ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Managing Locations services
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Zoe 動態拍照 模式與先前手機上的 Zoe 模式有何不同?

全新的 Zoe 動態拍照 模式是 2013 年所推出搭載 HTC Sense 5 或 5.5 版 HTC 手機上 HTC Zoe 的強化模式。
  • 現在您只要用同一個按鈕,就能便利地完成拍照、錄影和連拍。
  • 先前的 Zoe 模式可拍攝一段固定長度的 MP4 短片,和一系列的連拍相片。拍攝動作是從按下快門按鈕前 1 秒開始,並持續拍攝 3 秒。

    而在目前的 Zoe 動態拍照 模式下,拍攝是從按住快門按鈕時開始。持續按住 按鈕 3 秒以上,就能錄製影片,同時從影片前 3 秒擷取連拍相片。

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN