When creating my custom lens filter, does the order of the filters matter?

Yes. The order of the filters may change the overall outcome of the image.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN