ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Dismissing or snoozing event reminders
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

忘記了螢幕鎖定圖形?

如果忘記了螢幕鎖定圖形,您有五次機會可嘗試將手機解鎖。 如果仍失敗,您還可以輸入 Google 帳號的使用者名稱及密碼,將手機解鎖。
  1. 在安全性畫面上,輸入您的鎖定圖形。
  2. 嘗試五次之後,畫面將提示您等待 30 秒,此時請點選確定
  3. 如果畫面此時關閉,請按下電源鍵,讓畫面重新出現,接著將螢幕解鎖。
  4. 出現忘記解鎖圖形?按鈕時,點選按鈕。
  5. 輸入您 Google 帳號的名稱和密碼,然後點選登入 接著畫面會要求您選擇新的螢幕鎖。如果您不想再使用螢幕鎖,只要按下 ,退出安全性畫面。
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN