ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Managing Calendar events
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

如何在電信業者的網路中新增存取點?

多數的 HTC 手機都可根據插入的 SIM 卡偵測要使用的電信業者,接著使用預設的存取點名稱 (APN) 連線至電信業者的數據網路。 您可在漫遊或無法建立數據連線時新增新的存取點名稱 (APN)。
  1. 用兩根手指從狀態列往下快速滑動,開啟快速設定
  2. 如果行動數據為關閉,請點選行動數據動態磚將其開啟。
  3. 點選 ,開啟行動網路設定畫面。
  4. 點選存取點名稱 (APN) 如果您的手機有兩個 SIM 卡插槽,請先選取插槽,然後點選存取點名稱
  5. APN 畫面上,點選 > 新增 APN,然後輸入 APN 設定。
  6. 點選 > 儲存,接著在 APN 畫面上選取新的 APN。
注意:

有些電信業者可能不允許變更預先定義的 APN 或新增 APN。

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN