GIAO TIẾP
Sending contact information as a vCard
GIAO TIẾP

Can I get more than 20 frames when taking burst shots?

Yes. Just make sure that the Limit to 20 frames option isn't selected.
To do this, switch to Camera mode first. Tap > > Continuous shooting. Clear the Limit to 20 frames option.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN