GIAO TIẾP
Importing contacts from your SIM card
GIAO TIẾP

Importing contacts from your SIM card

  1. On the People tab, press .
  2. Tap Import/Export > Import from SIM card.
  3. If you have a Google or Exchange ActiveSync® account, tap the type for the imported contacts.
  4. Select the contacts you want to import.
  5. Tap Save.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
399
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-sensation
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN