GIAO TIẾP
Backing up your contacts to the storage card
GIAO TIẾP

Backing up your contacts to the storage card

  1. On the People tab, press .
  2. Tap Import/Export > Export to SD card (or More > Import/Export > Export to SD card).
  3. Select an account or type of contacts to export.
  4. Tap OK.

Importing contacts from the storage card

You can only import contacts that were exported to the storage card using the Export to SD card feature.
  1. On the People tab, press .
  2. Tap Import/Export > Import from SD card (or More > Import/Export > Import from SD card).
  3. If you have more than one account set up, tap the type for the imported contacts.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
399
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-sensation
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN