Receiving calls

為何 HTC BoomSound 設定變成灰色無法選取?

HTC BoomSound™ 永遠為啟用狀態,無法在使用手機擴音器時停用。 當連接有線耳機時,您可開啟或關閉 HTC BoomSound
0 Người thấy nội dung này hữu ích