CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Managing your online accounts
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Managing your online accounts

Changing sync settings

 1. From the Home screen, press , and then tap Settings > Account & sync.
 2. On top of the screen, drag the slider to turn on or off automatic sync.

Syncing an account manually

 1. From the Home screen, press , and then tap Settings > Account & sync.
 2. Tap the account you want to sync.
 3. Tap Sync now.

Managing synced account settings

 1. From the Home screen, press , and then tap Settings > Account & sync.
 2. Tap the account that you want to update.
 3. Tap the item you want to sync or edit.

Removing an account

You can remove an account to delete all information associated with it from HTC Sensation. Removing an account does not delete information from the online service itself.
 1. From the Home screen, press , and then tap Settings > Account & sync.
 2. Tap the account that you want to remove.
 3. Tap Remove account.
Related topics
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
399
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-sensation
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN