GIAO TIẾP
Searching and filtering emails
GIAO TIẾP

能否變更 HTC BlinkFeed 和應用程式的顏色配置?

您可從設定中選擇預設的主題,主題中有不同的顏色設定。 但無法自己選擇所要的顏色。
  1. 進入設定,然後點選個人化
  2. 點選主題
  3. 點選所要顏色設定的縮圖,然後點選套用
  4. 點選保留目前的主畫面桌布,或點選使用所選主題的桌布。
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN