GIAO TIẾP
Managing email messages
GIAO TIẾP

Managing email messages

Moving email messages to another folder

  1. Switch to the email account you want to use.
  2. Tap the check boxes of email messages you want to move.
  3. Tap Move to, and then select a folder.

Deleting email messages

  1. Tap the check box of email messages you want to delete.
    Note: To select all email messages, press , and then tap Select all.
  2. Tap Delete.

Switching to other mail folders

  1. Tap .
  2. Tap the mail folder which contains the messages you want to view.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
399
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-sensation
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN