ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Finding your friends with Google Latitude (available by country)
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

為何不一定每首歌都會顯示歌詞?

您在音樂應用程式的動感視效標籤上播放歌曲時,歌曲未顯示歌詞的部分可能原因如下:
  • 該首歌曲目前在伺服器上沒有歌詞資訊。
  • 您已選取只透過 Wi-Fi 更新歌詞,而且您未連線至 Wi-Fi 網路。

    若要變更此設定,請在音樂應用程式上點選 > 設定,然後確定取消選取僅 Wi-Fi

  • 歌曲的演出者或歌名等中繼資料與伺服器上的資料不符,這表示伺服器找不到對應的歌詞。
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN