Messages

螢幕不會旋轉?

如果將手機轉向側邊螢幕卻未旋轉,請先確定在設定 > 顯示與手勢中選取自動旋轉畫面選項。 如果選取自動旋轉畫面後畫面仍無法依手機握持方向正確反應,請嘗試重新校正螢幕。
  1. 進入設定,然後點選顯示與手勢
  2. 點選重力加速度感測器校正
  3. 將手機放在平坦的表面,然後點選校正
  4. 完成重新校正程序後,點選確定
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN