GIAO TIẾP
Checking your Mail inbox
GIAO TIẾP

為何氣象時鐘小工具有時會出現在 HTC BlinkFeed 上,有時卻不會?

根據預設,氣象時鐘小工具不會顯示在 HTC BlinkFeed™ 上。 這是因為預設的主畫面小工具面板已經有氣象時鐘小工具。

當您將 HTC BlinkFeed 變更為主畫面後,氣象時鐘小工具便會出現在 HTC BlinkFeed 上。如需詳細資料,請參閱使用指南或使用教學中關於變更主畫面的主題。

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-mail-inbox