GIAO TIẾP
Different ways of making calls
GIAO TIẾP

HTC BlinkFeed 是否會消耗過多電力和記憶體?

HTC BlinkFeed 經過最佳化,適合在手機上運作,且不會消耗過多電力或佔用過多的記憶體或 RAM。

即使設定要經常更新 HTC BlinkFeed,但其電池使用量其實跟您在手機上上網時差不多。此外,HTC BlinkFeed 的 RAM 使用量也很少,但這仍需視您在 HTC BlinkFeed 中選取的摘要來源數量而定。

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN