ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Keeping track of your stocks
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

將手機連線至電腦時出現「裝置驅動程式軟體安裝不成功」的訊息。我該怎麼做?

出現此訊息,表示您的電腦尚未安裝手機的 USB 驅動程式。 請安裝或更新至最新的 HTC Sync Manager,然後將手機連線至電腦,以安裝 USB 驅動程式。 若要取得最新的 HTC Sync Manager,請造訪:htc.com/hsm/

如果電腦上已安裝非 HTC 手機適用的其他同步軟體,建議您先解除安裝,以免與 HTC Sync Manager 衝突。

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN