Viewing bookmarks and previously visited pages

我的 HTC 手機有專用的相機按鈕嗎?

否,但您可設定音量按鈕作為快門鍵或變焦按鈕使用。

如需詳細資料,請參閱使用指南或使用教學中的相機章節。

0 Người thấy nội dung này hữu ích