ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Turning on location services
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

為何省電模式和極致省電模式都變成灰色停用狀態?

這是因為您從設定的開發人員選項中開啟了高效能模式。

高效能模式在將 CPU 提升至最高效能時需要較多的電池電力。在此模式下,省電模式極致省電模式這兩項功能都無法使用。如果想使用這些功能,請關閉高效能模式。

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-settings-location_settings