GIAO TIẾP
Working with Exchange ActiveSync email
GIAO TIẾP

鎖定螢幕可以移除或隱藏嗎?

可以。 如果您不想使用鎖定螢幕,可從設定中停用。
  1. 進入設定,然後點選安全性 > 螢幕鎖定
  2. 點選沒有鎖定螢幕 安全性畫面和鎖定螢幕都會被停用。
注意: 有些 Exchange 安全性政策可能強制啟用使用 PIN 碼和/或密碼的鎖定螢幕。
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN