GIAO TIẾP
Viewing and saving an attachment from a multimedia message
GIAO TIẾP

螢幕在使用擴音功能時會關閉,要如何重新開啟螢幕?

按下電源按鈕即可開啟畫面。為避免使用擴音功能時不小心結束通話,請進入設定 > 協助工具,並確定取消選取電源鍵可結束通話選項。
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN