Cho HTC.

LƯU Ý: Nhà cung cấp dịch vụ không dây, nhà cung cấp hệ điều hành di động và/hoặc ứng dụng bên thứ ba, các thanh công cụ, dịch vụ, "phần bổ trợ", nền tảng phương tiện xã hội và trang web cũng có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin về bạn, cũng như thiết bị và việc sử dụng của bạn. Các chính sách về quyền riêng tư của HTC không bao gồm bất kỳ bên thứ ba nào, sản phẩm, hành động hay dịch vụ của họ. HTC không thể kiểm soát cách thức bên thứ ba thu thập, sử dụng hay bảo vệ dữ liệu của bạn. Để biết thông tin về hoạt động quyền riêng tư của bên thứ ba, vui lòng tư vấn các chính sách về quyền riêng tư của họ. Xin chỉ tải ứng dụng xuống từ và tương tác, kết nối với những bên thứ ba đáng tin cậy.

 1. THÔNG TIN BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI

  Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể cung cấp thông tin cho chúng tôi, cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến, trong đó có, ví dụ: tên của bạn, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại, số fax, ngày sinh, mã nhận dạng thiết bị, dữ liệu về địa điểm, thông tin nhà cung cấp mạng của bạn, ảnh, phim và thông tin nhân khẩu (giới tính, tên công ty hay tổ chức, nghề nghiệp, lựa chọn ngôn ngữ, thành phố, quốc gia, mã zip, mã vùng, múi giờ, v.v...). Nếu bạn mua Dịch vụ thông qua chúng tôi, chúng tôi còn có thể lưu trữ số thẻ tín dụng của bạn hay thông tin thanh toán khác theo yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể giữ và liên kết mọi thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi được tập hợp từ các nguồn khác, bao gồm các tài khoản xã hội mà bạn chọn liên kết với việc sử dụng Dịch vụ của bạn hoặc với thông tin chúng tôi nhận từ công ty khác.

 2. THÔNG TIN CHÚNG TÔI TỰ ĐỘNG THU THẬP

  Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi tự động thu thập một số thông tin. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về việc sử dụng và hoạt động của bạn qua Dịch vụ của chúng tôi. Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động ghi nhật ký, bao gồm, ví dụ: hệ điều hành của bạn, địa chỉ Giao thức Internet (IP), thời gian truy cập, dạng trình duyệt và ngôn ngữ, cũng như trang web bạn truy cập trước khi đến trang web của chúng tôi. Khi bạn dùng thiết bị của chúng tôi, tải xuống và dùng ứng dụng hay truy cập Dịch vụ từ thiết bị của bạn, chúng tôi cũng có thể ghi lại thông tin liên quan đến thiết bị của bạn và việc bạn sử dụng ứng dụng và Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể ghi lại ngày bạn kích hoạt thiết bị, vị trí của bạn, số điện thoại, loại thiết bị, số sêri, mã nhận dạng thiết bị (ví dụ: IMEI, MEID, số sêri, CID, MID và Số ID MCC hoặc ID thẻ SIM), loại và phiên bản hệ điều hành di động trên thiết bị của bạn, ứng dụng và phần mềm bạn cài đặt và sử dụng, cách bạn sử dụng, nội dung bạn xem hoặc sử dụng và nhật ký có gắn nhãn thời gian về việc trao đổi dữ liệu. Nếu bạn sử dụng Dịch vụ để sao lưu và lưu trữ dữ liệu và nội dung của thiết bị với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba độc lập, chúng tôi sẽ thu thập những thông tin cụ thể cần thiết để giúp khôi phục dữ liệu và nội dung cho thiết bị của bạn như cài đặt thiết bị cùng tên file và ứng dụng bạn muốn sao lưu.

  Chúng tôi còn có thể ghi lại thông tin về việc bạn dùng đèn hiệu web, cookie, đối tượng chia sẻ cục bộ (LSO) và các phương pháp tương tự (như các ví dụ được xác định bên dưới). Chúng tôi có thể tự động liên kết mọi thông tin thu thập về việc bạn bằng các phương pháp này cho thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi và các thông tin khác mà chúng tôi thu thập về bạn phù hợp với Chính sách này.

  • Đèn hiệu web. Đèn hiệu web là các hình ảnh điện tử chúng tôi có thể dùng trên trang web hay trong email của mình để chuyển phát cookie, đếm lượt truy cập và hiểu cách sử dụng cũng như tính hiệu quả của chiến dịch, như khi bạn mở và thực hiện hành động trên email mà chúng tôi gửi cho bạn.
  • Cookie. Cookie là những tệp dữ liệu nhỏ do trang web lưu trên ổ cứng của bạn. Trong số nhiều tác dụng khác thì cookie giúp chúng tôi nâng cao trải nghiệm sử dụng trang web của mình và Dịch vụ. Chúng tôi dùng cookie để xem những khu vực nào trên trang web mình và những tính năng nào nổi tiếng và để đếm lượt truy cập vào trang web của chúng tôi. Chúng tôi còn có thể dùng thông tin do cookie thu thập để tùy chỉnh nội dung nhắm tới mục tiêu quảng cáo. Để tìm hiểu thêm cách quản lý các thiết đặt bảo mật và lưu trữ cho cookie, hãy bấm vào liên kết bên dưới.

   Đối với Hoa Kỳ: http://www.allaboutcookies.org/

   Đối với Liên minh Châu Âu:http://www.youronlinechoices.com/

  • Đối Tượng Chia Sẻ Cục Bộ ("Flash Cookie"). Chúng tôi sử dụng đối tượng chia sẻ cục bộ còn gọi là ("Flash Cookie") để lưu trữ lựa chọn của bạn như điều khiển âm lượng hay để hiển thị nội dung dựa trên những gì bạn xem trên trang web của chúng tôi để cá nhân hóa lần truy cập của bạn. Flash Cookie khác với các cookie khác vì số lượng và loại dữ liệu đã thu thập cùng cách lưu trữ dữ liệu trong đó. Để tìm hiểu thêm về các thiết đặt bảo mật và lưu trữ cho Flash Cookie, hãy bấm vào liên kết bên dưới.

   Đối với Hoa Kỳ: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html#117118

   Đối với Liên minh Châu Âu: http://www.youronlinechoices.com/


  • Dữ Liệu Sử Dụng và Báo Cáo Lỗi. Ngoài thông tin chúng tôi tự động thu thập như đã mô tả trên đây, chúng tôi có thể thu thập thêm dữ liệu bỏ nhận dạng chi tiết về việc sử dụng thiết bị của bạn và dữ liệu báo cáo lỗi về thiết bị của bạn (trước đây được gọi là Báo Trải Nghiệm cho HTC và Báo Cáo Lỗi Cho HTC về thiết bị cũ hơn). Khi bạn tham gia vào các chương trình này, bạn sẽ giúp chúng tôi hiểu được cách bạn sử dụng thiết bị và cải thiện các thiết bị HTC, ứng dụng khác của HTC và sản phẩm và dịch vụ của đối tác đáng tin cậy. HTC có thể xác định lại dữ liệu này khi thích hợp; ví dụ: khi bạn yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, hãy lựa chọn để sử dụng một dịch vụ hoặc ứng dụng cụ thể của HTC, hoặc tạo một Tài khoản HTC. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng và báo cáo lỗi trên thiết bị của bạn và / hoặc thay đổi lựa chọn của bạn để tham gia, hãy đi đến mục "Cài đặt" trên thiết bị của bạn. Cài đặt dữ liệu lỗi và cách sử dụng sẽ không ảnh hưởng đến việc thu thập các dữ liệu kích hoạt bỏ nhận dạng của HTC hoặc dữ liệu về các ứng dụng và dịch vụ cụ thể của HTC bạn chọn để sử dụng, bao gồm cả Tài khoản HTC, nếu không sẽ bị hạn chế như được mô tả trong Chính sách này.


  Những đối tượng khác, bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ phân tích bên thứ ba và nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bên thứ ba như được mô tả trong phần dưới đây cũng có thể tự động thu thập cùng các thông tin đó hoặc thông tin tương tự về bạn và thiết bị của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả thông tin nhận dạng cá nhân về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và qua các ứng dụng và trang web của bên thứ ba.

 3. THÔNG TIN THU THẬP ĐƯỢC QUA QUẢNG CÁO

  Chúng tôi có thể dùng nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bên thứ ba để phục vụ quảng cáo trong Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng bên thứ ba để thực hiện hoặc giúp chúng tôi thực hiện quảng cáo cho thương hiệu HTC đến bạn trên trang web của bên thứ ba. Để thực hiện quảng cáo, bên thứ ba sẽ tự động thu thập những thông tin cụ thể về bạn và thiết bị của bạn cũng như cách bạn sử dụng Dịch vụ. Thông tin này sẽ bao gồm lượt truy cập vào các ứng dụng và trang web của HTC và các trang web khác, địa chỉ IP của bạn, nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn và trình duyệt bạn dùng để truy cập vào trang web.

  Bên thứ ba có thể thu thập thông tin bằng cách dùng cookie (bao gồm Flash Cookie), đèn hiệu web, mã định danh thiết bị hay các công nghệ khác. Những bên thứ ba này có thể dùng thông tin đã thu thập về bạn cho mục đích riêng của họ và của các bên thứ ba khác để thực hiện mục đích quảng cáo vì lợi ích của bạn và để hiểu được cách sử dụng và truy cập vào các trang web và ứng dụng của HTC và những trang web khác. Chính sách này không áp dụng cho - và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với - các cookie hay đèn hiệu web do bên thứ ba dùng hay tạo ra. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra các chính sách bảo mật của bên thứ ba và nhà quảng cáo để tìm hiểu về việc họ sử dụng cookie cũng như công nghệ khác. Nếu bạn muốn thêm thông tin về hoạt động của nhiều dịch vụ quảng cáo chung của chúng tôi, hãy bấm vào đây: http://www.networkadvertising.org/choices/

 4. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

  HTC có thể dùng thông tin bao gồm thông tin cá nhân của bạn để:

  • vận hành và cải thiện trang web, sản phẩm, Dịch vụ và tiếp thị của chúng tôi;
  • cung cấp cho bạn trải nghiệm, nội dung, tiếp thị và đề cử đã cá nhân hóa và tùy chỉnh, trong khắp tất cả các Dịch vụ của chúng tôi;
  • phản hồi bình luận và câu hỏi của bạn, cũng như cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng;
  • cung cấp và chuyển phát sản phẩm và Dịch vụ bạn yêu cầu;
  • gửi cho bạn thông tin liên quan đến yêu cầu và việc mua hàng của bạn, bao gồm xác nhận, hóa đơn, thông báo kỹ thuật, cập nhật, cảnh báo bảo mật, thông báo hỗ trợ và quản trị;
  • thông tin liên lạc với bạn về các cuộc thi, ưu đãi, phần thưởng, sự kiện sắp diễn ra, cũng như tin tức về sản phẩm và dịch vụ do HTC và đối tác đã lựa chọn của chúng tôi cung cấp (chúng tôi làm điều này theo lựa chọn của bạn như chính sách chúng tôi đã đề ra) và xử lý cũng như chuyển phát bài dự thi và phần thưởng;
  • liên kết hay kết hợp thông tin cá nhân của bạn với thông tin khác chúng tôi có được về việc bạn dùng Dịch vụ HTC khác và từ bên thứ ba vì các mục đích chúng tôi tiết lộ trong chính sách này, để giúp hiểu bạn và nhu cầu của bạn, cũng như cung cấp cho bạn đề cử, dịch vụ tốt hơn và tiếp thị có tùy chỉnh;
  • bảo vệ, điều tra nghiên cứu và ngăn cản hoạt động lừa đảo, trái phép hay bất hợp pháp;
  • lọc nội dung để hiển thị cũng là một phần của Dịch vụ;
  • thu thập việc sử dụng, các thông kê và hiểu biết khác liên quan đến Dịch vụ; và
  • tạo điều kiện chia sẻ thông tin và nội dung bạn tải lên qua các phương tiện truyền thông xã hội.

 5. THÔNG TIN THÊM VỀ DỮ LIỆU ĐỊA ĐIỂM

  Khi bạn dùng Dịch vụ cụ thể, chúng tôi có thể thu thập, xử lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu chính xác về địa điểm của bạn. Thông tin địa điểm này có thể bao gồm vị trí địa lý trong thời gian thực của thiết bị của bạn. Cũng có thể bao gồm tên của những nơi mà bạn đã tới, nơi bạn chọn để "đánh dấu", để xác định, đăng nhập, hoặc chia sẻ vị trí, nơi bạn đánh dấu trên bản đồ, vị trí địa lý, ngày tháng và siêu dữ liệu ảnh bạn đã chụp khác, tuyến đường mà bạn đã đi qua, khoảng cách giữa bạn với các thiết bị khác, chẳng hạn như các thiết bị được kích hoạt Bluetooth, bộ định tuyến wifi và các dịch vụ có sử dụng các thiết bị đó (chẳng hạn như cửa hàng theo dõi hoạt động của bạn để thu thập dữ liệu và vì các mục đích tiếp thị), ngày và giờ bạn có mặt tại các địa điểm nhất định. HTC có thể chia sẻ dữ liệu địa điểm của bạn với nhà cung cấp ứng dụng, người cho thấy họ có đúng quyền làm thế. HTC có thể liên kết dữ liệu địa điểm với nhận dạng cá nhân hay thông tin đang nhận dạng như ID thiết bị và thông tin tài khoản của bạn. Dịch vụ của chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu chính xác về địa điểm theo hình thức đã bỏ nhận dạng và chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu này với các đối tác và nhà cung cấp mạng để nâng cao tính năng và dịch vụ.

 6. CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN

  THÔNG TIN BẠN CHIA SẺ

  Dịch vụ có thể cho phép bạn kết nối và chia sẻ hành động, bình luận, nội dung và thông tin của bạn công khai hay với người bạn chỉ định. Bạn cũng có thể kết nối và chia sẻ thông tin của mình trên nền tảng phương tiện xã hội bên thứ ba, trang web, ứng dụng và dịch vụ ("Dịch Vụ Chia Sẻ Bên Thứ ba") thông qua "phần bổ trợ", các widget, nút và các tính năng khác của bên thứ ba đã cung cấp và kết nối với Dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng lưu ý đến nhu cầu về quyền riêng tư của chính bạn khi bạn chọn kết nối với ai và chia sẻ cũng như công khai nội dung gì. Chúng tôi không thể kiểm soát quyền riêng tư hay bảo mật của thông tin bạn chọn công khai ra công chúng hay chia sẻ với người khác. Chúng tôi cũng không thể kiểm soát và chịu trách nhiệm cho Dịch Vụ Chia Sẻ Bên Thứ Ba hoặc các hành động của họ bao gồm cả dữ liệu mà Dịch Vụ Chia Sẻ Bên Thứ Ba thu thập từ bạn và thiết bị của bạn, hoặc cách họ sử dụng những dữ liệu đó. Vui lòng xem xét chính sách bảo mật của tất cả Dịch Vụ Chia Sẻ Bên Thứ ba để hiểu về các hoạt động riêng tư của họ.

  THÔNG TIN CHÚNG TÔI CHIA SẺ

  Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn như sau:

  • Với sự đồng ý của bạn. Ví dụ: bạn có thể cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với đối tác của chúng tôi, trên trang web đồng nhãn hiệu hay bạn có thể dùng Dịch vụ để kết nối đến các dịch vụ của đối tác chúng tôi hay yêu cầu họ cung cấp thông tin. Việc đối tác của chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn sẽ tuân theo các chính sách về quyền riêng tư của họ.
  • Vì mục đích kinh doanh (hoặc thương lượng kinh doanh) liên quan đến bán hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của công việc kinh doanh hoặc tài sản của chúng tôi. Thương vụ kinh doanh có thể bao gồm bất kỳ giao dịch hay vụsát nhập, tài trợ tài chính, thu mua hay phá sản nào.
  • Vì mục đích pháp lý, bảo vệ, bảo mật và an toàn, bao gồm:
   • tuân thủ luật pháp và các yêu cầu luật điều chỉnh và phản hồi các yêu cầu hợp pháp và các quy trình pháp lý;
   • bảo vệ quyền lợi và tài sản của HTC, đại lý của chúng tôi, khách hàng và người khác, bao gồm ép buộc thực thi thỏa thuận của chúng tôi, chính sách cũng như điều khoản sử dụng và bảo vệ mạng lưới và tài sản vật chất của chúng tôi; và/hoặc
   • trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm bảo vệ an toàn của nhân viên, đại lý và khách hàng của chúng tôi hay bất kỳ người nào khác.
  • Với những người sử dụng thông tin để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi hoặc thay mặt cho chúng tôi.
  • Với nhà cung cấp dịch vụ không dây. Việc họ sử dụng thông tin của bạn đều tuân thủ theo các chính sách về quyền riêng tư của họ.

  Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu tổng hợp và bỏ nhận dạng với người khác vì bất kỳ mục đích nào.


 7. NƠI CHÚNG TÔI LƯU GIỮ THÔNG TIN CỦA BẠN; TRUYỀN THÔNG TIN CỦA BẠN; DUY TRÌ

  Thông tin chúng tôi thu thập có thể được lưu trên điện thoại hay lưu trên máy chủ của chúng tôi và truyền đến, lưu trữ và xử lý tại Hoa Kỳ, Đài Loan, Singapore, các nước thành viên EU và bất kỳ quốc gia nào khác mà HTC hay nhà cung cấp dịch vụ của HTC có cơ sở hoạt động, bao gồm các khu vực tài phán có thể không có luật về quyền riêng tư cho dữ liệu, trong đó, cung cấp các biện pháp bảo vệ tương đương với những biện pháp được cung cấp tại quốc gia quê hương bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ bảo vệ tất cả thông tin cá nhân mà chúng tôi có được phù hợp với Chính sách này. Với việc sử dụng Dịch vụ, bạn đã đồng ý cho truyền thông tin cá nhân của bạn đi phù hợp với Chính sách này. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập có thể được giữ lại cho đến khi nào cần thiết để thực hiện các mục đích nêu trong mục "SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN" ở phần trên, hoặc giữ lại trong một khoảng thời gian được yêu cầu cụ thể theo luật hoặc quy định áp dụng.

 8. LỰA CHỌN THÔNG TIN VÀ THAY ĐỔI

  Các email tiếp thị của chúng tôi sẽ báo cho bạn cách "chọn bỏ đăng ký" nhận thêm email tiếp thị. Nếu bạn chọn bỏ đăng ký, chúng tôi có thể vẫn gửi email không mang tính tiếp thị cho bạn. Email không tiếp thị bao gồm những email liên quan đến tài khoản và các giao dịch kinh doanh của chúng tôi với bạn và có thể bao gồm yêu cầu bạn tham gia vào khảo sát liên quan đến việc bạn sử dụng và sự hài lòng của bạn với Dịch vụ.

  Bạn có thể gửi yêu cầu về thông tin cá nhân của bạn với chúng tôi, thông qua thông tin liên hệ của chúng tôi dưới đây. Bạn có thể yêu cầu thay đổi lựa chọn liên hệ hoặc lựa chọn tiếp thị để cập nhật, truy cập, xóa hay thực hiện thay đổi khác về thông tin cá nhân của bạn hoặc nội dung bạn đăng trên Dịch vụ. Chúng tôi có thể không tôn trọng tất cả các yêu cầu đó trừ khi luật pháp yêu cầu.

  Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi và các bên thứ ba có thể cung cấp cho bạn sự lựa chọn về việc sử dụng các cơ chế để theo dõi nhất định, bao gồm theo dõi các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian qua trang web, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến khác nhau. Chúng tôi có thể cung cấp cài đặt trên điện thoại của bạn cho phép thay đổi cách chúng tôi và người khác có thể thu thập thông tin nhất định về bạn. Hãy đọc phần hướng dẫn sản phẩm để biết thêm thông tin về cài đặt trên thiết bị của bạn. Nhiều trình duyệt được đặt để chấp nhận cookie trừ khi và cho đến khi bạn thay đổi thiết đặt.
  Gỡ bỏ hay từ chối cookie của chúng tôi có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các trang web và Dịch vụ của chúng tôi và có thể xóa hoặc tắt cookie chọn bỏ đăng ký do chúng tôi và các bên thứ ba đặt.

  Một số nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo của bên thứ ba của chúng tôi cũng cung cấp các lựa chọn để sử dụng cookie nhằm thực hiện quảng cáo phù hợp với hồ sơ cá nhân và sở thích của bạn. Để tìm hiểu thêm hãy truy cập:
  http://www.networkadvertising.org/choices/
  http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html#measure

  Trong khi chúng tôi và những người khác trao cho bạn sự lựa chọn cụ thể, như đã nêu thêm trong Chính sách này, có rất nhiều cách, trong đó tín hiệu trình duyệt Web và cơ chế tương tự có thể chỉ ra sự lựa chọn của bạn để vô hiệu hóa theo dõi và chúng tôi có thể không nhận thức được và cũng không tôn trọng tất cả các cơ chế như vậy.

 9. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

  Chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách dùng các biện pháp vật lý, kỹ thuật và các biện pháp tổ chức để giúp bảo vệ chống lại việc truy cập trái phép hoặc trái pháp luật, sử dụng, xử lý, hoặc thay đổi thông tin cá nhân chúng tôi có được từ bạn thông qua Dịch vụ của chúng tôi và chống lại bất kỳ hành vi vi phạm hoặc làm thất thoát thông tin cá nhân. Mặc dù chúng tôi thực hiện các bước để dùng và cải thiện các biện pháp bảo vệ khác nhau, nhưng không có hệ thống hoặc công nghệ nào có thể bảo mật tuyệt đối. Nếu bạn biết lỗ hổng kỹ thuật ảnh hưởng đến Dịch vụ HTC, vui lòng gửi email đến security@htc.com hoặc truy cập trang web này để báo cáo về lỗ hổng đó. Nếu bạn quan ngại về việc bảo vệ thông tin cá nhân hoặc Chính sách này, vui lòng gửi email đến Global-Privacy@htc.com.

  Tài khoản HTC sẽ cho phép bạn sử dụng một tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập vào HTCSense.com và các ứng dụng và Dịch vụ khác của HTC. Một số ứng dụng HTC và Dịch vụ yêu cầu tên người dùng và mật khẩu khác. Hãy bảo vệ tên người dùng và mật khẩu của bạn để giúp ngăn ngừa bất cứ ai truy cập vào tài khoản và thông tin cá nhân của bạn.

  Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính bảo mật của bất kỳ ứng dụng và dịch vụ của bên thứ ba độc lập hoặc các dữ liệu mà ứng dụng và dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập về bạn. Vui lòng hỏi những bên thứ ba này về cách họ giữ dữ liệu của bạn an toàn.

 10. THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Chúng tôi chào đón bình luận hay câu hỏi của bạn về Chính sách này. Vui lòng gửi email cho chúng tôi tại global-privacy@htc.com. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng văn bản theo địa chỉ được liệt kê bên dưới:

 11. Americas:
  HTC America, Inc.
  13920 SE Eastgate Way, Suite 400
  Bellevue, WA 98005
  Attention: Privacy Administrator

  APAC:
  HTC Corporation
  23 Xinghua Road,
  Taoyuan District,
  Taoyuan City 330, Taiwan
  Company registration number: 16003518
  Attention: Privacy Administrator

  EU:
  HTC Europe Co. Ltd
  Salamanca, Wellington Street
  Slough, Berkshire SL1 1YP, U.K.
  Company registration number: 04826012
  Attention: Privacy Administrator

  (HTC Europe Co. Ltd is the nominated representative of HTC Corporation for the EU.)

 12. THAY ĐỔI VỚI CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

  Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này. Chúng tôi sẽ đăng Chính sách trên trang này, nếu thực hiện bất kỳ thay đổi nào với Chính sách và chúng tôi sẽ thay đổi ngày "Cập nhật lần cuối" bên dưới.

  CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY ĐƯỢC CẬP NHẬT LẦN CUỐI VÀO ngày 29, tháng Chín, 2014.